تازه های آسمونی
خانه > مد و زیبایی > پوست و مو > ﻋﻠﺖ ایجاد ﺟﻮش در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت
 • طراحی سایت
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • loading...

  ﻋﻠﺖ ایجاد ﺟﻮش در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت

  the-usual-cause-of-facial-acne

  ھﺮ ﺟﻮش ﯾﺎ ﻟﮑﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺪن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻠﺖ آن را درﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ، با سایت آسمونی همراه باشید

  طﺐ ﺳﻮزﻧﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ آﺳﯿﺎﯾﯽ طﺮﻓﺪاران ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. اﯾﻦ طﺐ ﮐﻪ ﯾﮏ طﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ آن ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﻮده، ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎرھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ.

  اطﺒﺎء ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ طﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺟﻮشھﺎی ﺻﻮرت در ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺻﻮرت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ در ﯾﮑﯽ از اﻧﺪامھﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ و از طﺮﯾﻖ طﺐ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺟﻮش ﻧﺸﺎن داده ﺣﻞ ﮐﺮد و ﺷﺎھﺪ ﻋﻮد ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺒﻮد.

  ﻣﻮﺳﺴﻪ طﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ طﺮاﺣﯽ و ﭼﺎپ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ از ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﯿﻨﯿﮏھﺎی ﭘﻮﺳﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.

  ھﺮ ﺟﻮش ﯾﺎ ﻟﮑﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای از ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﺑﺪن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻠﺖ آن را درﯾﺎﺑﯿﺪ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ.

  ١ و ٢ : دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش – ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاھﺎی ﻓﺮآوری ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﻮردن ﻏﺬاھﺎی آﻣﺎده (ﻓﺴﺖ ﻓﻮدھﺎ) ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ. ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ را در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﺎھﺶ دھﯿﺪ. آب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ وﻏﺬاھﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﭽﻮن ﺧﯿﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.

  ٣ : ﮐﺒﺪ – ﺟﻮش ﯾﺎ ﻟﮏ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺻﻮرت ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﺮب ﯾﺎ ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﻟﺬا ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ. ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮫﺘر اﺳﺖ روزی ٣٠ دﻗﯿﻘﻪ ورزش ﺳﺒﮏ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ و ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺒﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ.

  ۴ و ۵ : ﮐﻠﯿﻪھﺎ – ھﺮ ﻟﮑﻪ ﯾﺎ ﺟﻮﺷﺲ در اطﺮاف ﭼﺸﻢ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎھﯽ دور ﭼﺸﻢ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﮐﻢآﺑﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ، ﭘﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ!

  ۶:  ﻗﻠﺐ – اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻮش ﯾﺎ ﻟﮏ دارﯾﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B ﺑﺪﻧﺘﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎی ﺗﻨﺪ، ﮔﻮﺷﺖ و ﭼﺮﺑﯽ را از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯿﺘﺎن ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء ﻟﻮازم آراﯾﺸﺘﺎن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

  ٧ و ٨ : ﮐﻠﯿﻪ – ﺑﺎز ھﻢ، ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ، ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی ﮔﺎزدار، ﻗﮫﻮه و اﻟﮑﻞ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن آب ﺑﺪﻧﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

  ٩ و ١٠ : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ – آﯾﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ، آﻟﺮژی دارﯾﺪ؟ در ﻣﻨﺎطﻖ آﻟﻮده رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﻮراﮐﯽھﺎی ﺑﺎ طﺒﻊ ﮔﺮم را ﻧﺨﻮرﯾﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﻗﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺪﺗﯽ در ھﻮای ﺗﺎزه و ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ.ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻮش و ﻟﮏ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ، ﻟﺬا از ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽاﺳﯿﺪی ھﻤﭽﻮن ﮔﻮﺷﺖ، ﻟﺒﻨﯿﺎت، اﻟﮑﻞ، ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و ﺷﮑﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و آب را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪﺗﺎن ﻗﺮار دھﯿﺪ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻮش و ﻟﮏ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦھﻤﺮاه آﻟﻮده ﯾﺎ ﺑﺎﻟﺶ آﻟﻮده اﺳﺖ.

  ١١ و ١٢ : ھﻮرﻣﻮن – ﺟﻮش و ﻟﮏ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﺳﺘﺮس و ﺗﻐﯿﯿﺮات ھﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﮔﺎھﯽ ھﺮ دو اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ، ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﺑﻪ اﻧﺪازه زﯾﺎد، ﺧﻮردن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮﮔﺪار و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

  ١٣ : ﻣﻌﺪه – ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻣﺼﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺳﻢ را از ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﺰداﺋﯿﺪ.

  ١۴ : ﺑﯿﻤﺎری – ﺟﻮش و ﻟﮑﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوسھﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎ ﺗﻘﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از ﻣﺸﮑﻞ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺪﻧﺘﺎن دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﯾﺎن دھﯿﺪ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ، ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ، ﻧﻮﺷﯿﺪن آب ﻓﺮاوان زودﺗﺮ ﺑﮫﺒﻮد ﺧﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﻪ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻮش ﯾﺎ ﻟﮑﯽ در ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮطﺮف ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮﺷﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ طﺒﻊ ﮔﺮم ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ھﻤﯿﺸﻪ ھﻢ ﺟﻮش زدن در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯿﺎن دو اﺑﺮو ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪی ﻧﯿﺴﺖ.

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4٫00 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=39866
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  جایگزین طبیعی بوتاکس ، بهتر از بوتاکس

  اگر به دنبال روشهای جایگزین برای کاهش ظاهر چرکها می‌گردید، چندین روش وجود دارد از …

  23 دیدگاه

  1. با عرض سلام خدمته شما من نمیدونم صورتم دائم جوش میزنه خواهشمندم برایه این مورد یه فکری برام بکنید 09147038839 اگه درمانی اسون تر سراغ دارید منتظره پاسختون هستم ممنون.درضمن این شمارمه پاسختون یا درمانتون رو خواهشمندم به این پیامک زده یا از تلگرام بفرستین.

  2. ببخشیدمیشه منبع علمیشم ذکرکنید؟

  3. نه والا به درد نخور بودن

  4. سلام. خیلى ممنون از مطالبتون. دوستان مى تونید از ماسک عسل ابلیمو هم استفاده کنید خیلى خوبه.

  5. سلام من روی گونه ام جوش های ریز قرمز میزنه خیلی هم دیر خوب میشه نمیدونم چیکار کنم؟؟؟

  6. ممنون از مطالب آموزنده و خوبتون

   با تشکر از زحمات شما

  7. منم خیلی جوش دارم حتی بعضی روزا که
   جوشام خیلی زیاد میشه نمیرم دانشگاه اروزمه یه صورن صاف.حوشام چرکی و قرمز.کمکم کنید

   • --> آسمونی

    از لینکهای زیر استفاده نمایید
    درمان جوش صورت فوری و طبیعی
    ده فرمان برای غلبه بر جوش صورت

   • من که جوشام با الوئه ورا رفتن هر شب یا هررروز چند مرتبه ژل الوئه ورا بزن ب صورتت عالیهههههههه اثرش و اینک از صابون NGک برای جوش هست استفرده کن

   • یخ لای پارچه نخی بزار و پوستتو باهاش ماساژ بده هفته ای دوبار هر با 5دقیقه،هروقتم یه جوش تازه میخواد در بیاد با همون روش یخ رو روش نگهدار بی حس که شد یه استراحتی بده دوباره بزار چندبار تکرارش کن،به نظرمنکه عالیه و جواب داده

   • یخ درمانی عالیه برا جوش،یخ های مختلف هم میشه استفاده کرد مث اب گل ختمی بزاری یخ بزنه و به جای یخ ساده ازش استفاده کنی

  8. سلام
   در رابطه با جوش صورت به دلیل این که خودم صورتم خیلی خراب شده بود و از این مورد بسیار ناراحت بودم یک مطلبی را از داخل اینترنت خواندم و عمل کردم اصلا همه ی جوش هام از بین رفت و جای جوش هام نیز همیطور البته کار یک روز یا دو روز نیست باید کمی حوصله به خرج بدید و فکر نکند همین الان انجام بدید فردا جواب میگیرید نه باید صبر کنید تا بافت های صورت مجددآ با این کار باز سازی بشوند روش کار به این صورت هست که باید سفید آب رو هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید من خودم دو تا استفاده کردم اونو کف دستم له می کردم و کمی آب بهش می زدم تا حالت شل بشه و بعد با کف دستم به صورت دورانی روی صورتم ماساژ می دادم البته با تمرکز این کار رو انجام بدید جوری که احساس کنید پوستتون تحریک میشه این یک مورد
   2) آب زیاد بخورید
   3) از کپسول زینک پلاس که مورد مصرفش برای پوست و مو هست همزمان استفاده کنید روزی یک عدد بعد از غذا با میزان آب کافی بخورید هم روی مو و هم روی پوست تاثیر دارد چون این کپسول حاوی روی می باشد بعد از یک ماه به مدت یک هفته آن را قطع کنید به این دلیل که روی موجب عدم جذب آهن می شود و برای جلو گیری از کم خونی یک هفته قرص آهن استفاده کنید و باز یک روز در میان کپسول زینک رو استفاده کنید و با ترتیب خوردن اون بازی کنید یک در میان یا دو روز درمیان ولی توجه داشته باشید که داخل یک روز فقط یک عدد بیشتر نباید استفاده شود
   4) خواب رو تنظیم کنید که بدن استراحت لازم رو بکنه
   امیدوارم که براتون مفید واقع بشود

  9. موسی صادقی

   *توجه توجه من راهشو پیدا کردم بچه ها،جوش صورت فقط کنترل داره درمان نداره پنج تا نکته میگم رعایت کنید دیگه جوش نمیزنید مطمئن باشید من پوستم چربو جوشدار بود دیگه داشتم دیوانه میشدم هر راهیو بگید رفته بودم (حجامت،استفاده از همه ی دارو ها وکرم ها(حتی راکوتان)خیلی از گیاههای دارویی و…)اما جواب ندادن اینایی که میگم خودم امتحانشون کردم دلیلشونو دقیقا میدونم1-از آفتاب دوری کنید که جز ضرر چیزی نداره باعث عفونت پوست میشه پوستتو لک میندازه 50درصد جوش واسه آفتابه من شش ماهی بود که تو آفتاب نرفته بودم صورتم خیلی خوب شده بود تا سیزده پدر که چند ساعت توی آفتاب مستقیم قرار گرفتم غروب دیدم صورتم چنتا جوش زده شما هم اگه دقت کنید درست بالای یقه پیراهن پشت گردن و صورت چون آفتاب میخورن بیشتر جوش میزنه البته دلایل دیگه هم داره2-ورزش ،ورزشهایی مثل بدن سازی که جوری تمرین کنید که عرق از صورتتون بزنه بیرون ورزش علاوه بر روحییه ی خوب دوتا دلیل داره یکی اینکه عرق کردن باعث میشه منافذ پوست بدلیدل اوره داخل عرق ضد عفونی بشن و چربی هاش پاک بشن بریزن بیرون دوم اینکه ورزش باعث میشه تمام مواد غذایی که میخوریم خوب یابد بسوزن ودیگه روی پوست به صورت عفونت بروز نکنند3-شستشو تنهابا آب ولرم روزی سه تاشش بار بعد صورتتونو بایه دستمال سریع پاک کنید که چربی های پوستتونم پاک بشه (تمام مواد صابونی پوستو اذیت میکنن بزارید پوست خودش خودشو در مان کنه)4-خودتونو عادت بدیدکه حد اقل روزی یک بار شکمتون کار کنه اینم دلیل داره 5-یکم از خوراکی های شیرین وچرب پرهیز کنید ولی همه چیز بخورید زیاد تاثیر نداره ،از تخمه شیرینی و روغن بدتون بیاد بهتره،(اگه هرروز یا یکروز درمیان حموم برید خوبه حتما باشگاه برید برنامه ریزی کنید واسه خودتون) چون دوستون دارم خواستم اینارو بهتون بگم خودم جواب گرفتم باید برای خودتون زحمت بکشیددیگه، من 22سالمه اگه سوالی دارید ایمیل بزنید. موسی صادقیmusa7549@gmail.com

  10. khob bod lotfa rah haye jelo girisho ham bezraen

  11. بسیار عالی بود 😀

  12. ممنون از مطالب خوب و مفیدتون 😉

  13. فوق العاده بود 😉 بسیار ممنونم نکات جالبی بود ک در علت جوشها میتونه راهنمای بسیار خوبی باشه عالی بود واقعا خسته نباشی آسمونی جون 🙄 خیلی دوست دارم 😳

  14. بسیار مطالب مفیدی بود ووتوضیحات بسیارعالی بودممنونم

  15. مطلب این قسمت عالی بود ممنونم خسته نباشید

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.