آموزش سئو مستر آموز

آمار لحظه به لحظه جهان


http://www.worldometers.info/fa/

جمعیت جهان
7.312.746.591
جمعیت کنونی جهان

47.380.050
متولدین امسال

165.015
متولدین امروز

19.549.577
مرگ و میر امسال

68.087
مرگ و میر امروز

27.830.473
رشد جمعیت در سال جاری

حکومت و اقتصاد
$ 4.671.499.400
هزینه های بهداشت و درمان توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا)

$ 4.118.571.889
هزینه های آموزش توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا)

$ 2.080.989.927
هزینه های نظامی توسط کشورهای جهان برای امروز (دلار آمریکا)

23.085.482
تولید امسال خودرو

47.590.700
تولید امسال دوچرخه

120.163.803
رایانه های فروخته شده در این سال

جامعه و رسانه ها
856.972
کتابهای جدید منتشر شده امسال

216.050.571
روزنامه های منتشر شده امروز

284.854
گیرنده های تلویزیون فروخته شده امروز

2.281.445
تلفن های همراه فروخته شده امسال

$ 83.317.055
هزینه صرف شده برای بازیهای رایانه ای برای امروز (دلار آمریکا)

3.117.582.991
کاربران اینترنت در جهان

93.106.041.810
تعداد نامه الکترونیکی ارسال شده امروز

1.677.501
مطالب افزوده شده به وبلاگ ها برای امروز

341.527.557
تویت امروز

1.822.368.950
جستجو های انجام شده امروز در گوگل

محیط زیست
1.772.251
جنگل های از دست رفته امسال (هکتار)

2.385.930
زمین های زراعی از بین رفته به دلیل فرسایش خاک امسال (هکتار)

12.248.104.045
دی اکسید کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن)

4.089.398
کویر زایی امسال (هکتار)

3.337.077
مواد شیمیایی سمی رها شده در آب و هوا و خشکی توسط صنایع در این سال (تن)

غذا
800.584.528
افراد دچار سوء تغذیه جهان در حال حاضر

1.607.767.130
افراد دارای اضافه وزن جهان در حال حاضر

535.922.377
افراد دچار چاقی جهان در حال حاضر

13.273
مرگ و میر ناشی از گرسنگی امروز

$ 206.545.025
هزینه صرف شده برای بیماریهای ناشی از چاقی در آمریکا برای امروز (دلار آمریکا)

$ 82.049.057
هزینه صرف شده برای کم کردن وزن در آمریکا برای امروز (دلار آمریکا)

آب
1.689.496
مصرف آب این سال (میلیارد لیتر)

613.678
مرگ و میر ناشی از بیماریهای مرتبط با آب در این سال

699.405.155
افراد بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم

انرژی
170.012.233
مصرف امروز انرژی در جهان (کیلو وات) از :

137.709.160
– منابع غیر قابل تجدید (کیلو وات)

32.303.073
– منابع قابل تجدید (کیلو وات)

1.269.359.582.840
انرزی خورشیدی دریافتی امروز زمین (کیلو وات)

36.383.067
نفت استخراج شده امروز

1.183.785.812.661
نفت باقی مانده (بشکه)

14.093
زمان اتمام نفت (روز)

1.130.848.640.726
گاز باقی مانده (واحد)

59.518
زمان اتمام گاز (روز)

4.369.950.651.290
ذغال سنگ باقی مانده (واحد)

150.688
زمان اتمام ذغال سنگ (روز)

سلامت
4.423.643
مرگ و میر در اثر بیماری های واگیر دار

2.590.131
مرگ و میر کودکان زیر 5 سال

14.315.578
سقط جنین امسال

117.147
مرگ و میر مادران به هنگام زایمان در این سال

37.155.504
افراد مبتلا به ایدز

572.838
مرگ و میر ناشی از ایدز امسال

2.798.631
مرگ و میر ناشی از سرطان امسال

334.245
مرگ و میر ناشی از مالاریا امسال

6.569.688.930
سیگار های مصرف شده امروز

1.703.468
مرگ و میر ناشی از استعمال سیگار

852.271
مرگ و میر ناشی از مصرف الکل

365.413
خودکشی های امسال

$ 136.320.416.567
هزینه صرف شده برای مواد مخدر غیر قانونی (دلار آمریکا)

459.990
تلفات ناشی از تصادفات جاده ای امسال