تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت همدان
املاک کوهک
فولاد صنعت صداقت
تبلیغات اینترنتی

پیش شماره تلفن های ثابت همدان

pre-phone-number-hamadan

آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان همدان به مرکزیت شهر همدان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان همدان جهت تماس بین شهری کد یکسان ۰۸۱ اختصاص داده شد.

۰۸۱

آب باریک

۰۸۱

آب مشکین

۰۸۱

آبدر

۰۸۱

آبرومند

۰۸۱

آبشینه

۰۸۱

آجین

۰۸۱

آرپادره

۰۸۱

آرتیمان

۰۸۱

آق تپه

۰۸۱

آقبلاغ /آق داق

۰۸۱

آقکند

۰۸۱

آورزمان

۰۸۱

ابرو

۰۸۱

احمدآباد

۰۸۱

احمدآباد/شرا

۰۸۱

ارزانفود

۰۸۱

ازناوله

۰۸۱

ازندریان

۰۸۱

اسدآباد

۰۸۱

اسلام آباد

۰۸۱

اشتران

۰۸۱

اشترمل

۰۸۱

اصله

۰۸۱

اکنلو

۰۸۱

الفاوت

۰۸۱

امامزاده /پیرنهان

۰۸۱

امتلر

۰۸۱

امزاجرد

۰۸۱

امیرآباد/رزن

۰۸۱

امیرآباد/فامنین

۰۸۱

امیرآباد/کبودرآهنگ

۰۸۱

انصارالامام

۰۸۱

انوچ

۰۸۱

اوچ تپه

۰۸۱

اورته قمیش

۰۸۱

اورقین

۰۸۱

اوریاد

۰۸۱

اوزن دره

۰۸۱

ایده لو

۰۸۱

ایوراع

۰۸۱

باباپیر

۰۸۱

باباخنجر

۰۸۱

بابارستم

۰۸۱

باباعلی

۰۸۱

باباقاسم

۰۸۱

باباکمال

۰۸۱

بابان

۰۸۱

بابانظر

۰۸۱

بادخوره

۰۸۱

برزول

۰۸۱

بشیک تپه

۰۸۱

بلرتو

۰۸۱

بوجان

۰۸۱

بوربور

۰۸۱

بهار

۰۸۱

بهکندان

۰۸۱

بیان

۰۸۱

بیغش

۰۸۱

بیوک آباد

۰۸۱

پادگان /قهرمان

۰۸۱

پایگاه /نوژه

۰۸۱

پرلوک

۰۸۱

پشتجین

۰۸۱

پهنه بر

۰۸۱

پیرملو

۰۸۱

پیروز

۰۸۱

پیهان

۰۸۱

تاوه سناج

۰۸۱

تپه دیبی

۰۸۱

تخت

۰۸۱

تفریجان

۰۸۱

توانه

۰۸۱

توچغاز

۰۸۱

توسک ملایر

۰۸۱

تویسرکان

۰۸۱

جامیشلو

۰۸۱

جرا

۰۸۱

جربانلو

۰۸۱

جعفریه

۰۸۱

جنت آباد

۰۸۱

جورقان

۰۸۱

جوزان

۰۸۱

جوکار

۰۸۱

جهان آباد

۰۸۱

جیجانکوه

۰۸۱

جیحون آباد

۰۸۱

چارلی

۰۸۱

چاشتخوره

۰۸۱

چایان

۰۸۱

چشین

۰۸۱

چنارسفلی

۰۸۱

چنارعلیا

۰۸۱

چوتاش

۰۸۱

چورمق

۰۸۱

چولک اصلی

۰۸۱

حاتم آباد

۰۸۱

حاجی آباد/فامنین

۰۸۱

حبشی

۰۸۱

حسام آباد/اسدآباد

۰۸۱

حسام آباد/بهار

۰۸۱

حسن آباد/امام

۰۸۱

حسن قشلاق

۰۸۱

حسین آباد/آشوری

۰۸۱

حسین آباد/شاملو

۰۸۱

حسین آباد/گیان

۰۸۱

حسین آباد/لتگاه

۰۸۱

حسین آباد/ناظم

۰۸۱

حصارقره باغی

۰۸۱

حصارکوچه باغی

۰۸۱

حکان

۰۸۱

حیدره قاضی خانی

۰۸۱

خاکریز

۰۸۱

خان آباد

۰۸۱

خبرارخی

۰۸۱

خردمند

۰۸۱

خلیل کرد

۰۸۱

خنجرآباد

۰۸۱

خورونده

۰۸۱

خوشاب علیا

۰۸۱

خیرآباد

۰۸۱

دارانی

۰۸۱

داق داق آباد

۰۸۱

داویجان

۰۸۱

درجزین

۰۸۱

دستجرد

۰۸۱

دشته

۰۸۱

دمق

۰۸۱

ده پیاز

۰۸۱

ده شاکر

۰۸۱

ده موسی

۰۸۱

ده میانه

۰۸۱

دهفول

۰۸۱

دهلق

۰۸۱

دهلق ملایر

۰۸۱

دهنوآورزمان

۰۸۱

دهنوعبدالملکی

۰۸۱

دهنوعلی آباد

۰۸۱

دیزج

۰۸۱

دینارآباد

۰۸۱

رامیشان

۰۸۱

راه هموار

۰۸۱

راهجرد

۰۸۱

رباط شورین

۰۸۱

رحمان آباد

۰۸۱

رزن

۰۸۱

رزینی

۰۸۱

رسول آباد

۰۸۱

رضوان کده

۰۸۱

روان

۰۸۱

روعان

۰۸۱

زاغه

۰۸۱

زرامین سفلی

۰۸۱

زرقان

۰۸۱

زمان آباد

۰۸۱

زنگنه

۰۸۱

ساریجلو

۰۸۱

سامن

۰۸۱

سایان

۰۸۱

سراب

۰۸۱

سراوک

۰۸۱

سرایجوق

۰۸۱

سرخ آباد

۰۸۱

سردارآباد

۰۸۱

سرکان

۰۸۱

سفیدخانی

۰۸۱

سلطان آباد/بهاره

۰۸۱

سلطان آباددمق

۰۸۱

سنقرآباد

۰۸۱

سنگستان

۰۸۱

سوباشی

۰۸۱

سوتلق

۰۸۱

سورتجین

۰۸۱

سوزن

۰۸۱

سولان

۰۸۱

سیدشهاب

۰۸۱

سیراب

۰۸۱

سیراوند

۰۸۱

سیمین زاغه

۰۸۱

شان آباد

۰۸۱

شاوه

۰۸۱

شاهنجرین

۰۸۱

شریف آباد

۰۸۱

شعبان

۰۸۱

شورین

۰۸۱

شوشاب

۰۸۱

شوند

۰۸۱

شهرستانه

۰۸۱

شهرک /بهار

۰۸۱

شهرک /صنعتی /بوعلی

۰۸۱

شهرک /نهاوند

۰۸۱

شهرک صنعتی /رزن

۰۸۱

شیرین سو

۰۸۱

صالح آباد

۰۸۱

طائمه

۰۸۱

طاسبندی

۰۸۱

طاسیران

۰۸۱

طاهرلو

۰۸۱

طجرسامن

۰۸۱

طجرعلوی

۰۸۱

طویلان سفلی

۰۸۱

عبدالرحیم

۰۸۱

عبدالمومن

۰۸۱

عسگرآباد

۰۸۱

عشاق

۰۸۱

علوی

۰۸۱

علی آباددمق

۰۸۱

علی صدر

۰۸۱

عین آباد

۰۸۱

فارسبان

۰۸۱

فارسجین

۰۸۱

فاماسب

۰۸۱

فامنین

۰۸۱

فرسفج

۰۸۱

فریازان

۰۸۱

فقیره

۰۸۱

فیازمان

۰۸۱

فیروزان

۰۸۱

فیض آباد

۰۸۱

قاباق تپه

۰۸۱

قادرخلج

۰۸۱

قایش

۰۸۱

قراکند

۰۸۱

قراگل

۰۸۱

قرخلر

۰۸۱

قروه درجزین

۰۸۱

قره بلاغ

۰۸۱

قزل آباد

۰۸۱

قزلجه حاجیلو

۰۸۱

قلعه جوق

۰۸۱

قلعه قباد

۰۸۱

قلعه نو

۰۸۱

قلقل رود

۰۸۱

قهاوند

۰۸۱

قهوردسفلی

۰۸۱

قهوردعلیا

۰۸۱

قینرجه

۰۸۱

کاج

۰۸۱

کارخانه

۰۸۱

کبودرآهنگ

۰۸۱

کرتیل آباد

۰۸۱

کردآباد

۰۸۱

کرزان

۰۸۱

کرفس

۰۸۱

کرک سفلی

۰۸۱

کرکان

۰۸۱

کریم آباد

۰۸۱

کسب

۰۸۱

کفراش

۰۸۱

کله سر

۰۸۱

کمازان

۰۸۱

کمری

۰۸۱

کمک سفلی

۰۸۱

کنجینه

۰۸۱

کندتپه

۰۸۱

کوریجان

۰۸۱

کوشک آباد

۰۸۱

کوه زره

۰۸۱

کوهانی

۰۸۱

کوهین

۰۸۱

کهارد

۰۸۱

کهریزبغازی

۰۸۱

کهریزسلیم

۰۸۱

کهکدان

۰۸۱

کهنوش

۰۸۱

گاوسوار

۰۸۱

گذرکجین

۰۸۱

گراچغا

۰۸۱

گرجایی

۰۸۱

گزل ابدال

۰۸۱

گشانی

۰۸۱

گل تپه

۰۸۱

گمین قلعه

۰۸۱

گنبد

۰۸۱

گنبدان بهار

۰۸۱

گنبدکبود

۰۸۱

گنج تپه

۰۸۱

گنده جین

۰۸۱

گونلو

۰۸۱

گیان

۰۸۱

گیل آباد

۰۸۱

لالجین

۰۸۱

لامیان

۰۸۱

لتگاه

۰۸۱

لکلک

۰۸۱

لولوهر

۰۸۱

مالک اشتر

۰۸۱

مالیچه

۰۸۱

ماه نیان

۰۸۱

مبارک آباد

۰۸۱

مسجدین

۰۸۱

ملابلاق

۰۸۱

ملایر

۰۸۱

ملوسان

۰۸۱

منگاوی

۰۸۱

موئیجین

۰۸۱

موسی آباد

۰۸۱

مهاجران

۰۸۱

مهدی آباد

۰۸۱

مهرآباد

۰۸۱

مهین آباد

۰۸۱

مهین آباد

۰۸۱

میانده

۰۸۱

میشن

۰۸۱

میلاب

۰۸۱

میلاجرد

۰۸۱

میهمله علیا

۰۸۱

نصرت آباد

۰۸۱

نصیرآباد

۰۸۱

نظام آباد

۰۸۱

نگارخاتون

۰۸۱

نمازگاه

۰۸۱

ننج

۰۸۱

نوآباد

۰۸۱

نوار

۰۸۱

نهاوند

۰۸۱

نیر

۰۸۱

واشان

۰۸۱

والاشجرد

۰۸۱

ورازنه

۰۸۱

وردآوردعلیا

۰۸۱

ورکانه

۰۸۱

وسج

۰۸۱

وصله

۰۸۱

وندرآباد

۰۸۱

وهمان

۰۸۱

وهنان

۰۸۱

ویان

۰۸۱

هارون آباد

۰۸۱

هریان

۰۸۱

هلور

۰۸۱

همدان

۰۸۱

همه کسی نهاوند

۰۸۱

همه کسی همدان

۰۸۱

هیزج

۰۸۱

یارمچه باغ

۰۸۱

یسرلو

۰۸۱

یکن آباد

۰۸۱

ینگی کند

۰۸۱

یوسف آباد

کاربر گرامی اگر شما درهمدان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41366
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • موسسه حقوقی ثبتی آماتیس
 • تبلیغات در آسمونی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  نظرات

  1. سلام
   سوال
   لظفا رهنمایی کنید
   من شماره ی دوستم رو گم کردم
   قبلا به این شکل میگرفتمش
   ۰۸۱۱-۲۹۱
   نمیدونم کدوم شهره.چه کنم؟

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.