تازه های آسمونی
خانه > سرگرمی > متن و پیامک خنده دار > مکالمه واقعی دخترها با پسرها
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • طراحی سایت
 • تبلیغات در آسمونی
 • مکالمه واقعی دخترها با پسرها

  call-girls-and-boys

  ﭘﺴﺮ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻩ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺳﻮﻥ

  ﭘﺴﺮ : ﭼﺸﻢ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺯﻭﺩ ﻣﯿﺎﯼ؟

  ﭘﺴﺮ : ﺁﺭﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﺷﻪ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟

  ﭘﺴﺮ : ﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ ﺑﯿﺎﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﯿﺎﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ؟

  ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﺑﯿﺎﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ حالمو میگیره

  ﺩﺧﺘﺮ : یعنی نمیخوای منو ببینی!؟

  ﭘﺴﺮ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﺰﻧﻪ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﺎﺩﺭﺕُ ﻧﮕﯿﺮ ﻭﻗﺘﯽ بی محلی ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

  ﭘﺴﺮ : ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ آﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﻭﺩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ؟

  ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﻡ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺸﮑﻞ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﻤﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ

  ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺟﺪﯼ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺁﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻡ ﯾﺎ ﺁﺗﯿﺶ؟

  ﭘﺴﺮ : ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯿﻪ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺲ ﺑﺮﻭ

  ﭘﺴﺮ : ﻣﺮﺳﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ *-:

  ﭘﺴﺮ : ﭼﺸﻢ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻬﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ

  ﭘﺴﺮ : ﺍﻭﮐﯽ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎ

  ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﮔﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﺪ ﺑﮕﻮ

  ﭘﺴﺮ : ﻭﺍﯼ ﺑﺲ ﮐﻦ

  ﺩﺧﺘﺮ : این چه طرز حرف زدنه؟ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻢ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ

  ﭘﺴﺮ : ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺗﻮ ﺁﺗﯿﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻣُﺮﺩ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﻮﺧﯽ ﻧﮑﻦ

  ﭘﺴﺮ : ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﻧﺪﻩ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﯼ ؟

  ﭘﺴﺮ : ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺁﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺁﺗﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺳﺘﻮﻧﺎﺭﻭ ﺑﺰﻥ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺑﺮﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻌﺪﺵ ﺑﻬﻢ ﺍﺱ ﺑﺪﻩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻡ

  ﭘﺴﺮ : ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺴﻮﺯﻡ

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ؟ *_*

  ﭘﺴﺮ : ——-

  ﺩﺧﺘﺮ : ﭼﺮﺍ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﯼ؟

  ﭘﺴﺮ : ——-

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﺎﺭﮊ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﯼ ؟

  ﭘﺴﺮ : ——-

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟

  ﭘﺴﺮ : ——-

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ، ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﮔﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﺪﻡ

  ﭘﺴﺮ : ——-

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ

  ﭘﺴﺮ : ——-

  ﺩﺧﺘﺮ : ﺑﺎﺷﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ . ﺑﺎﯼ …

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5٫00 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=89387
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  جوک های پایان سال

  در روزهای واپسین سال جاری هستیم همه چیز رنگ و بویی خاص به خود گرفته …

  11 دیدگاه

  1. خوب بود مرسی

  2. خدارو شکر دختر دیگه مادر شوهر نداره

  3. عالی بود افرین

  4. والا واس ما ک برعکس این بود… پسره ولکن نبود!!

  5. یا صاحب الزمان(عج)

   عالی بود…
   این فقط محض خنده بود…
   خود دخترا باید بفهمن موقعیت هارو….
   همه که مثل هم نیستن….

  6. همه دخترا زود قضاوت میکنن از همه شون بدم میاد
   خودمم دخترم ب همین خاطر از خودمم خوشم نمیاد

  7. عالیییییییییییییییییییی

  8. ایول
   واقعا راسته
   دمتون گرممممم

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.