آسمونی

بخش : ضرب المثل

ضرب المثل های شیرین فارسی و انگلیسی