عاشقانه

چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

How does someone we loved her  چگونه کسی که دوستش داریم را عاشق خود کنیم

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات سایت آسمونی را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید.

اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـی کند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی می کنـید و حسرت داشتنش را می کشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمی بـاشـد که شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را به مقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمی کنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

زیاد معاشرت کنید … سپس غیر قابل دسترس گردید

هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد).

بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند.

همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید.

با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمی کنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند.

ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه مان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت می باشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر می باشد.

کار دلپسندی برایش انجام ندهید … بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد

هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت : احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید.
ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه: ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت. هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم.

اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات می شویم.

در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

به او نگاه کنید…

زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند.

اهمیت مقیاس روبین واضح می باشد : احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.

برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود.

در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد.

زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

روی برنگردانید…

دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین : اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید.

لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.

اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…

ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند).

اما شما می توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!!

615 comments

mrym 2019/01/18 at 15:48

من ۱۷سالمه خیلی خوشگلم قدمو اندامم همه چی عالیه ولی حس میکنم هیچکس عاشقم نمیشه:)همش تو خودمم ۲بارم رل زدم کات کردم من ایقد اونارو دوست داشتم ولی اونا نداشتن نمیدونم چرا بعضی وقتا حس میکنم ادم دوست داشتنی نیستم؛) شایدم واسه کسی ساخته نشدم نمیدونم ولی همیشه دوست داشتم همه کس یه نفر باشم ولی نبودم نشد:)

پاسخ نظر
Poria 2019/01/19 at 08:07

با کسی باش ک مطمئن بشی دوست داره بعد عاشقش شو

پاسخ نظر
a3Rی 2019/01/17 at 01:14

من هم نمی‌دونم چرا کسی منو دوست نداره

پاسخ نظر
بنده خدا 2019/01/15 at 01:44

واقعا برای کسانی که زندگیشون و با عشق و دوست پسر و دوس دختر میگذرونن باید فاتحه آیندشون و خوند، ببینید زندگی یه مسیری هستش که همه چی توش میاد و میره و مطمعن باشید عشق و دوس داشتنم ناخودآگاه با شما روبرو میشه اینکه دارید تک تک وقتتون و با این چیزا پر میکنید متاسفم

پاسخ نظر
TNT 2019/01/15 at 02:38

اینجا راجع به عشق حرف میزنیم.
بهتره عمیق به دوربرت نگاه کنی که جز تو آدمای دیگه ام هستن که دوست دارن با موفقیتشون تو این زمینه حال کنن هیچ وقتم با حرفای مغرورانه ات وانمود نکن که تو اینطور نیستی یا که نبودی.

پاسخ نظر
ابراهیم 2019/01/15 at 11:56

د اااه. واسم نصیحت کار اومده اینجا وقت تلف کنه.یارو بنده خدا تو وقتی که این چیزا رو میدونی چرا تو همچین سایتی اومدی اخه.

پاسخ نظر
هیچکس 2019/01/14 at 08:48

سلام،من 21 سالمه. 2 سال پیش عاشق دختری شدم،همسایمون بود و پدر اون با پدر من دوستای خیلی صمیمی بودن تا حدی که رفت و آمد بینمون خیلی زیاد بود من خیلی خواستم از فرصت استفاده کنم خواستم باهاش خیلی بیشتر صحبت کنم تا عاشقش کنم ولی چندان علاقه ای نشون نداد با موفقیت کمی که داشتم خواستم حرف دلمو بهش بگم و خودمو راحت کنم اما اون خیلی راحت دست رد به سینم زد و بعد فراموش کردنش برام سخت بود اما با گذر زمان فراموش شد.الان من یه دوست دختر جدید دارم و رابطمون حرف نداره.ولی جالبه بدونید که الان من کوچک ترین حسی بهش ندارم ولی برعکسش اون الان عاشقم شده ولی من هیچ اهمیتی ندادم چند بار خونمون اومدن همش میخواست سر صحبتو باهام باز کنه ولی نمیذاشتم و چونکه از لحاظ خانوادگی خیلی صمیمی بودیم باعث شد بره پیش مامانم ازم شکایت کنه که چرا من اینجوری سردم بعد مهمونی مامانم یکم باهام بحث کرد؛ میگفت که زشته،منم گفتم زیاد به حرفاش توجه نکن و به کارم ادامه دادم و اونم به این کارش ادامه داد چند هفته بعدش شمارمو یجوری کش رفت فکر کنم از گوشی مامانم کش رفته بود واز طریق تلگرام بهم اس میداد به محض اینکه فهمیدم خودشه بلاکش کردم.چند روز بعدشم تو خیابون بهم برخوردیم بهم سلام کرد ولی جواب سلامشم ندادم و رد شدم. اونم هیچ تلاش دیگه ای نکرد.
من میتونستم اونم دوست دختر خودم کنم ولی اینکارو نکردم به نظرتون کارم درست بوده؟

پاسخ نظر
N.h 2019/01/08 at 01:24

سلام من حدود هفت سال هس ک ی دختری رو دوس دارم ازم خواست اگ واقعا دوسش دارم ازش خواستگاری کنم بعد منم این کارو کردم و خانوادش جواب مثبت دادن بعد از دوماه دختره پیام داده ک جوابم منفی بوده و اون جوابی ک ب شما داده شد جواب خانوادم بود خلاصه این هفت سال هس ک من دوسش دارم و علاقمندم بهش و نزاشتم جز اون کسی وارد زندگیم بشه تو این هفت سال هرزگاهی از همدیگه سراغی میگرفتیم تا چند هفته پیش ک هرشب باهم چت میکردیم و باهام خوب بودیم دیشب بهم پیام داد ک میخام شمارتو حذف کنم و تو هم همین کارو بکن راستشو بخای اون لحظه هنگ کردم نمیدونستم باید چکار کنم از پرسیدم چی شده و چرا جواب داد ک دیگران راجب تو ب هم تیکه انداختن و اینکه من تورو دوس ندارم و از این تعریفا الان موندم چکار کنم خواهش میکنم ی راهی جلوی پام بزارید و کمکم کنین بهش برسم و گرنه دیونه میشم….

پاسخ نظر
Bahar 2019/01/14 at 17:52

سلام من بهارم واقعا درودبرتو ک غیرتی و… هستی کاش همه مثل تو بودن

پاسخ نظر
محمد وفا 2019/01/18 at 20:46

دمت گرم کار ی خوبی کر دی افرین

پاسخ نظر
تنها 2019/01/06 at 07:16

سلام یک دختری هست که از من خوشش میاد حالا یک مدت هست ک من بهش بی محلی میکنم خیلی از کارم ناراحتم میخواهم بهش پیام بدم ک بفهمه چیزی نیست ولی نمیدونم چی بگم کمکم کنین لطفا

پاسخ نظر
سوگل 2019/01/06 at 07:14

سلام یک دختری هست که از من خوشش میاد حالا یک مدت هست ک من بهش بی محلی میکنم خیلی از کارم ناراحتم میخواهم بهش پیام بدم ک بفهمه چیزی نیست ولی نمیدونم چی بگم کمکم کنین لطفا

پاسخ نظر
سارا 2019/01/15 at 17:48

سلام
منم 4ساله عاشق یکی از دوستامم شدیدن که اونم دختره
ببین واقعا خودمم نمیدونم بهت چی باید بگم ولی لطفا کاری نکن که فک کنه ازش خوشت نمیاد یا بهش بی محلیو اینا نکن اگه واقعا تو دوسش نداری مثه بقیه باهاش رفتار کن خیلیییییی معمولی و اگه بعد یه مدت زیاد بازم عاشقت بود یکم عوضی بازی درار بلکه نظرش عوض شه
ببخشید انقد رک میگم ولی همینا بهترین راه هاست
البته من هنوزم دختره رو دوست دارم
نه عاشششششششقشم =)

پاسخ نظر
ناشناس 2019/01/18 at 03:45

نه

پاسخ نظر
محمد جواد 2019/01/05 at 21:41

سلام تو کلاسمون 3تا خواهر هستن من عاشق دومی شدم و فقد میتونم نگاهش کنم نمیتونم برم پیشش باهاش صحبت کنم یبار فقد تونستم باهاش درمورد درسها صحبت کنم ولی خواهراش پیشش بودن الان یک ماهه فقد بهش خیره میشم سر کلاس دیگه هیچکاری نمیتونم بکنم،باید چیکار کنم روشهای دیگه ای دارید کمکم کنید ممنون

پاسخ نظر
هستی 2019/01/04 at 00:22

سلام من عاشق دوست پسرم هستم و اون هم همینطور اون شیفت دیگهی مدرسمونه وهر روز می بینمش ولی یکی دیگه از دوستام عاشقش شده چیکار کنم ، من پنجم و اون ششم.

پاسخ نظر
امیر 2019/01/07 at 13:18

هیچ کاری نمی خواد کنی بشین درستو بخون عمو فعلا موقعه این حرفا برات نیست من خودم الان سال آخر دبیرستانم خنوز روم نشده بگم عاشق شدم

پاسخ نظر
آسیه 2019/01/01 at 23:35

سلام من عاشق یه پسر شدم که مال کرمانشاه من مال اصفهانم اون اولا گیر نمیداد تازگی ها خیلی گیر میده
امشب به من گفت کارام مثل بچه هاس
گفت یکم بزرگ شو
من موندم که چی کار کنم
میگه من با القاب قشنگ صدا بزن
من ۱۷ سالمه اون ۱۸
خیلی دوسش دارم ولی خب خیلی گیر میده حتی میگه بی اجازه من حق نداری اب بخوری
یکی کمکم کنه

پاسخ نظر
سهیل 2019/01/11 at 03:05

همشهری کرمانشاه کجاواصفهون خودمون کجا بایکی نزدیک تردوست شو

پاسخ نظر
M. M 2018/12/30 at 21:22

سلام من با دختری عقد کردم بخاطر مادرش که خیلی دوستم داشت گفت تو دامادم مشی من میمیرم ولی با دختره هیچ صمیمی نیستم اون ۱۶سالشه من ۲۴سال هر کاری کردم نتونستم اونو صمیمی خودم کنم دیگه خسته شدم چند بار خواستم کلا برم کنار ولی بخاطر ابرو پدر و مادر دختره نمیتونم بکشم کنار چون ادم های خوبین من از شهر خودم امدم شهر اینا اینجا مغازه زدم اما خسته شدم با این طور زندگی کردن خانمم نمیاد کنارم بشینه دو کلمه باهم حرف بزنیم اگه کسی میتونه کمکم کنه خیلی ممنون میشم این ایدی تلم mortza8353التماس میکنم یه مشاور خوب بیاد راهی بزاره

پاسخ نظر
افسانه 2018/12/27 at 19:28

با سلام عشق یعنی آرامش-یعنی داشتن کسی که کنارش احساس خوشبختی کنی….خدای مهربون یه خوبش رو سر راهم گذاشت…شاید در سی و دوسالگی دیر بنظر بیاد ولی مهم اینه الان هست و من در کنارش ز غوغای جهان فارغم.

پاسخ نظر
فرشید 2019/01/01 at 04:45

ایول خدا یکیم براز ما جور کنه انشالله

پاسخ نظر
ناشناس 2019/01/06 at 02:32

سلام خانوم الحمدالله ان شا الله همیشه در کنار هم خوشبخت باشین و ب خوشی زندگی کنین

پاسخ نظر
علی 2018/12/25 at 00:39

با سللم من‌عاشق دختری شدم هردو همسنیم و اینکه اون میگه تو برام‌مهمی ومیگه الان زوده نه بیرون میاد نه میذاره من ببینمش باید با هم دیگه تلفنی صحبتم میکنیم اما نمیخواد رل بزنه میگه برام زوده فعلا که ۲،۳ ماهی که گذشته رفتارش کمی تعقیر کرده اما همون جوریه الان من باید چیکار کنم ؟!

پاسخ نظر
ناشناس 2018/12/30 at 16:47

بکنش

پاسخ نظر
M.m 2018/12/22 at 19:56

من 13 سالمه و تو کلاس زبانم عاشق یک دختر شدم.هر وقت که میرم کلاس،به امید اینکه اون هست خوشحالم.هر وقت هم که میبینمش دست و پام میلرزه و زبونم بند میاد.چند بار سعی کردم بهش بگم اما هر وقت میخواستم بگم و بهش نزدیک میشدم،جوری میلرزیدم که به زور راه می رفتم.
قبلا هم عاشق شدم اما هیچوقت بهش نگفتم و هر شب گریه می کردم.
لطفا کمکم کنید چطور بهش بگم.

پاسخ نظر
علی 2018/12/22 at 22:04

با این سن کم چطور وقت کردی چند بار عاشق بشی

پاسخ نظر
PA 2018/12/29 at 15:09

دسخوش😂😂😂😂

پاسخ نظر
ناشناس 2019/01/17 at 08:41

نه میشه موند ونمیشه رفت

پاسخ نظر
M.m 2018/12/22 at 19:07

سلام.من 13 سالم و عاشق یک نفری تو کلاس زبانم شدم.هر وقت بهش فکر می کنم و میبینمش،از درون و بیرون به شدت میلرزم و خشکم میزنه.هر وقت که می خواستم بهش بگم هی میلرزیدم(جوری که به سختی راه می رفتم)و نمی دونستم چی کار کنم.سر کلاس هم از عمد یه جایی میشینم که بتونم ببینمش.
دیکه دارم دیوونه میشم.لطفا بگین چی کار کنم.

پاسخ نظر
ناشناس 2018/12/22 at 16:12

دختر پسرای گل لصفا خودتونو در هییچ شرایطی کوچیک نکنید..چرا الکی واسه خودتون یه داستان درست میکنید..دوست بشید که چی بشه؟ درسته تجربه میشه واسه آینده ولی یه بار نه هزار بار…حداقل درس بخونید در آینده جلو بچتون شرمنده نشید…فردا پس فردا وقتی بچتون پرسید مامان یا بابا وقتی جوون بودی چیکارا میکردی.یه جوابی بدید که شرمنده بچتون نشید..مطمئنا شما نمیاید به بچتون بگید من تو دوران نوجوونیم کلی دوست دختر یا دوست پسر داشتم و فقط به این چیزا فکر میکردم….حداقل یکمم به آیندتون فکر کنید.بخدا تا فاصله نوک دماغتون چیزی مشخص نیست اون دور دستارو هم یه نگاه بندازید

پاسخ نظر
mobin a 08 2018/12/20 at 21:05

سلام اسم من مبینا ست من 15 16 سالمه با یه نفر رل بودم ولی یه روز بدون دلیل ولم کرد . خیلی از اون موضوع گذشته ولی هنوز احساس تنهایی میکنم.

پاسخ نظر
آرش 2018/12/22 at 02:17

سلام من آرشم 17 ساله
هستم پا به پات

پاسخ نظر
زهرا 2018/12/22 at 15:07

آقا آرش یکی میخواد که پا به پای شما بیاد تا سر از چاه در نیارید.قصد توهین به شما رو نداشتم..منظورم این بود که مواظب کاراتون باشید

پاسخ نظر
زهرا 2018/12/22 at 15:36

دوستان من خودم به شدت احساساتی هستم همین الان که نوشته هاتونو میخوندم واقعا براتون دعا میکردم که به عشقتون برسید…درسته که من خودم تاحالا تجربه دوستی با جنس مخالف رو نداشتم و به خودم هم افتخار میکنم بابت این موضوع..ولی واقعا پسر جماعت و میشناسم از تجربه های دیگران استفاده کردم..من خودم دیدم که چطور دخترا ضربه خوردن..دیدم که چطور به خاطر پسری از خونه بیرون زدنو دیگه هیچوقت نه اون پسرو دیدن نه خانوادشونو…یکی از دوستای صمیمیم با یه پسر دوست بود خودم تلفنی حرف زدنشو شنیدم(البته بااجازه)شنیدم که چطور دوستمو خام حرفاش میکرد..شنیدم که چطور گولش میزد…آخرشم پسره رفت و…دوستم موند با یه عالمه درد و غم…دوست نداشتم اینجوری ببینمش چون ما همیشه سر کلاس باهم مسخره بازی درمیاوردیم نمیتونستم ناراحتیشو ببینم..شروع کردم باهاش حرف زدن.یکم تو بغلم گریه کرد و آروم شد..هرروز واسش حرف میزدمو قانعش میکردم که باور کن همه اینا یه خاطره میشه آخرشم بهش میخندی..بعد یه ماه حرف زدن واسش شد همون ادم قبلی..همین هفته پیش این یه ماه تموم شد..هرروز بهم میگه اگه تو نبودی من نمیدونستم چیکار باید بکنم………دوستان من صلاحتونو میخوام که اینارو بهتون میگم..نمیخوام همه این ضربه های روحی و بندازم گردن پسرا…این اتفاق ها همشون با ارتباط یه دختر با یه پسر رخ میده…یعنی یه این اتفاق اشتراکیه..و کسی حق نداره همه چیو بندازه گردن کسی…دخترا با ساده بودنشون پسراهم با سوء استفاده گریشون باعث این اتفاق های بد میشن
امیدوارم قبل اینکه از کلمه عشق به کار ببرید خوب بشناسیدش که عشق چیه؟اصلا عشق واقعی وجود داره؟..اگه واقعا عشقو شناختید که دمتون گرم شاهکار کردید..ولی اگه هنوز کامل نشناختیدش باید بیشتر روش فکر کنید…موفق باشید

پاسخ نظر
... 2018/12/23 at 15:42

وسلام👌🏿👌🏿👌🏿👌🏿👌🏿

پاسخ نظر
Jamshid.n 2018/12/29 at 11:56

چند خط از حرفاتو خوندم
پس ینی من که عاشق دخترخالمم و خودشم میدونه با واسطه خاهرش بش گفتم و بخاطرش به هیچ دختر دیگه ای نگاه نمیکنم و اخلاقمو بخاطرش تغییر دادم و هرشب تو خواب میبینمش برگ چقندرم؟
پسری که عاشقه از پسری که میخاد رل بزنه رو خیلی راحت میشه تشخیص داد منتهی بسیاری از دخترا ساده ان

ناشناس 2019/01/01 at 04:48

چه اسم قشنگی داری واقعا

پاسخ نظر
زهرا 2018/12/22 at 15:02

این دوستی ها همش الکیه چرا خودتونو زجر میدید.وقتی با کسی دوست میشید یا به قول خودتون رل میزنید بهش عادت میکنید..دوسش ندارید یا عاشقش نیستید فقط بهش عادت کردید…مثلا شما به غذا خوردن عادت کردید این عادت از بدو تولد باهاتون بوده و اگه غذا نخورید احساس میکنید که یه چیزی کم دارید و باید سمتش برید

پاسخ نظر
ناشناس 2018/12/19 at 19:57

سلام من خودم دخترم و به دختری یک سال بزرگتر از خودم علاقه دارم
جوری که فک کردن بهش دیوونه ام میکنه
خودشم باهم هم مدرسه ای و هم سرویس هستیم
میخواهم بهش بگم دوسش دارم شدیدا ولی نمیتوانم بگویی
میشه راهنمایی کنین چگونه بهش بگم بهش خیلی علاقه دارم دیگه دارم کلافه میشم

پاسخ نظر
Ali si 2018/12/20 at 01:52

با رفتارت اگه رفتادت عاشقانه باشه حله

پاسخ نظر
ناشناس 2018/12/21 at 00:41

وااااااااااای

پاسخ نظر
Fatemeh.ℳ 2018/12/17 at 20:11

به نام خدا
سلام اینجا کسی هم مشاوره بده
من یکی رو دوست دارم اونم خیلی ولی خودش نمیدونه اقواممون هم هست . چی کار کنم همش پرفایل های عاشقونه میزاره دارم دیونه میشم

پاسخ نظر
Ali si 2018/12/18 at 22:17

سلام
من برای اتفاقاطی که برام افتاده
از یه خانوم مشاوره می خواستم .
چون یه خانوم بهتر یه خانومی دیگه (طرف مقابل من ) رو می شناسه .
رومم نمیشه به اطرافیان خودم بگم.

پاسخ نظر
نازی 2018/12/03 at 19:24

منم دودوست داشتم که امروز باهاشون قهرشدم بعد رفتم با کیانا دوست شدم اینقدر با کیا نا خوش میگذره خدا می دونه

پاسخ نظر
tamin 2018/12/18 at 02:13

من هم یک دوست واقعی میخواهم

پاسخ نظر
دل شکسته 2018/11/10 at 19:36

سلام بچه ها کسی بینتون هست که 27 ساله باشه

پاسخ نظر
دل شکسته 2018/11/15 at 12:35

منم یه دوست میخوام کسی با من دوست میشه ؟

پاسخ نظر
آرش 2018/12/22 at 02:15

سلام من آرشم 17 ساله
هستم پا به پات

پاسخ نظر
حسین 2018/12/02 at 14:15

سلام حقیقتش من ی۲۰روزه عاشق دخترعمم شدم نمیدونم چجوری جلو درم که ناراحت نشه خیلی هم دوستش دارم اگه امکانش هست ی راهنمایی کنید خواهشن ممنون میشم

پاسخ نظر
زهرا 2018/12/22 at 15:47

آقا حسین بستگی داره که دخترعمتون چه دیدی نسبت به شما داره… شاید از نظر دخترعمتون شما یه فرد خوب و ایده آل ایشون باشید و یا شایدم یه فردی که اصلا قابل تحمل نباشه..شما اول باید ایشون رو خووب بشناسید کار ها و رفتارهاشو زیر نظر بگیرید..ببینید که رفتارش با یه نامحرم چطوره..بفهمید که شما اصلا تو دید ایشون هستید یا نه؟…اصلا خودتون فکر کنید که ایشون رو برای چی دوست دارید..اخلاقش؟قیافش؟اندامش؟پولش؟و یا به خاطر اینکه نیاز هاتونو برطرف کنه؟با این کار ها هم ایشون رو بیشتر میشناسید هم خودتون رو…امیدوارم کمکتون کرده باشم…

پاسخ نظر
احمد 2018/11/04 at 11:51

ای وای از عاشق شدن

پاسخ نظر
احمد 2018/11/04 at 11:46

سلام
من دوماه میشه عاشق دختری شدم اما میترسم برم جلو حرف حرف بزنم میترسم زبونم بگیر دست پا گم کنم اخرش میترسم با کم رویی از دستش بدم

پاسخ نظر
ناشناس 2018/12/23 at 15:43

بهش بگو دوسش داری، نگی یکی دیگه میگه

پاسخ نظر
Jamshid.n 2018/12/29 at 11:46

احسنت

پاسخ نظر
Jamshid.n 2018/12/29 at 11:46

احسنت

پاسخ نظر
هیلی 2018/11/02 at 01:41

سلام من ۲۹سالمه ازش دور شدم اونم ۹۰۰ کیلومتر. فقط اینترنتی باهاش ارتباط دارم. یه ماه پیش بهم گفت از اولشم بهت دروغ گفتم. گفت دوسم نداره و گفت مریضه اخرای عمرشه بخاطر یه تومور مغزی مهلک دیگه عمری نمونده براش. گفت برو پی زندگیت.حرفش داغونم کرد ولی دوسش دارم. تو هر شرایطی نمیخوام تنهاش بذارم. حتی حالا که منو داره از خودش میرونه بازم ولش نمیکنم. تازه حس میکنم بیشتر از قبل دوسش دارم. هر روز بیشتر از دیروز. دلم فقط اونو میخواد.چون میدونم دوسم داره بخاطر من خیلی کارا کرده. دعا کنید برامون

پاسخ نظر
ناشناس 2018/10/17 at 16:09

من عاشق یک نفر هستم ولی او یک نفر دیگر را میخواهد و او میداند که من دوسش دارم رفت وبا یک نفر رل زد باید چه کار کنم

پاسخ نظر
a.f 2018/11/10 at 23:45

باید بیخیالش بشی چون کسی که تورو نخواد اگه بهش زیاد اهمیت بدی بیشتر اذیتت میکنه
برو پی کسی که تورو دوست داشته باشه نه اینکه تو یکیو دوست داشته باشی که دوست نداشته باشه اینجوری زندگی بهتری خواهی داشت
قطعا کسی هست که دوستت داره پس برو دنبال همین آدما که تورو با هر شرایط قبول دارند …

پاسخ نظر
ناشناس 2018/10/09 at 21:41

عشق اگر دو طرفه باشه خوبه وگرنه فقط به ادم ضربه می زنه و ادم رو داغون می کنه

پاسخ نظر
ناشناس 2018/10/09 at 20:54

سلام خوب من عاشق نشدم چون کسی که می خوام در موردش صحبت کنم دوستمه یعنی همکلاسی مه من از کلاس سوم باهاش دوست شدم نمی دونم چی شد که این جوری شد ولی یه موقع به خودم اومدم که فهمیدم تمام زند گیم خلاصه شده اتوی سپیده نقدر جلوی بقیه در موردش حرف زدم که خیلی بزرگش کردم اونم منو به عنوان یه دوست معمولی قبول داشت ولی خوب من خیلی دوسش داشتم سال بعدش از هم جداشدیم هر کی توی یک کلاس بود من اون سال خیلی گریه کردم ولی بعد به خاطر غرورم هم که شده جلوی خودمو گرفتم توی اون کلاس دختری بود که از سپیده خیلی بدش میومد منم می رفتم به سپیده می گفتم گذشت رفتم کلاس پنجم نمی دونم چی شد فقط فهمیدم از یه جایی به بعد سپیده و اون دختره که از سپیده بدش کیومد رفیق صمیمی هم شدن اعصابم خراب بود هر کاری می کردم برای جلب توجه سپیده همی شه باهم قهر می کردیم بعد اشتی می کردیم سپیده خیلی مغرور بود فقط یه بار اومد اشتی کنیم خلاصه اون سالم گذشت کلاس شیشم رفاقت بینشون خیلی زیاد شد منم به خاطر این که سپیده بهم توجعه کنه هر کاری که فکرشو بکنین می کردم ولی اون توجه نشون نمی داد توی دردسر می افتادم همیشه کمکم می کرد ولی بازم با نگارین بیشتر صمیمی بود اونسالم با تمام سختیاش گذشت کلاس هفتم توی یک کلاس افتادیم با ورتون می شه یک کارایی می کردم به خاطرش که از خودم بدم میومد درسته که توی یک اکیپ بودیم ولی من می خواستم دوست صمیمیش باشم سر یکی از بچه ها باه م هفت ماه قهر بودیم ولی بعد خودش اومد سراغم انقدر از کارایی که برای جلب توجهش می کردم بدم میاد که نمی خوام به زبون بیارمشون هر کاری می کردم که یکم توجه کنه مثلا با دوستا م شرط بندی کردم که اگه ببینهمنو تو باهم دعوا مون شده تو بیای منو هل بدی بیفتم میاد سراغت نیو مد که هیچ تازه پوز خنذد هم زد رد شد اخرین بار که داشت با یکی از بچه ها درموردم صحبت می کرد گفت چه جوری اینو تحمل می کنی اونم گفت به سختی اون روز خیلی خیلی ناراحت شدم در اومدم بش گفتم سپیده تو اگه داشتی منو به زور تحمل می کردی به خودم می گفتی نه به دیگران اونم گفت حالا که فهمیدی اون روز واقعا احساس کردم نابود شدم دیگه هیچی نمی شنیدم قهر کردم دیگه سمتش نرفتم دیگه خودم رو کوچیک نکردم به اکیپمون گفتم چطور دلش اومد همچین کاری بکنه من همه کار ب راش می کردم کسی جرعت نداشت چیزی بش بگه چون باهاش خیلی بد بقرخورد می کردم خودش بعد ااز 7 ماه اومد دوست شد اللبته غیر مستقیم اون سالم گذشت کلاس هشتم هیچ مشکلی باهم نداشتیم اتفاقا تا به دردسر می افتادم خودش سری میومد کمک تازه مسعو لیتم قبول می کرد با اینکه کاری نکرده بود اونم به خاطر این که خیلی با مرامه من امسال کلاس نهمم قرار بود برای کلاس نهم از خرمشهر بریم تهران روز اخر که بچه هارو دعوت کردم خونمون تا موقع رفتن جشن بگیریم که بعدش برای زندگی بیایم تهران زمان خداحافظی همه ناراحت بودن انتظار نداشتم سپیده برای رفتنم گریه کنه ولی حتی موقع خداحافظی صداشم نلرزید با انکه 8 ساله باهم دوست بودیم ولی مثل بقیه ناراحت نشد الان من اومدم تهران کسایی که باهاشون دوست شدم ویه اکیپ شدیم خیلی خیلی خوبن ولی همیشه اکیپ قبلیم جلوی چشممن نگارینم سال دیگه قراره بیاد سپیده برای اومدنش خیلی خیلی ناراحت می شه هیچوقت نفهمیدم که چرا من نتو نستم با این همه کاری که براش کردم دوست صمیمیش بشم از کلاس سوم تا همین الان که نهمم حتی به خاطرش از چشم خیلی از فامیلام بابام افتادم خیلی حرف خوردم ولب خوب چه می شه هیچ وقت منفهمیدم که چرا دوسش دارم یااز کی همه چی یه دفعه ای اتفاق افتاد.کرد خیلی وقتا با کاراش شخصیتم خورد شد بیخیال مهم نیست می شه ازتون خواهش کنم به بگین که من چرا هیچوقت نتونستم دوست صمیمیش بشم شایدم به قول مامانم من ایده عالش نبودم ولی دمن همیشه دوسش دارم ولی تصمیم گرفتم هیچوقت دیگه خودم رو خورد نکنم مرسی که به نوشته هام توجه کردین

پاسخ نظر
Reckless_girl 2018/12/23 at 04:27

ببین دوست من متنتو خوندم اصلا نباید خودتو کوچیک میکردی 🤷🏻‍♂️خوب به درک که توجهش کمه !یککم باید تلاش میکردی بعد دیگه ول میکردی مطمئن باش شک نکن به این حرفم که اون دوستت یه روزی پشیمون میشه اما ممکنه اون روز به کل از یادت بره ک همچین کسی بوده اگه اونروز اومد سراغت پسش بزن تا یادش باشه همیشه …بعدش انقد آدم باحال و خوب هس ک هنوز باهاشون آشنا نشدی مطمئن باش خدا یه سورپرایز بزرگ واست داره 👌🏻😉

پاسخ نظر
فاطمهزهرو 2018/12/27 at 06:59

من دخترم قبلا عاشق یه نفربودم که اون در دسترس نبود همیشه عکساشو میبینم بوسش میکنم….اما مشکل من اینه که ازدواج کردم و هنوز به اون شخص علاقه دارم همسرمو دوس دارم ولی عاشقش نیستم….اون نفری هم که عاشقش شدم تاحالا منو ندیده

پاسخ نظر
Mahan 2018/09/17 at 16:07

سلام پسری هستم ۱۷ساله نمیدونم چرا من عاشق همه دخترام وهمشونم میخوام تروخداکمک کنیدتویه شرایط بدیم

پاسخ نظر
زهرا 2018/12/22 at 15:59

آقا ماهان شما الان تو سنی هستید که خیلی خیلی سنه حساسیه..باید بیشتر مراقب باشید…میتونم شما رو درک کنم..میدونم که این واکنش نسبت به دخترا دست خودتون نیست..ولی شما هم باید سعی کنید که کمتر به دخترا توجه کنید…شما باید دنبال چیزی بگردید که شما رو از دخترا برونه..یا تا حدی شما رو ازشون دور کنه…به خودتون تلقین کنید که چرا باید عاشق دخترا باشم..سعی کنید خودتون به حرف خودتون گوش کنید….

پاسخ نظر
علی 2018/08/26 at 16:02

سلام. من یکی از دخترای فامیلمونو دوست دارم.ولی یه مشکل جدی وجود داره. این دختر انگار عاشق به دنیا اومده هر کی که یکم بهش احساس نشون بده عاشقش میشه.شاید بگی چرت میگم ولی من از 5 سالگی دوسش دارم و الانم که سربازیم تموم شده بازم دوسش دارم. با این که می دونستم قبلا دوست پسر داشت و با هم کات شدن بازم بخشیدمش و بهش فکر می کردم
حتی تصممیم مو گرفتم تا وضع مالی مو اوکی کنم و برم خاستگاریش ولی باز فهمیدم که ای دختر با یه پسر دیگه هم دوست شده پسره تازه رفته سربازی مادر مرده پسره قبلا تو دانشگاه رفیقم بود .من تا حالا به احترام همسر ایندم به هیچ دختری دوست نشدم و اثلا تو کتم نمیره دختر انتخابیم با پسری بوده باشه. با وجود اینکه خیلی خیلی دوسش دارم دیگه برا زندگی انتخابش نمی کنم چووون اعتماد خیلی مهم .

پاسخ نظر
محمد حسین 2018/08/20 at 03:10

من سن زیادی ندارم ۱۴سالمه هرمون بلوغ همینه عاشقی اون طرفم ۱۴ ساله شه پسرعمومم دنبالشه اما دست خدم نیست عاشقشم ولی می ترسم زود ….برم محلمون کوچیکه ولی ترسی از کسی ندارم اما اب روم نره چون سنم کمه هرجور خواستم نتونستم بیخیالش بشم
???????❤❤?

پاسخ نظر
یک عاشق 2018/07/05 at 14:32

من عاشق یکی شدم.اونقدر که فکرشو بشه کرد جذاب نیست ولی دوست داشتنی
احساس می کنم واسه خودشه که دوسش دارم.
همش تو رویای اونم.نمی دونم دوسم داره یا نه،یک رفتار های ازش دیدم که میتونه……
ولی خوب چون من عاشقم ممکن اشتباه برداشت کنم
غرور دخترونه ام هم اجازه نمیده که بهش بگم،واقعا حالم خوب نیست و سخت واسم
هرکی تجربه داره بگه چیکار کنم لطفا جوابمو بدید

پاسخ نظر
ناشناس 2018/09/17 at 20:15

من عاشق یه پسرسی و دو سالم که فقط منو بذای هوسش میخاد من خیلیی خیلی دوسش, دارم عاشقشم خیلی زیاد من سه سال ازش کوچیکترم

پاسخ نظر
baran 2018/10/10 at 18:40

سلام اشتباهه محضه به نطرمن ادم عاشق کسی میشه که وجودتوبخاطرخودت بخادنه بخاطرچیزدیگه یاهووس

پاسخ نظر
ثنا 2018/06/06 at 03:04

سلام منم عاشق یکی از دوستامم توی مدرسه یعنی ادم و میکشه کاراش خندیدناش من که خیلی مغرور بودم حاضرم هر کاری بگه بکنم از جونم بیشتر میخوامش مثل فرشته هاس کاش میشد بمیرم براش تا پای جونم دیوونت میمونم جذابترین دختر دنیا راستی اسمش شیما لطفی نژاد ه

پاسخ نظر
ساحل 2018/05/07 at 10:12

سلام وقت بخیر .من 33 سالمه متاهلم ودو فرزند دارم ولی یه مدتیه از یکی از همکارانم (ایشون هم متاهل ودارای فرزند می باشد.)خوشم اومد وایشون هم همینجور و ابراز علاقه به من میکنه و با هم حضوری ودر تلگرام در ارتباط بودیم .که حدود یک ماه پیش از من تقاضای در اغوش گرفتن ورفتن به منزلش را داشت .که من نرفتم و ایشان به شدت ناراحت شد و من را بلاک کرد ولی دوباره رابطه اش بامن خوب بود .ولی هرروز ازمن درخواست های نابجا دارد ومتاسفانه چند بار در اغوشش قرار گرفتم ،و می گوید تورا که میبینم دست خودم نیست ..من اصلا اهل این کارها وخیانت نیستم ولی دلم بهش گیره وبدجور دوستش دارم .وقتی نمیبینمش روح وروانم بهم می ریزد..خواهشا کمکم کنید چه کنم ؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ نظر
ریحانه 2018/10/02 at 16:40

سلام؛
این موضوع را هیچوقت فراموش نکنید ک عشق یک حس کاملا پاک و غنی از هوس است رابطه شما بیشتر مانند هوس است تا عشق!

پاسخ نظر
ali 2018/02/14 at 23:51

من عاشق یه دختری شدم نمیدونم چی بهش بگم که عاشقم شه کمکم منید

پاسخ نظر
ali 2018/02/14 at 23:49

من عاشضق دختر خواهر دامادمون شدم فک کنم عاشقمه ولی تنها مشکلی که دارم اینه که خونمون از خونشون دوره نمیدونم چیکار کنم نمیدونم چی بهش بگم که بفهمه عاشقشم کمکم کنید

پاسخ نظر
Hasan 2017/11/14 at 21:46

من عاشق دختر دایمم و خیلی دوسش دارم ولی هرچی بهش تو تلگرام اس میدم بلاک میکنه و شمارمو گذاشته تو لیست تماس ردی چه کار کنم بیاد خودش منو دوس داشته باشه

پاسخ نظر
محمد 2017/11/07 at 23:30

خواهش میکنم کمکم کنید
من تو دانشگاه به یک دختری توی کلاس زبان عمومی علاقه پیدا کردم
اما نمیدونم چجوری رفتار کنم تا از من خوشش بیاد
شمارش رو یجور مرموزی پیدا کردم ولی نمیتونم بهش تو تلگرام پیام بدم چون میترسم فکر کنه مزاحمشم…اصلا نمیدونم چی بگم!!
کلا ازین اخلاقای بچه گانه ندارم که اهل دختر بازی باشم اتفاقا خیلی خودمو جلوی دخترا میگیرم ولی این یکی خیلی به دلم نشسته و نمیدونم چیکار کنم…فقط میدونم روشو ندارم حضوری برم باش حرف بزنم چون هروقت میبینمش اصلا یه حالی میشم استرس میگیرم…خواهش میکنم کمکم کنید…آبجیا…داداشیا…بامراما?

پاسخ نظر
اسی هراتی 2018/02/27 at 20:31

دادا بهش چیزی نگوو تا ی مدتی فقد خوتو یکم جور کن همش زیاد بهش توجه کن
تا ی مدتی تا خودش متوجه شه بعدش بهش بگووووو حرف دلتو ساده

پاسخ نظر
فاطمه 2019/01/17 at 19:45

سلام آقامحمد.اول یاآخرکه بایدبهش بگیداینجوری نمیشه.بعدشم اول رواعتمادبنفستون کارکنیدجوری ک وارد باورتون بشه ک دخترای زیادی شماروقبول میکنن و هیچووقققت اون دختررو ازخودتون بالاترندونید ک۱۰۰درصدردتون میکنه اگه میخوایدغرورتون حفظ بشه اول خودتونوخیلیییی دوس داشته باشیدوبدون شک وتردیدبریدجلو.زبان بدن زبان بدنومیفهمه پس موج منفی ب اون خانوم واردنکنیدبااسترستون.موفق باشید

پاسخ نظر
یک عاشق 2017/10/28 at 13:42

من یک پسر هستم و عاشق یک دختر شدم ولی نمی دانم چطوری به او بگم بامن دوست میشه یانه؟

پاسخ نظر
رها 2017/10/12 at 20:47

یعنی میگین اول با طرفم خوب باشم بعد ولش کنم تا وابستم شه و من کمتر بهش توجه کنم

پاسخ نظر
mohammad 2017/10/03 at 19:28

salam man 16 salame man asheghe dokhtar khalam hastam ke on 18 saleshe chkar konam

پاسخ نظر
هیوا 2017/09/29 at 11:58

سلام دختری هستم 16 ساله
چون واقعا میخوام کمکم کنید همه چی رو میگم .مادر و پدرمن از هم جدا شدن بعد از سه سال دوباره باهم ازدواج کردن ولی دوباره از هم جداشدن .پدرم مرد سالمی نیست و هیچوقت این احساس رو بهم نداده که یه مردی هست به اسم پدر که بهم دلگرمی و عشق پدرانه بده.تویه فامیل مادریم هم پسر وجود نداره هم سن خودم که لااقل بتونم به جنس مخالف به چشم برادرم تویه فامیل نگاه کنم من تو سن پایین تنها همراهام دوستام بودم وهیچکس هیچوقت به من یادنداد ه چطوری یه دوست خوب انتخاب کنم.وقتی میدیدم دوستام تو این سن دوست پسر دارن با اینک اعتقاد داشتم تو این سن دوست شدن غلطه ولی خجالت میکشیدم و این باعث شد که شروع کنم با پسرهایی که اصلا نمیشناختم صحبت کنم هیچ دوستی جدی نبود ولی خب ضربه زیاد خوردم .الان هر پسری رو که میبینم که لبخند میزنه یا حتی موهاش و چهرش زیبا و مردونه هست یا حتی خوشتیپه عین ندید بدیدها لوده بازی هایی درمیارم که بعدا حالیم میشه چه گندی زدم .دیگه دارم از این قضیه خسته میشم چون هیچوقت نمیتونم از زندگیم لذت ببرم حتی وقتی که میرم بیرون هم فقط حواسم به ایه که کی داره نگاهم میکنه و… الان هم میدونم حتی اگر از کسی خوشم بیاد قصد دوستی تا زمان دانشگاه را نخواهم داشت اما همین موضوع هم اذیتم میکنه دیگه دارم نابود میشم دلم نمیخواد اینقدر عقده ی توجه جنس مخالف رو داشته باشم چیکار کنم از این قضیه خلاص بشم؟؟؟دیگه از خودم خسته شدم …میشه کمکم کنید؟؟؟

پاسخ نظر
سام سامان 2018/09/10 at 21:16

سلام
امیدوارم که حالتون خوب باشد
سعی کنید، اول نگاهتان را به پدرتان عوض کنی
مثبت فکر کنید،پدر یه چیره دیگه است
سن شما خیلی کم هست،و در ضمن کم تجربه،
دوست خوب کم پیدا میشه،به هر کس نمیشه اعتماد کرد
احتیاط کنید،به خدا توکل کنید،سعی کن زندگی ساده داشته باشید،درست میشه
یه روز متوجه میشوین.

پاسخ نظر
Sajjad 2018/10/27 at 00:53

تو خیلی با ارزشی ارزش خودتو بدون

پاسخ نظر
Ali si 2018/12/18 at 22:01

سلام من تو زندگی یه اتفاقی پیش اومده . نمی شه گفت مشکل . از یک خانوم مشاوره می خواستم.
چون یه خانوم ،خانوم دیگه رو (طرف مقابل من ) بهتر درک میکنه.

پاسخ نظر
علیرضا 2017/09/22 at 02:44

سلام من الان نزدیک4 ساله که یکی از دخترهای فامیلمون که نسبت تقریبا دوری رو داره عاشقش شدم. چون دیر به دیر میبینمش نمیتونم اونو عاشق خودم کنم. تا همین چند ماه پیش که به هزار راه بالاخره شماره اش رو گیر آوردم وبهش ابراز علاقه کردم ولی موفقیت آمیز نبود. البته من رقیب هم دارم چون دوست پسر دارد.
الان نمیدانم چی کار کنم.
نمیدانم چجوری ایشون رو عاشق خودم کنم واقعا نمیدانم.
ازتون خواهش میکنم جواب بدید خیلی داغونم.
ازتون خواهش میکنم کمکم کنید.
ممنونم ازتون.

پاسخ نظر
مینا 2018/12/16 at 20:32

اگه دوست پسر داره دورشو خط بکش چون دخترا زمانی به کسی وابسته و عاشقش میشن که دوست پسر نداشته باشن یا بهتر بگم دلشون جایه دیگه ای بند نباشه و همینکه دلشون جایه دیگه بند شد غیرممکنه که ازش دل بکنن و کسی دیگرو تو دلشون جای بدن مگر اینکه پسره رابطه رو تمام کنه و دختره هم از روی ناچاری ازش جدا بشه

پاسخ نظر
علی 2017/08/25 at 17:47

سلام
من ۱۴ سالمه
دختر دوستمون بهم علاقه داره منم اونو دوس دارم ولی نمیتونم اینو بهش اثبات کنم
۱۳یالشه اونم
ولی اونم میدونه که دوسش دارم
ولی پسر داییم سعی میکنه وسط من و اونو بزنه
چیکار کنم؟؟؟؟؟

پاسخ نظر
Aida16 2018/01/14 at 13:55

پسر داییت کاره درستی میکنه پچه هنوز دهنت بو شیر میده اونوقت توفکر این چیزایی

پاسخ نظر
Sajjad 2017/08/24 at 11:55

سلام
من یک دخترخانومی رو خیلی دوست دارم و چون فامیلمونه از ۱۳سالگی بهش علاقه پیدا کردم و یه روز به تشویق پسرخاله ام که از احساس من به او خبر داشت به دختر خانوم ابراز علاقه کردم اون موقع ۱۷ سالم بود و خیلی باهام گرم بودیم ولی بعد از اینکه بهش گفتم دوستت دارم رابطه ما خیلی بد شد و من رفته رفته از او فاصله بیشتری گرفتم و الانم که ۲سال میگذره هنوز هم دوباره باهم رابطه خوبی پیدا نکردیم و من تازگی ها متوجه شدم ایشون یه دوست پسر دارد که خیلی همدیگرو دوست دارند ومن در نظر اون جلوه نمی کنم اونها ۳ساله باهم دوست هستند و خیلی رابطه ی گرمی هم دارند
و من الان نمی دونم دقیقا باید چیکار کنم!!!!
ذهنم خیلی مشغوله
لطفا کمکم کنین

پاسخ نظر
sara 2017/08/06 at 17:37

من 5 سال بود که عاشق یکی از پسرای فامیلمون بودم. واقعاً واقعاً دوستش داشتم. نمیدونم دوسم داشت یا نه ؟آدمی نیس که بفهمی چی تو ذهنش میگذره و خیلی خونسرد. من بعد 5 سال طاقت نیاوردمو بهش گفتم که دوسش دارم البته بهش پیام دادم. ولی جوابمو نداد و رد تماسم کرد. ولی تویه یه مهمونی گوشیمو ازم گرفت توش فوضولی کرد. ولی بعد از اون دیگه باهام حرف نزد، از هیچ طریقی هم جوابمو نمیده. دیگه واقعاً ازش ناامید شدم. فک میکنم یکی دیگرو دوست داره. لطفاً کمکم کنید لاقل بدونم دوستم داره یا نه؟

پاسخ نظر
Ali 2017/07/27 at 11:14

سلام من 21 سالمه ، یه دوس دختر دارم20 سالشه، میگه عاشقتم و دوست دارم و ….
منم دوسش دارم ها، ولی من بیشتر سعی میکنم دوست داشتنمو بهش نشون بدم و اونم هی ذوق مرگ میشه و میگه وااااااییییی، عاشقتم
موقعی پیششم خیلی خیلی ارومه و قشنگ صحبت میکنه و قشنگ میخنده و نگاهش قشنگه….
ولی اصن بلد نیس، دوست داشتنشو بهم نشون بده یا بلده این کارو نمیکنه، نمیدونم والا….
ولی بیشتر وقتی چت میکنیم حسی ک بهم داره رو میگه.و اینجوری حس شو بهم منتقل میکنه،
ولی من بازم احساس میکنم، هنوز اونقدی ک باید و شاید دوستم نداشته باشه و منم سعی کردم تا وقتی ک نفهمیدم واقعا دوستم و عاشقمه ، زیاد بهش وابسته نشم
الانم اینو براتون نوشتم گفتم بهتون بگم ک الان باید چیکار کنم ک حسشو وقتی ک پیشمه بهم نشون بده…
البته منم ک سعی میکنم حسمو بهش منتقل کنم، چه وقتی پیششم
چ وقتی چت میکنیم، بیشتر سعی میکنم اونو بیشتر به خودم وابسته تر کنم
اینم بگم ک دختره یه ذره خجالتی هم هس البته وقتی پیشمه …
ولی موقعی ک چت میکنیم یه حرفایی میزنه ک ذوق میکنم?
الان باید چیکار کنم ک وقتی میبینمش، بهم حرفایی ک تو دلشه رو بگه ممنون میشم اگ راهنماییم کنین

( موفق باشید )

پاسخ نظر
حسام 2017/07/24 at 16:13

من یــــه ترنس f2mهستم ک الان عاشق یه دختریم ولی اون من و دوست نداره.چیکارکنم؟

پاسخ نظر
Ayhan 2017/08/26 at 09:44

داداش منم ترنسم و همین مشکلو دارم، سعی کن خودتو تو دلش جا کنی، اگه گفته که دوست نداره ولش کن

پاسخ نظر
Aida16 2018/01/14 at 13:58

کدوم دختری عاشق ترنس میشه کمبود داشتی رفتی ترنس شدی؟؟؟؟؟؟

پاسخ نظر
One 2018/12/23 at 04:32

چه حرف چرتی!خیلی از دخترا

پاسخ نظر
اقای جوان الف 2017/07/22 at 03:44

خانم های عزیز عاشق اگر نظرم را میخواهید مردا همیشه به خوشگلی و حجاب دختر توجه قائل هستند من خودم تا حالا با عشقم حرف نزدم چون خجالت دارم ولی همیشه با زیباییش و حجابش و نگاهش منو دیوونه می کنه اگر میخواهید جذب عشقتون شوید نیازی نیست سپورت شوید پسرا همیشه ساده بودن رو دوست دارن با تشکر

پاسخ نظر
arshiaw 2017/07/20 at 03:06

من از یه دختر خوشم اومده… چجوری بدون اینکه بهش بگم بهش ابراز علاقه کنم خیلی کم هم رو میبینم نکات رو بگین لطفا

پاسخ نظر
Mohamad 2017/09/30 at 22:41

ای تو روحت با این سوالت

پاسخ نظر
Aida16 2018/01/14 at 14:00

تف به این سوال چرتی که پرسیدی

پاسخ نظر
احمد 2017/07/05 at 16:46

من يه دوست دختر دارم من را ميگويد كه دوستت دارم من چگونه او را به مسايل جنسي راضي سازم

پاسخ نظر
ناشناس 2018/10/11 at 14:33

بروبروادم شوبااین سوال بیخودت

پاسخ نظر
???? 2017/06/20 at 18:17

ما سه نفريم ٢دختر خاله و ١پسر خاله من ١٤سالمه دختر خالم ١٦و پسر خالم ١٥ سالشه من يه إحساسي نسبت به پسر خالم دارم ولي فكر ميكنم اون منو دوست نداره چون اصولا خيلي علاقه اي به حرف زدن با من نداره و فقط وقتي دختر خالم پيش من هست اونم مياد پيش ما. خيلي كم با من حرف ميزنه. دختر خالم واقعا از من زشت تره و اخلاقشم بد تره. ولي احساس ميكنم كه پسر خالم اونو بيشتر دوست داره لطفا بگيد بايد چطور رفتار كنم كه پسر خالم ازم خوشش بياد البته نميدونم دوستم داره يا نه گاهي فكر ميكنم دوستم داره گاهي هم نه ؟؟؟؟

پاسخ نظر
Modina 2017/07/08 at 11:05

سعي كن كاراي خوب جلوش انجام بدي و در حين ديدار با اون به خودت برس تا جلب توجه پيدا كني و نبايد تو به اون بگي من دوست دارم بزار اون احساساتش رو بهت بگو ?منم مثل خودت در همين شرايط هستم و سر خاله ام وا دوست دارم تازه فاصله سني ما إز هم زياده من 15سالمه واون 22سالش ولي من همين رفتار هارو نشونش دادم و اون هم علاقش رو به من گفت?

پاسخ نظر
آرزو 2017/05/08 at 18:31

سلام دوستان
ببینید به نظرم میاد نمیشه زیاد روی نگاه و این چیزها تمرکز کرد اصلا خوندن زبان بدن مردها مخصوصا چشمهاشون سخته نمیدونم شاید من مشکل دارم با این کار آخه منم وقتی می‌خوام طرفم رو ببینم خونسرد میشم تا لحظاتی قبل دلهره استرس تپش قلب ولی وقتی میرم پیش ایشون خونسرد میشم عجیب دوست دارمش زیاد پیشش آرامش میگیرم ولی چرا اینجوری میشم؟آخه ببینید طرف مقابل من پزشک هست حس خاصی داره باید برم پیششون بیمارشونم ایشون متوجه حضور من که داخل مطب میشه به سمت من نگاهش رو بر میگردونه چند ثانیه نگام می‌کنه قبل از اینکه برم داخل اتاق .انسان نجیبی هست داخل اتاقشونم میشم سرشون رو میندازن سرازیر نگام نمی‌کنه ولی از دور نگاه عمیقی می‌کنه .احوال پرسی می‌کنه خیلی حواسشون هست که هر طور راحتم همون جور داروهام رو تنظیم می‌کنه نمیزاره احساس ناراحتی کنم اعصابشم خرد باشه نه داد می‌زنه نه بلند حرف میزنه پشتیبانم هست حالا می فرمایید من چکار کنم فکرم به هم ریخته نمیتونم زبان بدنش رو بخونم.

پاسخ نظر
پارساعبدی 2017/06/20 at 08:30

با سلام و احترام و پوزش پیشاپیش از صراحت لهجه

و اما بعد

بایستی عرض کنم که

احتمالاً حضرتعالی اسکول تشریف داشته و جوگیر و دچار توهمات زنانه شده اید!

:))

و البته امکان این هم هست که آقای دکترمون از اینکه یک بار هم با شما بخوابد و بک مرتبه همذشما را مزه کند بدش نیاید… که در این مساله هم ما یکی از خیل بسیار!!

:
:))

ولیکن جدای از مزاح و شوخی، این ها هیچ اشکالی نداشته و بستگی به خواست و انتظار شما دارد و اینکه هدفتان از رابطه چیست، زیرا اگر شما هم اگر در این مساله تفاهم و اشتراک نظر داشته باشید ، همه چیز بر وقف مراد طرفین است، و خوب و خوش و عالی.

با تقدیم احترامات دوباره
من الله توفیق

🙂

پاسخ نظر
some one like you 2017/07/05 at 20:28

این دیگه کامل گویا هست فقط مونده زبانی ابراز احساسات کنه

پاسخ نظر
shahryar 2017/05/05 at 13:31

اجیای گل ترانه و زهره اگه ممکنه کمک کنین منم کمکتون می کنم…..

پاسخ نظر
shahryar 2017/05/05 at 13:29

سلام من پسری ۱۶ساله تقریبا خوشکل و….به یکی از فامیلام۱۴سالشه علاقه من هستم …یه سری علائم هنگام روبه رو شدن ازش سر میزنه که حس می کنم اونم علاقه منده و از من خوشش میاد…اگه دختر هم سن این معشوقه ما هست یه کمک خواهرانه بکنه …mil007ad@ایدی تلگراممه بیاین یه کمک کنین بعدم بلاک کنین منم تا جایی که میتونم کمکتون می کنم خیلی ممنون

پاسخ نظر
امیر 2017/05/05 at 06:37

سلام به همه
من امیرم در اردبیل زندگی میکنم یه بار که دختر خالم و دیدم برام عادی بود ولی یواش یواش بهش علاقه پیدا کردم دیدم اونم تو فکر مه و عاشق مه یه روزی خواب بده بودیم که دیدم دست شو آورد زد به دستمو هیچی دیگه همشو خالی بستم
خالی بستم

پاسخ نظر
فرهاد 2017/05/04 at 03:51

سلام الانم عاشق 1زنی هستم که خیلی خیلی دوستش دارم هرکاری میکنم دلش بدست بیارم درواقعامن 1اشتباه کردم.درواقع من عاشقشم شدم در ی نگاه ولی انموقع باهمسرش بودوجدانشده بود.ومن بخاطراینکه اونو داشته باشم ودرکاراون زندگی کنم باخواهرش دوست شدم که اونم چندسال قبل همسرش برحمت خدارفته بود.ولی خانواده من متوجه این رابطه شدن ومن مجبورشدم جداشم .ولی این خیلی جوان ترازاون والان جدا شده وبهیچ قیمتی مراتحویل نمیگیره حتی دراین فکرم هرزمان خواستم بمیرم تمام اموالم بنام اون کنم که بعدازمن درارامش زندگی کنه

پاسخ نظر
فاطمه 2017/05/06 at 15:35

خاک تو سرت بگو باشه ….

پاسخ نظر
ناشناس 2018/10/11 at 14:37

فاطمه جون خداییش گل گفتی دوبل لایک داری

پاسخ نظر
فرهاد 2017/05/04 at 03:39

سلام من درجوانی معشوقه زیاد داشتم از14ساله تا32ساله داشتم فقط درحددوستی بودن وشطنت گاهی تا22تادرماه میرسید ولی تجربه به من میگه اونی که زیاد نگاه میکنه وخیره میشه اونم مثل توفکرمیکنه یعنی نترس برونظرخودت بگوجوری بگوکه ازت ناراحت نشه

پاسخ نظر
ترانه 2017/04/29 at 19:02

منم 14 سامه شاید باور نکنید حتی نامزدم از روستا یا داهات هم نیستم من تو تهران یه دنیا اومدم ولی تو مشهد زندگی میکنم

پاسخ نظر
ترانه 2017/04/29 at 18:53

سلام من خودم عاشق یه نفرم که دوسم داره ولی دوستم یه کسی رو دوست داره که عشق یه طرفست 8 سال اختلاف سنی دارن ممکن به هم برسن فرا بهش میگه

پاسخ نظر
مائده 2017/04/29 at 03:25

سلام خسته نباشین
من عاشق یه پسری هستم تو فامیل…ولی امکان نداره بهش برسم..چون خونواده اونا رفت و امد زیادی با ما ندارن و خوششون نمیاد از خونواده ی ما برا بچه ها شون نامزد کنن…
نمیدونم اون به من علاقه داره یا نه..ممکنه تو سالش 2 بار همو ببینیم…من هر وقت میبینمش قلب خیلی خیلی تند میزنه و نمیفهمم دارم یکار میکنم و خیلی بهش نگا میکنم اونم متوجه نگاهم میشه ولی بعضی موقع ها بهم نگا میکنه احساس میکنم اون کسی رو دوست داره یا شایدم خجالتیه نمیدونم کدوم یکی از ایناست محمد 24 سالشه و من 16 سالمه و هر دومونم خیلی خیلی خجالتیم و نمیتونم تو صورت هم نگا کنیم و بهم نظرمون رو بگیم اخه اصلا توی خونواده ی ماها از این چیزا خوب نیست و ممکنه همه جا پخش بشه نمیدونم چیکار کنم خیلی ذهنمو مشغول کرده خواهش میکنم کمکم کنین احساس میکنم یکم مغروره چون خیلی توخودشه و اصن به دور و بریاش توجه نمیکنه
بطور کلی گیج شدم خواهش مسکنم کمک کنین میخوام بدونم واقعا دوستم داره یا نه ”
چجوری میتونم بفهمم اخه ما اصن زیاد همو نمیبینیم که بخوام از رو رفتارش اینو متوجه بشم:(

پاسخ نظر
leila 2017/04/27 at 11:32

من عاشق کسی هسم که میدونه دوسش دارم میدونه روانیشم و باهمم در ارتباطیم بیرون میریم ولی دارم جلوش وانمود میکنم که عاشق یکی دیگمو و بهش دیگ حسی ندارم تا ازم جدا نشع اخه اگه بفهمه میره و بدش میاد ازین ک دوسش داشته باشم ن من هر دختر دیگه ای الان یکسال هرشب دعا میکنم قران میخونم گریه میکنه زااار میزنم تا بهش برسم واقعا ب جنون رسیده دوست داشتنم هرکاری هر حرفی ک میزنه میگم فدای سرش براش دوست دختر جور میکنم با عشقش ح زدم تا باهم ح بزنن فقط چون طاقت دیدن اشکاشو ندارم چیکار کنم بهش برسم چیکار کنم حداقل دیگ عاشق نباشم دیوانه دارم میشم???

پاسخ نظر
Farid 2017/04/26 at 22:28

سلام .
من پسری هستم ۱۸ ساله
من چهار سالم بود که عاشق یه زن متاهل شدم اون زن مادرم بود اون منو بزرگ کرد باهمه چیزم سوخت وساخت من هنوزم عاشقش هستم بهشت زیر پای مادرم گم شده اینقدر ک او مهربان است. این ک عاشق مادرمم باعث شده نتونم به هیچ دختری فک کنم چون عاشقشم اونم منو از ته دل دوست داره تا این عشق رو دارم دیگ عاشق هیچ چیز دیگه نیستم و همه سوره هارو برای سلامتیش میخونم .عاشقتم مادرم.

پاسخ نظر
بنده خدای عاشق 2017/04/25 at 19:11

من عاشق معلمم شدم چگونه بهش بگم

پاسخ نظر
زهره 2017/04/20 at 15:11

سلام. من 14سالم هست الان میگید یه دختر 14ساله چی از عشق میفهمه ولی من به این عقیده معتقد هستم که عشق سن و سال نمیشناسه. مامانم یه دوستی داره که یه پسر داره پسرش 16سالشه من 3ساله که عاشقش شدم ولی میترسم که بگم بهش. میترسم به مامانش بگه. ولی دارم به این فکر میکنم که اگر اونم عاشقم باشه چی

پاسخ نظر
ابراهیم 2017/04/22 at 00:18

عشق سن و سال حالیش نیست من ۱۳سالم بود عاشق شدم الان۲۷‌سالمه و هنوز تو اقیانوس عشق غلط میخورم .اول دعا میکنم هیچ وقت عاشق نشید،چون عشق خانمانسوزه،نابود میکنه،دیوانه میکنه،و اگر هم شدید عشقتون دوطرفه باشه که اون موقع میتونید دنیا رو با عشفتون عوض کنید.

پاسخ نظر
وسيم 2017/04/28 at 21:03

فرق نميكند بگو برش ولي به چشمانش نگاه كني حتما نتيجه ميدهد

پاسخ نظر
shahryar 2017/05/05 at 16:41

من خودم ۱۶سالمه ..با اینکه دختره رو دوس دارم ولی هیچوقت باهاش حرف نزم و بش رو ندادمو اینا….تو این سن همه غرور دارن….از نظر من کم کم بش نزدیک شو اول با یه سلام علیک بعد گپ زدن و صحبت بعد بگو درساتو برات بگه کمکم میفهمی دوست داره یا نه نداشته باشه هم علاقه مند میشه اینو امتحان کن

پاسخ نظر
فاطمه 2017/04/20 at 14:33

میشه لطفا بگید اون زمانی ک باید زیاد کنارش باشیم چقدره؟؟؟؟؟؟؟چند روز یا چند ماه؟؟؟؟؟ک بعدش یهو کمیاب بشیم

پاسخ نظر
مرتضی 2017/04/26 at 20:00

سلام من ی دوست میخوام عاقاااااااااااا

پاسخ نظر
ناشناس 2018/11/10 at 19:10

مگه چند سالته

پاسخ نظر
shahryar 2017/05/05 at 16:42

وقتی که حس کردی حسابی محبوب شدی و اینا بعد یه مدت کم پیدا شو….

پاسخ نظر
علی.م 2017/04/20 at 11:54

هه عشق؟ اگه با عشق نجنگی از سرطان هم بدتره

پاسخ نظر
mobina 2017/04/16 at 17:20

من چند وقتیه دارم به پسر دختر خاله ی مامانم فکر میکنم بعضی رفتاراش معلوم‌میکنه ک از من خوشش میاد به نظرتون من میتونم با اون دوست شم

پاسخ نظر
داوود 2017/04/14 at 16:08

من عاشق به دختر خالم شدم از وقتی که بهش گفتم دوستت دارم تا حالا زیاد همدیگر رو میبینیم البته خونه اونا تو یه شهرستان دیگر هست و من ماهی یه بار آون رو میبینم ولی آون چند بار به یکی دیگره که بهش گفت داوود رو دوست داری آون گفت نه… حالا نمیدانم چکار کنم بعدش تو جماعت اصلا باهاما حرف نمیزنه ماه کلمه ای.. قبلا عاشق کسی دیگر ای بود ولی الان ازش متنفره.

پاسخ نظر
علی 2017/04/14 at 00:48

سلام
من عاشق یک دختری که تو یه مغازه که وابسته به یک فروشگاه هست شدم.
من قبل از آشناییش قصد ازدواج داشتم
خیلی هم خاستگاری رفتیم و همیشه به یه دلایلی ردش میکردم
جوری ک در نهایت به این نتیجه رسیدم ک زنم هیچی نداشته باشه فقط زیبایی داشته باشه
چند بار رفتم مغازه اون دختره و باهاش حرفیدم خیلی ازش خوشم اومد
بار سوم جوگیر شدم و ازش پرسیدم مجرده یا متاهل
اونم درجواب بهم گفت اگه مجردم باشه قصد ازدواج نداره
من خیلی ناراحت شدم
بعد از سه هفته دیدم که کار من نیستو گند میزنم پدرمو فرستادم تحقیقاتش
بازم گفت قصد ازدواج نداره
به یه دلایلی سعی کرد قانعم کنه و با خانواده سعی کردن موضوعو عادی جلوه بدن و بهم قول دادن بهتر ازون برام پیدا کنن البته خیلیم خوشگل نیست
متاسفانه یه هفته بعدش وقتی که هنوز عشق اون دختررو از یادم نبردم رفتیم به خواستگاری همسرم
همسرم درست همونی بود که اون موقع میخواستم
فقط زیبا
قبولش کردم و بصورت کاملا سنتی ازدواج کردیم
البته ازدواجمون بخاطر نساختن اخلاقمون به هم به دو ماه هم طول نکشید که همسرم رفت و پل های پشت سرشم خراب کرد
بعدشم مهریشو گذاشت اجرا و هنوزم ک هنوزه شکایتش در جریانه
جوری که تنفر عمیقی بهش دارم
دیگه امیدی به برگشتن همسرم ندارم
ولی هنوزم ک هنوزه اون دخترو دوس دارم خیلیم دوسش دارم
جوری که بعد سه مه که از رفتن همسرم گذشت بازم رفتم مغازش برا خرید
ایندفعه عشقم بهش بیشتر بود
نمیدونم میدونه ک ازدواج کردم یا نه
اوایل ک منو میدید خیلی سرد بود حتی سرد تر از اولین روزی که دیدتم
ولی یواش یواش نسبت بهم مهربون تر شده
البته سعی کردم دیگه مثل بار سومی ک ویدم گند نزنم
خیلی سعی کردم خودمو بهش بچسبونم تا یه راهی پیدا کنم تا شمارشو بهم بده
آخرشم به این فکر رسیدم که برای مغازم یه نرم افزار حسابداری بگیرم تا بتونم اینطوری باهاش در ارتباط بیشتر باشم
جوری بود ک ازش خواستم در مورد یک نرم افزار تحقیق کنه و کرد
بهش گفتم بهم کمک میکنه تا ی نرم افزار خوب پیدا کنم و کرد
الآنم اون نرم افزارو با کمکش انتخاب کردم
ولی وقتی بهش گفتم آی دی تلگرامشو بده تا بهتر بم کمک کنه گفت نه و بهم گفت که هرموقع سوال داره به مغازه زنگ بزنه تا بهم کمک کنه
دارم دییونه میشم که فهمیده من عاشقشم هنوز یا نه ؟
چیکار باید بکنم که بفهمه؟
آیا براش ی هدیه بعنوان قدر دانی از کمکش بگیرم قبول میکنه یا نه؟
نمیدونم احساسش نسبت به من چیه؟
تروخدا بم کمک کنین

پاسخ نظر
ناشناس 2018/10/10 at 22:41

اون قصدش کمک کردن به شمابوذه وهیچ نیت دیگه ای نداشته اگه میخاست ایدیشومیداداین دخترباشمارفاقت نمیکنه بی خیال شو

پاسخ نظر
هوشن 2017/04/13 at 20:53

سلام من به یه دختر که مدت زیادیه میشناسمش علاقه مند شدم و بعد ۱سال بالاخره بهش پیام دادم ولی جوابی نمیده هر کاری میکنم جواب نمیده بعد محیطمونم جوریه که نمیشه بیرون و رودررو کاری کرد ..الان کسی میتونه بم بگه مشکلش چیه و من چطوری ازش یچی بکشم بیرون؟

پاسخ نظر
نازی 2017/04/13 at 14:56

من میگم عشق نرسیدنش قشنگه انتظار کشیدنش…اما وقتی داشته باشی واسه یه مدت تکراری میشه ….تو طول رابطه بعد چند سال سرد میشی

پاسخ نظر
مرتضی 2017/04/26 at 19:10

سلام شما چندسالتونه

پاسخ نظر
ناشناس 2018/11/10 at 19:11

16

پاسخ نظر
یکی 2017/04/02 at 12:16

سلام من فکر میکنم دختر‌ دختر خالم بهم علاقه پیدا کرده وفعلا هم گیجم بنظرتون عشق واقعیه؟هرکاری میکنم دوس داره خودشو بهم نزدیک کنه باهام حرف بزنه همیشه نیگام میکنه واقعا این عشقه؟؟؟؟

پاسخ نظر
ناشناس 2017/04/07 at 00:05

سلام به نظر من بله اون شمارو دوست داره و میخواد که شما اینو بفهمید و یه جورایی به صورت مستقیم بهش بفهمانید که شما فهمیدید که اون دوستتون داره و باید بهش بفهمانید که شما هم دوستش دارید
آخه خودمم به یکی همین احساسی رو دارم اما اون درست بهم نمیفهمونه که فهمیدهدوسش دارم یا نه و نمیدونم احساس اون نصبت به من چیه و این منو آزار میده

پاسخ نظر
زینب 2017/03/27 at 11:51

خاک بر سرتون کنن عشق فقط بخور وبخواب مگه نه؟

پاسخ نظر
..... 2017/03/27 at 20:15

خیر عشق لذت بردن از یک دیگر است تو تجربش نکردی پس حرف چرت نزن

پاسخ نظر
داود 2017/04/05 at 09:34

همینی که ایشون گفتن

پاسخ نظر
مرتضی 2017/04/26 at 20:02

سلام من ی دوست میخوام عاقاااااااااااا

پاسخ نظر
مرتضی 2017/04/26 at 19:57

خاک تو سرت بله ?

پاسخ نظر
علی احمدی 2017/03/25 at 20:05

خیلی مطلب جالبی بود حتما از اون استفاده خواهم کرد

پاسخ نظر
سعیدخااان 2017/03/23 at 15:19

سلام..
چ جوری میشه قلب دختری رو سنگ شده و عشقشو از دست داده بدست اورد لطفا راهنمایی ام کنید .ممنون

پاسخ نظر
مهرداد 2017/03/23 at 15:02

سلام..لطفا بهم کمک کنید من عاشق دختری ام ک دوسال ازم بزرگتره ولی خیلی دوسم داره و خاستگاری هم کردم اما خانوادش رد کردن باید چکار کنم لطفا بهم بگید ما دوتا خیلی بهم وابسته ایم الان نزدیک یکسالی میشه

پاسخ نظر
علی 2017/03/20 at 23:46

سلام من یکیو دوس دارم که هیچ جوره قبول نمیکنه آدم سنگ دلی نیستا ولی خداوکیلی خیلی زود تحت تاثیر دوستاش قرار میگیره میخواد بهم ثابت کنه که آدم سنگدلیه و براش مهم نیستم ولی میدونم که براش مهمم میدونم دوسم داره چون از خودش بیشتر میشناسمش چیکار کنم که از پسش بر بیام که دیگ واقعا به زبون بیاره دوسم داره ???

پاسخ نظر
یگانه خانوم 2017/03/17 at 08:29

من عاشق استادم شدم و بهش گفتم ، الان بهم فرصت داده عشقمو ثابت کنم و دلشو بدست بیارم ، از عشقش دارم نابود میشم چیییییییییکار کنم ، توروخدا راهنماییم کنید….

پاسخ نظر
ناشناس 2017/03/20 at 01:18

منم همین مشکلو دارم ولی شهامت گفتنشو ندارم ایشون هم بی میل نیست ولی فوق العاده مغروووره

پاسخ نظر
h2017 2017/03/15 at 21:25

سلام.منو عشقم همکلاسی هستیم.هردوتامون هم سن ودانشجوی ارشددانشگاه تهرانیم.مهندس هم هستیم.دوسال باهمیم..من عاشقش هستم.اونم میگه عاشقمه.موقعی که از ازدواج حرف میزنیم میگه صبرکن برم سرکار.ازطرفی هم همش به من میگه مجردی خوبه.متاهل چه فایده.میخواستم بدونم ازدواج بااین پسر چه سرنوشتی داره به نظرتون.

پاسخ نظر
ابوالفضل 2017/03/15 at 18:14

من ب همتون ی پیشنهاد میکنم دوستان
ب نظر بنده حقیر عشق چیزی نیس ک بتونه تو هفتاد هشتاد ساله ادم خلاصه بشه
عشق باید ابدی و بی نهایت باشه
انسان ب عشق خداست ک زندس و حیات داره هرچند خودش بی خبر باشه
منم ی نصیحت بهتون دارم و اونم اینه که عشقای زمینیتونو ب زمین محدود نکنین
اگه برای ازدواج مخصوصا خاستین کسیو انتخاب کنین باش ی زندگیه ابدیو هم انتخاب کنین ک عشقتون ابدی بشه
خلاصه کلام وقتی هدفتون خدایی باشه خداهم کمکتون میکنه و شیرینیه زندگیو هم تو این دنیا هم تو اون دنیا میچشید
حق یارتون

پاسخ نظر
محمد 2017/03/12 at 13:43

سلام
من یه پسر 14 ساله دارم که عاشق دختر عمه اش شده و خیلی خجالتی است و نمیتونه با دختر عمه اش ارتباط برقرار کنه
من از شماها کمک میخوام که بهم بگین چیکار کنم؟؟؟

پاسخ نظر
آرش 2017/03/10 at 22:55

سلام آرش هستم ۱۷ سالمه خیلی وقته عاشق دختر خالم شدم بار ها تونستم بهش به طور غیر مستقیم بگم دوسش دارم ولی اون قبول نمیکنه ازتون کمک میخوام که چجوری میتونم دلشو به دست بیارم لطفا راهنمابی کنین

پاسخ نظر
00000 2017/03/27 at 00:39

منم همین درد رو دارم کمک مون کنین

پاسخ نظر
نازیلا 2017/03/10 at 16:13

خیلی ممنون عالی بود حتما امتحان میکنم

پاسخ نظر
فاطیما 2017/03/10 at 13:57

من عاشق استادمم میدونم براش عزیزم و خاص ولی عاشقم نیست. فال گرفتم گفت تا تو سیگنال نفرستی اونم چیزی نمیگه. چکار کنم؟ چجوری سیگنال بفرستم که حیام حفط بشه و اونم بیاد جلو. دیگه هم باهاش کلاس ندارم.

پاسخ نظر
Rahmani 2017/03/15 at 14:25

بگو بريش I Love you

پاسخ نظر
Aida16 2018/01/14 at 14:07

بعد باIloveyouحیاش حفظ میشه

پاسخ نظر
امیرمسلم 2017/03/07 at 08:02

درود بی کران به مردمان نیک روزگار…
یکساله عاشق یه خانوم مسیحی شدم..ازم سنش بیشتره اما سن برای من معیار نیست..خودش میدونه خیلی دوسش دارم… تو این مدت سه بار خواستم برگردم کشورم پیش خانواده م اما بخاطر اون موندم…نمیدونم چطور عشقمو بهش ثابت کنم…نفسمه.روحمه.عمرمه.تار و پود زندگیمه….اوایل فکر میکردم خونه اون جاییه که مادرت هست اما الان میگم خونه جاییه که عشقت هست.این روزا شده تمام فکر و ذکرم…درحال نوشتن یه دفترم به سه زبان دانمارکی.انگلیسی و فارسی .. “من شما رو دوست دارم”…نمیدونم چطور عشقمو بهش ثابت کنم..خداوند بهم یاری برسون..الان که این متنو مینویسم…سه روز خواب و خوراک ندارم…

پاسخ نظر
مرتضی 2017/03/02 at 20:58

سلام من عاشق دختری یک سال بزرگتر از خودم شدم اولین باره تا حالا از همه دخترا بدم میومد ولی این یکی فرق میکنه چیکار کنم بفهمه و عاشقم بشه در ضمن اشکالی که نداره یک سال ازم بزرگتره؟

پاسخ نظر
ندا 2017/02/27 at 22:38

من عاشق یه مرد خارجی هستم اونم منو دوست داره ولی حرفی از ازدواج نزده. میخوام بهش برسم خدایااا کمکم کن بدجور عاشقش شدم. دارم دیوونه میشم. غیر اون نمیتونم به کسی فک کنم.

پاسخ نظر
علی 2017/02/18 at 19:37

سلام
وخسته نباشید من عاشق دختری شودم که هر هفته میبینمش ولی چون تو جمع زیادی از دوستان وآشنایان میبینمش نمیونم بهش بفهمونم که دوستشش دارم یعنی فرستی نمیشه وحتی چون همه باهمیم نمیتونم توچشماش نگاه کنم نه تنها از اینکه کسی بفهمه نه بلکه از چشماش میترسم چون هر بار به مدت 1ثانیه نگاه میکنم دلم به تند تندزدن میفته و از همه مهم تر بابش دوست بابام میترسم باباش بفهمه از ترس دعوا نه از ابروم میترسم میشه کمکم کنید تا بطونم بهش بفهمونم که دوستش دارم

پاسخ نظر
پارسا عبدی 2017/02/17 at 03:49

هه..
یک عده سعی میکنن که‌ دیگران رو یجوری عاشق خودشون کنم و از وقتی یادمه همیشه دیگران عاشق ما شدن… و هی جون میکنیم مه از شر این ها خلاص شویم و ولیکن (کنه) موجودیت نفهم!
:))
این حس رو درک نمی‌کنم که‌ برای عاشق کردن کسی تلاش خاصی انجام بشه…

چی بگم والا..
عاقلان دانند !!

پاسخ نظر
سارا 2017/03/09 at 15:56

خودشیفته ? باشه بابا فمیدیم خاطرخواه داری

پاسخ نظر
پدرام 2017/03/18 at 01:50

اوه مای گاد

پاسخ نظر
رهگذر 2018/09/17 at 16:10

نوشابه بخور خنک شی

پاسخ نظر
حامد 2017/02/15 at 06:29

سلام٠سنم٢٧قدم ١٨٠ وخوشم ازدختري اومده ك قدش تقريبا بين ١٦٥ تا ١٧٠ سنشم هم سن خودم .كاملا ازلحاظ قيافه وقد بهم ميخوريم .يعني دوست نداشتم دنبال دختري باشم ك قيافش ازمن سرتريابلعكس پايين ترباشه ودختره مطلقه س ٠منم يه ازدواج ناموفق داشتم .خيلي سرنوشتمون مشابه واما اين دليل بر انتخابم نميشه ٠ من عاشقش نيستم اما خيلي دوسش دارم تا الانم چندباربيشترهمونديديم. اتفاقا همم نگاه كرديم ولي من روم نشده هي نگاش كنم گفتم يموقع نگه چه ادم چشم چرانيه .اما يكي دوباري ك نگاهش كردم ازنگاهش معلوم بود ناراحت نشدازاينكه نگاهش كردم .اماتشخيص دادن خيلي سخته ك ازنگاهش بفهمم دوستم داره نفهميدم يه مسئله منودرگيركرده نميدونم ك دوستم داره يانه ياشايدم بي تفاوت باشه اما تاوقتي ك مطمعن نباشم دوستم داره خواستگاري ازش نميكنم چون نميخام بخاطراينكه مطلقه س وشرايط ازدواجش محدودترازقبله فقط بخاد شوهري كنه اينونميخام ٠ميخام قبل ازازدواج ازته دل دوستم داشته باشه ونميدونم چطوربايدبفهمم٠

پاسخ نظر
علی 2017/02/14 at 14:10

سلام
من 15 سال دارم و عاشق یک دختر 12 ساله یه اسم پریسا شده ادم که هردوتا مون توی یک اپارتمانی زندگی میکنیم.
من میخوام بدونم که چگونه اونو عاشق خود کنم اینو هم بگه ما در بلوک 3 و اونا در بلوک5 زندگی میکننو یه سال پیش خانواده یما با اونا دوست صمیمی بودند و رفت و امدمان هم خوب بود ولی به دلایل شخصی مامان من و اون دعوا کردند الانم باهم قهرن و هنگامی که خانواده ما دوستان صمیمی بودن با اون دختر دوست خوبی بودین(البته نه عاشق همدیگر)ولی الان اون میخوام شما هر کاری بگین من اونو میکنم یعنی شجاعت اونو دارم لطفا کمکم کنین تا اونو عاشق خودکنم(مادرو پدرم به این موضوع ها حساسن لطفا توری کمک کنین که خانواده ام توی این نقشه نباشن ممنون)براتون ایمیل لمو میفرستم لطفا جواب هرچه زود تر به اون بفرستین

پاسخ نظر
پارسا عبدی 2017/02/17 at 03:46

کوچولو برو مسواکتو بزنم و به مامان شب بخیر بگو و لالا!
آآآباریک الله گل پسرم.. بددددددوووو

پاسخ نظر
حامد 2017/02/27 at 13:22

خخخخخخخخخ ای پارسا

پاسخ نظر
حامد 2017/02/27 at 13:25

اقا من اون حامدبالایی که 27سالشه نیستمااااا…
من اصلا وقتی واسه عاشقی ندارم انقدسرم شلوغه که نگووو…اصا نمیرسم جواب دخترارو بدم;-)

پاسخ نظر
مریمی 2017/03/10 at 10:22

کوچولو مشقاتو نوشتی؟؟؟؟؟؟
میخوای بهت دیکته بگم؟؟؟؟؟؟

پاسخ نظر
چاوش 2017/03/22 at 10:40

سلام علی جان کامنت دوستان روی تو عزیز تاثیر منفی نذاره تویه سنی هستی روز بروز پنجره های زبادی بروت باز میشه اون دختری که بهش علاقه مندشدی سنش خیلی کمه برای درک عشق باید صبور باشی تا به سنی برسه که از عشق درکی پیدا کنه بعد شما تلاش کنی برای عشق ورزیدن .

پاسخ نظر
نگار 2017/02/13 at 21:25

من بیست سالمه.تازگی متوجه شدم ک یه نفر از من خاستگاری کرده اما خانوادم بخاطر درس و کنکور ردش کردن.پسر خوبیه و منم میشناسمش و دلمم باهاشه.ازوقتی ک فهمیدم اونم ب من یه حسایی داره خیلی خوشحال شدم.تقریبا هرروز می بینمش و اونم بمن خیره میشه اما پاپیش نمیزاره بخودم بگه.من واقعا میخام فقط یبار دیگه بیاد سمتم.اخه اون فک میکنه من از جریان خاستگاری باخبر هستمو من جواب رد دادم.درصورتی ک من چن وقته ک فهمیدم.واقعا نمیدونم چیکار کنم

پاسخ نظر
جمال 2017/02/12 at 12:14

سلام
به همه من هم کسی را دوست دارم اما اظهار کرده نمیتوانم وبیشتر از چهار سال میشود ………
من هم بیست سال دارم

پاسخ نظر
زینب 2017/02/12 at 01:46

خب سلام.من الان چهارساله که عاشق ینفرم .الان بیست سالمه.واقعا حس میکنم وقتی میخنده براش میمیرم.میخوام ببینم چطور باید بهش بفهمونم که دوستش دارم؟

پاسخ نظر
Hamed 2017/03/03 at 12:23

خوش بحالش زینب خانم بهش محبت کن بستگی ب رابطه و شرایطتون داره

پاسخ نظر
لیلا 2017/02/10 at 19:30

سلام تو هر سایتی میرم همه دم از عشق و عاشقی میزنن و وقتی میشینم فک میکنم هی میگم ینی منم مث خیلیا عاشقم یا زودگذره اصلا عشقه؟توی زندگیم بدترین چیزی که تجربه کردم بلاتکلیفیه سخته ندونی باید بمونی یا بری ندونی چی هستی کی هستی اصلا مهمی من ۲۰ سالمه یه دختر شاد و سرحال با وجود سختی هایی که دارم بازم میخندم چون خودمم به خندیدن نیاز نداشته باشم خونواده م دارن با یه پسری آشنا شدم که بعد چن روز فهمیدم از آشناهامونه نترسیدم چون نمیدونم چجوری بود که از خودم بیشتر بهش اعتماد داشتم از تقریبا ۶ یا ۷ ماهه حرف میزنیم فقط از طریق تلگرام و اس یه بارم نشده به صورت تلفنی بحرفیم چون هیچکدوممون دلیلی برای اینکار نمیبینیم بهترین دوران عمرشو با دختری بوده که ولش کرده چن سال باهم دوس بودن و قصدشونم ازدواج بوده ولی دختره رفته و بعد مدتی با یکی دیگه دوس شده اینم رفته دنبالش ولی اون نخواسته تو این مدت زیاد هرکاری از دستم برمیومد واسش کردم تا به زندگیه شادش برگرده تا به اون فک نکنه نه اینکه روحیه بدما نه چون اصلا از روحیه دادن خوشم نمیاد زیبایی ها و واقعیتای زندگیشو میگم که بدونه زندگیش شاید همین خونواده شه زندگیش سالم بودنشه نه دختری که لیاقتشو نداشت خیلی ناامیده درکش میکنم گذشته ش آزارش میده نمیزاره زندگی کنه تو این مدت بهش وابسته شدم وقتی از این حسم خبردار شدم چن روزی ازش فاصله گرفتم و پی ام ندادم ولی اون خودش داد نمیتونستم بهش چیزی بگم اولش بهم گفته بود بهم وابسته نشو خندیدمو سرم اومد آدمیه که اگه احساسی داشته باشه بروز نمیده غرورش مهمتره گروه که میرفتم بهم گیر میداد میگف همین الان لفت میدی پسری پیام میداد میگف اصلا از اولش بیخود کردی جوابشو دادی بهش دیر جواب میدادم ناراحت میشد میگف با کی حرف میزنی واسم کادو خرید میگن کادو خیلی مهمه ولی اون همه خوشحالیمو با یه جمله خراب کرد ” تو هم عین خواهرمی ”
منم شدم مث خودش بی حوصله جواب میدادم میگف چیشده تازگیا یه سوالی ازم پرسید که داغونم کرد پرسید اگه من دوس دختر پیدا کنم تو ناراحت میشی ؟منم فقط در جواب گفتم نه ولی خدا شاهده چقدر گریه کردم دیگه نمیخندیدم واقعا نمیدونم من واسش چیم یه بار بهم گف واسش بهترین دوست مجازیم خراب شه مجازی یه بار گف خواهرشم واقعا چیم احساس میکنم یه جورایی مزاحمشم سربارش هستم بهم نمیگه برو چون ناراحت میشم نمیخواد ناراحتم کنه ولی بعضی چیزا باعث میشن که بگم شاید اونم همچین حسی داره ولی نمیخوام به خودم الکی امید بدم همیشه هم بهم میگه خیلی دختر خوبی هستی پاکی مهربونی بهم میگه یا منو انتخاب کن یا پسرای دیگه رو این حرفش ینی چی من به حساب چی بزارم دوستان توروخدا کمکم کنین نمیتونم بهش بگم دوسش دارم چون از دستش میدم ولی اگه با کسی دوس بشه دق میکنم منم مث خودش بعضی وقتا مغرورم

پاسخ نظر
حنا 2017/02/13 at 21:01

منک میخام بهت کمک کنم دقیقابرعکستوقراربودی پسری کمکم کنه و بهشم گفتم نبایدوابسته وعاشق بشیم چون من بعد۳ماه واس همیشه ازپیشت میرم پس تواین س ماه منودخترندون فرض کن پسرم وحتی عزیزمم بهم نگوبهم کمک کرددوهفته مونده بودب س ماه گذاشتم هرطورک میخادباهام حرف بزنه تواون دوهفته فهمیدیم چقدرعاشق همیم امامنطق میگف ک من بایدبخاطرخودمونم شده سه ماه ک تموم شه بایدبرم دوهفته ت شدازش خدافظی کردم خ گف نرووخ دلم میخاست نرم ولی عقلم یچی دیگ میگف،الان۶ماه گذشته خ دلتنگشم شمارشم دارم اماهمه چیزاحساس نیس،من جای توبودم ب حرف عقلم گوش میکردم وبهش میگفتم رابطه ی مای رابطه بی سروتهیه نمیدونیم ازهم چی میخایم بهتره هرکس بره دنبال زندگیش،اگ براش مهم باشی نمیذاره بری حتی اگ مغرورباشه

پاسخ نظر
hamed 2017/03/12 at 23:10

سلام معلومه خانم با وفايي هستي ميتونيد بهم اعتماد كنيد اشنا بشيم @hamed1365

پاسخ نظر
زهرا 2017/02/19 at 13:44

‌از زندگیش برو بیرون اینجور پسرا ضربه ای بهت میزنن که خودتم توش میمونی…..قشنگ مشخصه لایق تونیست

پاسخ نظر
hamed 2017/03/12 at 23:16

چرا بد بيني اخه
من سي سالمه رو دوست داشتنم بالاي ٤٠ميليون تاوان دادم اخرش منو ول كرد الان ٤ساله بخدا تنهام
بعضي دوستام دوست دختر دارن ميگين مثلا دوست بيتا ازت خوشش اومده بيا اشنات كنم دلم نميشنه بدبينم ميگيم اينم مثل فاطي
اما ميخام خانمي اشنا بشم كه خوب وبشناسيم همديگرو و هدفم زندگي مشتركه اكه شرايطشو خانمي داره ميتونه اعتماد كنه از خودم مطمنم

پاسخ نظر
hamed 2017/03/12 at 23:21

دوست دارم خانم زندگيم مغرور باشه مثل خودمي
منم به كسي اعتمادكردم بد خوردم
باورت ميشه دلم بهت روشنه
بيا بهم اعتمادكنيم فرصت اشنايي بديم شماره نتم بزني تلگرام بياي خوشحال ميشم

پاسخ نظر
استارلایت 2017/02/10 at 03:05

سلام اگه امکانش هست میشه یکی که تو این روابط موفقه کمکم کنه و یکم راهنماییم کنه؟۲۴سالمه و یک سال و نیمه ک با یکی هستم ک چندماه ازم بزرگتره.خیلی بهش علاقه دارم عاشقشم، اونم همین حس رو داشت و شاااایدم داره، ولی اردیبهشت پارسال کات کردیم و مهرماه دوباره باهم آشتی کردیم تا یک هفته پیش.ولی باز کات کردیم ،نمیشه گفت دقیقا کات کردیم چون من بهش گفتم یکم خودتو عوض کن و فکراتو بکن و بهم پیام بده،ولی الان بیشتراز یه هفتس ک خبری ازش نیست.مشکلی باهم نداشتیم، ولی فهمیدم ازین مدل پسراس ک میخواد با رفیقاش همه جا بره خوش بگذرونه ولی من باید تو خونه بشینمو کاری نکنم.قصدمونم ازدواج بود ولی سراین قضیه بحثمون شد.خودشم میدونه ک این مشکلشه ولی نمیتونه و نمیخواد عوض شه،من بخاطرش خودمو تغییردادم اخلاقای بدمو کنارگذاشتم،حداقل انتظارم اینکه اونم بخاطرمن یکم کوتاه بیاد.خیلی کارا کردو بخشیدمش چون عاشقشم،ولی اون هنوز خودشو ثابت نکرده وفقط با کادو و حرفای عاشقونه میخواد عشقشو نشون بده ک اینابرام مهم نیست، موقعی ک ازش دلخورم میخوام خودشو بهم ثابت کنه ولی نکرد و کات کرد.حالا باید چکار کنم ک رابطمون دوباره شکل بگیره؟

پاسخ نظر
تيام خانوم 2017/02/08 at 18:42

ناموسا كسي عاشق من نيست؟؟
يا دارين مسخره بازي در ميارين???

پاسخ نظر
ناشناس 2017/01/30 at 02:16

سلام. داداشا ابجیای گلم.من 25 سالمه الان
راستش ما هم چهارده پونزده بودیم. اولا اینا ک زیر 20 سالن توهین نمیکنم ولی نگن ما عاشقیم و….منم سنم کمتر بود میگفتم. ولی یه روز سنتون میره بالای بیست به این روزا میخندید.
عادت کردن به کسی ، خوشتون اومدن، بخاطر پول یا ظاهر خواستن و …….. خیلی باهم فرق دارن.
به نظر من اگ وقتی عاشقی که ندونی چرا طرف مقابلتو دوس داری .
اگ بخاطر چیزی دوسش داری عاشقش نیستی. طولانیش نمیکنم. مرسی . موفق باشید

پاسخ نظر
زهراااا 2017/01/29 at 23:58

عاشق این بچه مدرسه ایها و سن بلوغیا شدم توهم عشق دارن بابا فقط دوس دختر دوس پسر میخاین جم کنین مسخره بازیارو
دوتا ادم بزرگ توتون نیس

پاسخ نظر
Ha... 2017/01/29 at 15:32

من 5 ساله عاشق ی پسرم که اسمش امیرحسن که دو یا سه سال پیش که فهمیدم دوستم نداره. سعی کردم عاشق یکی دیگه بشم و یکی که اسمش امیر عباس منو عاشق خودش کرد.یعنی فکر میکردم عاشقشم در حالی که همزمان با اون که فک میکردم امیرعباس رو دوست دارم به امیرحسن فک میکردم وقتی میدیدم هم مثل قبل نبود حسم اما از امیرعباس زود سرد شدم و عاشق دوست بچگیام علی که اونم دوسم داشت شدم اما باز هم امیرحسین رو دوست داشتم طوری که الان ميدونم فقط امیرحسین رو دوست دارم اما وقتی هنوز سری اول عشقم به امیرحسین بود با دوستم قهرکردیم سر همین امیرحسین اما دوستم رفت به امیرحسین لو داد منو عشقمو. اما امیرحسین وضعیت مالیشون خوبه ولی وضعیت مالی ما متوسطه و امیرحسین ی پسره پول دوست و دنبال دخترای پولدار دخترایی که وضع مالیشون خیلی خوب و بالا باشه ولی من نمیتونم ولش کنم از اونایی که علی منو خیلی دوست داره موندم که میتونم ترکش کنم عشق امیرحسین رو یا نه و خیلیا هستن که منو دوست دارن حدود پانزده شانزده نفر رو مطمئنم و بقیه رو مطمین نیستم و بعضیا رو هم نمیشناسمش. و این هم بگم که امیرحسین عشق اولیه نمیتونم ولش کنم نمیتونم از یادش دست بکشم واقعا دوسش دارم خیلی خیلی زیاد اون چشماش. غرورش و حتی اخلاق بدش که مربوط به پول دوستی‌های. اینکه دوسم نداره واقعا اذیتم میکنه

پاسخ نظر
رویا 2017/01/25 at 17:13

سلام کسی ک دوسش دارم بم قول ازدواج داد اما بعد 2 سال بم خیانت کرد الان 7 ساله ب پاش نشستم نتونستم کسیو بیارم تو قلبم…تا از طرفتون مطمعن نشدین عاشق نشین شکست عشقی خیلی سخته

پاسخ نظر
زیبا 2017/01/21 at 00:44

اخه اون اقا پسرایی که 15. 16 سالتونه میگین عاشق شدین اقا بخدا این عشق نیس .فقط تاثیر رشدتونه .شما که الان نمیتونین ازدواج کنین پس دختر مردمم وابسته خودتون نکنین برین درستونو بخونین کار کنین به وقتش ی دختر خوب پیدا کنین .البته روی صحبتم فقط با اقا پسرا نیس .دخترخانوما هم پسر مردمو وابسته نکنن درحالی که تصلا سن ازدواجشون نیس .عشق اونیه که بهش برسی ارامششو فراهم کنی

پاسخ نظر
Aziza 2017/01/18 at 21:12

سلام
من قبلا عاشق بودم اما یک طرفه بود بعد اینکه نشد تصمیم گرفتم کسی رو همسرم انتخاب کنم که من رو دوست داشته باشه و من رو ازون دور ببره خوب نامزد شدم و کم کم بهش دلبسته و عاشقش شدم اما همیش رفتارش با من سرد بود یه جور احساس میکردم یه روز فهمیدم که این اقام عاشق بوده و نمیتونه جای اون کسی رو بیاره الان حیرانم چکار کنم ؟؟؟؟؟میشه راه حلی برام نشان بدهید

پاسخ نظر
بنده خدا 2017/01/15 at 13:50

سلام.من عاشق یه دختری شدم پسر عمومم عاشقش شده من به دختره گفتم پسر عموم عاشقش شده اونم گفت پیش ببام میگم با کمر بند سیاهت می کنه من هم ترسیدم بهش بگم لطفا کمکم کنید بهش ابراز علاقه کنم یک هفته فقط وقط ذارم

پاسخ نظر
A unknown person 2017/01/18 at 21:51

سلام بچه ها
من نمیگم چن سالمه ولی بدونید از ۱۸ چن سال کم تره .من چن ماه پیش به یه پسر علاقه مند شدم ولی خیلی مغرورم حتی بمیرم هم بهش نمیگم! ما بنا به شرایطی شش ماه همو میدیدیم ولی به علت درسی . خودشم کوچک ترین سوتی هم ندادم که متوجهم بشه.خلاصه بعده شش ماه دیگه ندیدمش و دو ماه گذشت و کلا حس هامو بهش از دست دادم .من فکر نمی کردم یه هوس باشه چون واقعا در نظرم عاشقش بودم ولی این دوماه همه چیو شست و برد.بعد یه چن روز پیش بنا به دلایلی با یه پسر که از من شاید ده سال یا بیشتر هم بزرگتره یه جا قرار گرفتیم شرایط طوری بود که چشاش جلو چشام بود من به چشاش اصلا نگاه نمی کردم چون می ترسیدم باز هوس کنم! آقا با این حال خونه که اومدم جوری بغض کردم که نگید! من که دختری شبیه مردا هستم کلی گریه کردم… الانم چن روزه بدون فکر کردن به اون مرده نمی تونم نفس بکشم و مطمئنم عشق نیس و هوسه ! نمی دونم چیکار کنم تا از شدت علاقه ام کاسته بشه!!!!! لطفا کمک کنید فرهاد و شیرین های ایرانی! 🙂 ممنون میشم

پاسخ نظر
ینیامین 2017/01/10 at 00:58

سلام…من 16 سالمه عاشق ی دختری شدم ک 1ساله تقریبا باهمیم…ی چیزی ک هس مایکم باهم رو درواسی داریم یعنی بطور دیگه نمیتونیم حرف دلمونو بهم بزنیم….بنظرتون چیکار کنم ک این رو درواسی از بین بره؟؟؟ی سوال دیگه ای هم ک دارم اینه ک یکم دوست دخترم اخلاقش خشکه ک این منو خیلی آذار میده…لطفا راهنمایی کنید…ممنون میشم

پاسخ نظر
زهراااااا 2017/01/09 at 02:47

من زهرام 15سالمه یه پسره رو دوس دارم اسمش محمده
من بهش گفتم که دوست دارم اما اون هیچوقت به من چیزی نمی گه از این طرفم خانوادم با این کارا گیرن
ممنوون میشم راهنمایی کنید

پاسخ نظر
محمد 2017/01/28 at 01:18

زهرا اهل کجای

پاسخ نظر
سارا 2017/01/04 at 16:42

ینفرازاقوام دورمون یکسال پیش منوتومجلسی برااولین باردید،توی تون مجلس احساس کردم خ نگاه میکنه،بعدازون فقط یباردیگ دیدمش بعدازچندماه فهمیدم که رفته ببقیه گفته منواون باهم دوستیم!!!من اصن تاحالاحرفم نزدم باهاش،حالام ازون موقع منوهروقت میبینه ب دوستای خلترازخودش نشون میده دوستاشم حتی شده راهوبرمیگردن دنبالم میگردن ک فقط بخندن بعدبرن!اصن معلوم نی ب چیم میخندن!من بخاطرچرتوپرتایی ک گفته بودازم بخشیدمش ولی این کاراش عذابم میده،میشه بگین بنظرتون این چشه؟یبارم دیدمش بیرون دیگ اعصابم خردشدهمونطورک خودش زل زده بودمنم بهش زل زدم بازم ادم نشد انقدتابلوبازی درمیاره ک هروقت بیرون باشم اونم بیرون باشه میفهمم!هرچندخودش فک میکنه ک من نمیدونم یاندیدمش بیرون،ممنون میشم کمک کنیدک چشهه

پاسخ نظر
مريم 2017/01/02 at 21:56

سلام من ١٨سالمه سال چهارم دبيرستان هستم
يه پسري كه دانشجوي سال اول پزشكي هس به من ابراز علاقه كرده از طرفي منم بدم نمياد ازش موقعيتش خوبه ايمان و اخلاقشم خوبه
الان نميدونم چجوري جوابشو بدم ك از دست ندمش
لطفا راهنمايي كنيد

پاسخ نظر
شایدمن 2017/01/04 at 23:28

مریم جان منک اون فردرونمیشناسم ک بدونم چطوریه خب ولی اگربهت پیشنهادداده وموقعیت ازدواج دارین وتوکاملاروش شناخت داری چ بهترک بجای اینک ی رابطه عاشقانه بی سروتهواغازکنید زندگیتونواغازکنید،هرچندک ازونجایی ک هردوتاتون توی سن خاصی هستیداین عشقه ممکنه انقدم پایدارنباشع و ازدواج هم مناسب نباشه،شایدمن اگرجای توبودم بهش میگفتم من میتونم درحدی دوست عادی برای توباشم تابعدک بهترشناختمش بهترفکراموبکنم وسعی کن زیادوابستشم نشی تعادلوحفظ کن ک فرداکوروکرنشی بدی هاشونبینی عزیزم

پاسخ نظر
پوریا 2017/01/02 at 02:32

سلام دوستان عزیزحدود۱۷سالمه عاشق دخترهمسایمون شدم چندسالی بودکه ازش جداشدم ازسال ۱۳۹۳تا۱۳۹۵ازش دوربودم وهمین که رفتم حرف دلموبهش زدم وخیلی ازخوشخالی میمردم وی بعدچندروزمیخواستم بهش کادوبدهم ایاکارم درست هست خواهشازودترجواب بدین باتشکرفراوان

پاسخ نظر
علی 2016/12/28 at 00:10

سلام . من ۱۷سالمه عاشق دختر خالم هستم ولی نمیدونم چطور بهش بگم اصلا ادم کم رویی هم نیستم با دختر خالم هم خیلی راحتم ولی اون منو داداش صدا میکنه منم نمیتونم حرفموبهش بزنم لطفا کمکم کنید ممنون

پاسخ نظر
شایدمن 2017/01/04 at 23:33

اسونترین راه اینه ک ایندفعه ک دیدیش ازش بپرسی تومنوب چشم داداشت میبینی فقط؟سوال شماخیلی چیزهاروبرااون مشخص میکنه وپاسخ اون خیلی چیزهاروبرای شما،ممکنه پاسخش بهتون جرئت گفتن حرف دلتونوبده،شایدم اصن بیفایده بودحالایباربپرسین

پاسخ نظر
مهیا 2017/01/16 at 15:47

علی جان شما که با دختر خالت راحتی باید تو این مساله هم راحت باشین شاید اون هم همین حس رو به شما داشته باشه و نکته بعدی این که باید به جای کاغذ تو قلبت با خودت امضا ببندی که هیچ وقت ترکش نکنی و هیچی دختر دیگه ای رو به اندازه ی اون دوست نداشته باشی و به عشقت پایبند باشی
اینو بدون دختر ها از جنس لطافت هستند و نرم و شکننده مراقب باش
امیدوارم به عشقت برسی برات ارزوی موفقیت میکنم
خدانگهدارت

پاسخ نظر
طهورا 2016/12/27 at 01:08

آخه این بازی ها چیه؟ خب اینجوری یه نفر رو میذاریم تو منگنه که زیاد بهمون فک کنه. خب بعدش که چی؟
به نظرم بهترین کار اینه که آدم خوبی باشیم و بعد با هم روراست باشیم…نتیجه ی خوبی هم می گیریم این همه دغدغه ی ابلهانه هم نداریم!
والسلام

پاسخ نظر
mahdi 2016/12/17 at 00:23

من یه پسر نوجوان 15 ساله هست. من تا اینجا عاشق 4 تا دختر شدم که اولی خیلی خوب نبود یعنی دقیقا هم سن من بود.دومی که کلا قلبم بود خیلی خیلی دوسش داشتم و اسمش هم هانیه بود.او با نگاهش منو شیفته ی خودش کرد.تازه اون هم منو دوس داشت ولی به عشقش پایبند نشد و بهانه اورد که من ازش دل بکنم اون به مامانش گفت که اون میخاد هر وقت که من میخام از اونجا رد بشم هی به من نگاه کنه .منم از وقتی که اونو شنیدم که به مامانش گفته دیگه ازش متنفرم.سومی هم که اسمش مریم بود اون خیلی خوشگل بود اونم بخدا با نگاهش منو عاشق خودش کرد ولی اونم مثله هانیه شیفته خودش کرد و بعد منو نخواست و من هم دیدم که با نگاه من هیچ عکس العملی نشون نمیده دیگه ولش کردم.چهارمی هم که عشق الانم هست خیلی خیلی خیلی خوشگله کلا از تمام دختر هایی که تا اینجا خواستمش خوشگل تر و ناز تر هست.به جون مادرم چشم هایی داره که مثله چشای فرشته میمونه.این هسم اسمش مهدیه هست عمویش شهید شده و ببینیم این چجور از اب در میاد.ولی قسم خوردم که دیگه اینو ولش نکنم و تا اخرعمر عاشق و شیفته اش باشم.

پاسخ نظر
Moein 2016/12/24 at 16:50

خسته نباشی من هم سن تو بودم دق دقم این بود که خانواده وقتی خیار پوست میکنن پوستاشو بدن به من تا با نمک بخورم تو چهارتا دوست دختر عوض کردی

پاسخ نظر
mojtaba.8518 2016/12/31 at 19:20

سلام علی جان.اگه نظر منو میخوای همین روشهایی که نوشته مخصوصا اون قسمتی که گفته بود وقتی بهش نگاه میکنی لبخند بزن و سریع روتو بر نگردون همینطور بهش عاشقانه خیره شو
مطالب بالا خیلی بدرد بخوره واقعا معجزه میکنه
من خودم همرو امتحان کردم خییییییییلی خوب بود

پاسخ نظر
Zamen 2017/01/15 at 02:30

یه نگاه به چشم های منم بکن شاید توفیق کرد

پاسخ نظر
دريا 2017/01/17 at 01:44

ماشاء…چقدر فعاليا از اين سن ٤بار عاشق شدي؟!
فكر نكنم عشق باشه چون اگه عشق بود به ٤نفر نمي رسيد شما هوس خاله بازي كردي عروسك كم داري .

پاسخ نظر
مهدیm.f 2016/12/04 at 01:29

فرزانه خدایی این جه وضشه اه پیام که نمیتونم بدم میگی درس داری دنبالتم گفتی نیام اخه دیگه جرا بلاک کردی دارم میمیرم اه فردا میام ببینمت همینه. که. هس خخخ

پاسخ نظر
حامد 2016/11/04 at 16:13

سلام
من یه پسر 15 ساله هستم از یکی از دخترای محلمون خوشم میاد وعاشقش هستم ولی خجالت میکشم که بهش بگم دوسش دارم دوستای من و اون هم سعی دارن عشق من رو به اون ثابت کنند ولی من خجالت می کشم توجمع به اون بگم عاشقشم

لطفا بهم بگید چیکار کنم که خجالتم از بین ببرم

پاسخ نظر
Nawid 2016/12/01 at 06:24

من ۱۸ساله هستم
من یک کس را دوست دارم اما برش نمیتوانم گفته که دوستت دارم .
میشه همرایمان همرایی کنید .

پاسخ نظر
مهدیm.f 2016/12/04 at 01:24

سلام چقد قشنگه انسان همیشه میسلامد تو هم سلام کن که در خانه را با لگد دراندندی

پاسخ نظر
شهیر 2017/01/12 at 20:21

عزیزم من هم تو شرایط توقرار گرفتم نگفتم نگفتم شش سال شد حالا پشیمانم بگو‌بخدا ضرر میکنی

پاسخ نظر
دريا 2017/01/17 at 01:46

شما ها چي كار مَي كنيد با خودتون دوستون رو بخونين آخه فرق شير پاستوريزه وشبر ديگه رو هنوز نمي دونيد حرف از عشق مَي زنيد.

پاسخ نظر
تازه کار 2016/11/03 at 23:30

سلام به همه.
من یه پسر خوب هستم جدید میگم..
حقیقت ش تا به امروز هیچ دوست دختری نداشتم !
حالا میخوام یه کمکی کنید ممنون میشم :
همین که پیشنهاد دادم قبول کرد شخص مورد نظرم …
چی بگم اول آشنای چی بپرسم چطور جواب بدم چطور سوال کنم چطور جواب بدم ؟؟؟
روز اول چی بپرسم تا چه حدی سوال کنم یا جواب بدم
روز دوم سوم چهاروم همین طور تا موقعی که کامل آشنا شدیم .
ممنون میشم بگید چی بگم .

پاسخ نظر
مهدیm.f 2016/12/04 at 01:26

فرزاننننههههههههه عاشقققققققتممممممممم خخخخخخ بیا شهرک مردم از دلتنگییییی

پاسخ نظر
اق ایمان 2017/01/20 at 04:25

باید فکرکنی??

پاسخ نظر
Shahab 2017/02/12 at 00:00

سلام
من 18 سالم هست اسم من شهاب است
من یکی را دوست دارم عاشقش استم اونم خیلی من را خیلی دوست دآرد همیشه عشق خود صدا مزنه همیشه من ار
میگه شهاب اگر تو بمیری منم میمیرم همیشه زندگی خود صدا مزنه من را…
یک سال میشه باهم خیلی خوب رفتار میکردیم
حالا نمفهمم حواسش حمرایم فرق کرده همیشه گپ های جدای میزنه میگه من حالا ازت خسته شدم میگه مرا فراموش کن خیلی بد رفتاری میکند من را خیلی رنج میته همرای ازین گپایش
اما باز خودش میگه بعذ وقتا خیلی دوستت دارم بع وقتا خیلی بدم میاد بازم میگه
میگه هم ازت خسته شودم هم دل کنده نمیتوانم نموفا چرا فرق کرده بامن
اما من تاقطره ای خونم تا زنده هستم همرایش هستم…
لطفا کمکم کنید
چه قیسم رفتار همرایش کنم که مثل اولی حواسش با من باشه تا آخر عمر همرایم باشه لطفا کمکم کنید

پاسخ نظر
امین 2016/11/02 at 20:30

اینه نحوه پاسخ دادنت انسان؟
برای هر کسی ممکنه پیش بیاد
چرا نمیتونید منطقی جواب بدید و اشکال کارشو بهش گوشزد کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ نظر
یه دوست 2016/11/01 at 13:28

من یک هم کلاسی دارم می خوام با هاش دوست صمیمی بشم لطفاکمکم کنید

پاسخ نظر
میثم 2016/10/24 at 15:40

من در حد راهنمایی کردن نیستم
بیست سالمه
اما انصافا یکم بیشتر دقت کن تو خواهرم یا برادرم که داری میخونی
اول برو برای خودت یه تعریف از عشق پیدا کن
یکم که دقت کنی میفهمیش
مثلا مادرت
من که شخصا جونمو براش میدم
بنظرت حاظری برای کسی که میگی عاشقشی اینکارو بکنی؟
من پیاماتونو تا حدودی دیدم
اکثرا که بچه اید و اکثرتونم میگید خوشگله و ……
ایا عشق اینه؟
نیست بخدا نیست قسم میخورم که نیست
بازم مثال میزنم
مثلا مادرت
ایا برات مهمه که مادرت بلند قد باشه یا کوتاه زشت باشه یا قشنگ؟
میبینی که
بی چون و چرا دوستش داری
یه چیزی درون مادرت هست که عاشق اون شدی

پس بازم برادر جان یا خواهر جان
با ظاهر عاشق نشو با کلام عاشق نشو با .،،…….عاشق نشو
البته اگه اینی که میگی عشق باشه
پس مبادا کاری کنی که بعدا به خودت بگی ای دل غافل

عاشقی درد است یک افسانه نیست
بازیچه دیوانه نیست
انکه که عشق را آفرید دیوانه نیست

تعجیل در ظهور احمد صاحب الزمان صلوات

و لطف میکنی همین الان برای من درمانده هم دعا کنی

فی امان الله

پاسخ نظر
مهدی 2016/10/23 at 23:11

یه مدتیه تو کلاسمون وابسته یه دختری شدم که خیلی برام خاصه اما …. خدا بزرگه فقط ته دلتون از خدا بخواینش

پاسخ نظر
سحر 2016/10/20 at 16:01

سلام
من ٢ساله پسر خالمم و دوسش دارم و خوانواده ما با خوانواده اونا زيادي رفت و امد داريم من از بچگي پيش اينا بزرگ شدم يه پسر دارن
من خيييلي دوسش دارم بخاطرش دوبار دست به خودكشي زدم
تا يكسال همه ميگفتن دوسم داره از فاميل تا دوستام نگاهاش خاص بود
پسر خالم ك تازه نامزد كرده اون مرقع ميگفت ك اونم تورو دوس داره من از نگاهاش تشخيص ميدم بعد رفتاراش واقعا مث ادماي عاشق بود هم خيره نگام ميكرد و تا نگاش ميكردم سرش و مينداخت پايين
خيلي بام كل كل ميكرد
در كل رفتاراش مثل عاشقا بود
همه حتي مامان بزرگ بابا بزرگشم ميگفتن تو و اون مال همين
اما تا اول خرداد ك فهميد دوسش دارم رفتارش نسبت به قبل تغير كرد البته بازم مهربون بود اما از ماه رمضان تا الان رفتارش خيلي بد شده
دوست صميميش به پسر عمم ك منو دوس داره گفته ك اين عاشق يه دختر ديگس و از اين حرفا نميدونم پسر عمم رأست ميگه يا اينجوري ميگه ك من ازش متنفر بشم و مال خودش بشم
دوس صميميم ك ميگه اين اينجوري ميكنه تا تو از عشقت بيزار بشي اما عشقم استاتوس و پروفايلاش همش درباره عشق دو طرفست
دوستم ميگه يه درصد احتمال بده اون دختر تو باشي
لطفا كمكم كنيد چيكار كنم
من واقعا دوسش دارم
شب و روز برام نمونده لطفا كمكم كنيد و بگيد چيكار كنم

پاسخ نظر
جاوید 2016/10/20 at 11:48

منم عاشق دختر داییم هستم واونم عاشقمه چه طوری بهش بگم

پاسخ نظر
امین 2016/11/02 at 20:26

اگه اونم عاشقته دیگه گفتن چه سختی ای داره؟

پاسخ نظر
جاوید 2016/10/20 at 11:45

من عاشق فامیلمونم چگونه بهش بگم

پاسخ نظر
میترا 2016/10/20 at 10:44

واااای خدای من چقدر شما بچه هستین آخه پسر 13, 15یا17 ساله چه به عشق و عاشقی

بچه از دوران بچگیت لذت ببر زوده برات,

پاسخ نظر
شاهین 2016/10/16 at 15:22

سلام من یکیو دوس دارم که اونم دوستم داشت ولی بعد 8سال رفت با یکی دیگه بعد 1 سال پشیمونه به دستو پام افتاده میگه ولم نکن منم هنوز دوسش دارم موندم ببخشمش یا نه کمک کنید لطفا

پاسخ نظر
رها 2016/10/24 at 20:54

سلام دلت براش بسوزه دنیامیگذره این عشق شماس ک میمونه پس ببخشش

پاسخ نظر
habib 2016/10/28 at 21:34

نه ، به هیچ عنوان حماقت نکن با احساساتت تصمیم نگیر ، با عقلت تصمیم بگیر ، اون یه حرزه است من چون تجربه دارم بهت میگم ، اشتباه نکن یه دختر خوبو پیدا کن

پاسخ نظر
ناشناس 2018/10/09 at 19:51

سلام اقا حبیب باید در جوابت بگم که اگه دختری که داری ازش صحبت می کنی بد ترین کار هام کرده باشه حق نداری اسم هرزه رو براش بزاری یعنی هیچ کس همچین حقی نداره که به دختری انگ هرزگی بزنه

پاسخ نظر
فافا? 2016/10/15 at 00:44

من 17 سالمه عاشق پسر داییم شدم اونم 20 سالشه نمیدونم چ حسی ب من داره اون الان دانشجوی پزشکیه. فک میکنم اگه ب خاطر شغلش که شده حتی نگاهم بهم نمکین تورو خدا ی راهی بذارین جلو روم.

پاسخ نظر
ژاله 2016/10/13 at 21:06

ما بد بختیم من عاشق پسر معلم زبانم هستم ولی دیگه اون رو نمی بینم الان افسردگی گرفتم و دارم میمیرم

پاسخ نظر
ali 2016/10/13 at 20:14

من یه پسر ۱۶ ساله ام و عاشق دختر دایمم خیلی دوسش دارم خیلی ولی نمی تونم بهش بگم نمی دونم تو ذهن اون در باره من چی میگذره احساس می کنم اونم دوسم داره ولی نمی تونیم بیان کنیم کمک کنید

پاسخ نظر
امیر 2016/10/12 at 21:46

من یه پسر 15 سالم و عاشق دختری به اسم محدثه شدم که اونم 15 ساشه خونه اونا 3 کوچه با خونه ما فاصله داره و من هر روز به خاطرش میرم کوچشون نمیدونم چیکار کنم که بفهمه خوشم میاد ازش اون یه دخترخاصه چون برخلاف همه دخترا که دوست دارن تو چشم باشن محدثه همیشه پنهانه نمیدونم چیکار کنم یه پسر خاله کله گنده داره که فکر کنم از محدثه خوشش میاد نمیدونم چیکار کنم که از پسرخالش بزنم جلو توروخدا یه راهی به من بگین که من چجوری خودمو واسه محدثه ثابت کنم توروخدا من کسی رو ندارم که بهم بگه چیکار کنم توروخدا شمابگین.

پاسخ نظر
محمدرضا 2016/10/08 at 19:54

سلام بر دوستان گلم.من یه پسر 13 ساله هستم عاشق دختر همسایمون شدم.یه سالی ازم بزرگ تره.اسمش شیوا هس.من خدایی با جدیت میگم که چهره خیلی خشگلی دارم که فکر میکنم چشم بعضی از دخترا دنبالمه.ولی من اونارو نمیخوام.ولی من دیوانه این شیوا شدم.ولی اون خیلی با من سرد رفتار میکنه وحسی فکر نمیکنم به من داشته باشه.کمکم کنید عزیزان که دارم در دریای عشقش غرق میشوم .و دارم میسوزم.لطفا پاسخ بدید که چجور خودمو بهش نزدیک کنم.ولی اونو عاشق خودم کنم.کمکم کنید عزیزان که چه کنم.منتظر پاسخ هاتونم.❤❤❤

پاسخ نظر
علیرضا 2016/10/04 at 16:19

منم عاشق به نفر شدم اسمش ساحله هم کلاس زبانیمه چیکار کنم میخوام حرف بزنم خجالتم میاد?

پاسخ نظر
نفس 2016/10/04 at 14:05

سلام من عاشق راننده سرویسم شدم اون 23 سالشه و من 17 سالم به نظرتون چیکار کنم؟؟؟

پاسخ نظر
ناشناس 2016/10/17 at 15:34

خاک تو سرت

پاسخ نظر
محمد 2016/10/28 at 05:10

خخخخخخخخ خخخخخخ

پاسخ نظر
محدثه 2016/10/04 at 10:33

سلام دوستان
من دختر 17 ساله هستم ی پسر عمو دارم 19 سالشه از 10 سالگی دوسش داشتم لامصب نمیدونم از کجا عشقم ظهور کرد؟؟؟؟؟؟؟؟ولی خوب الانم دوسش دارم درسم عالیه و ب درسم بیشتر فک میکنم خواستگار هم دارم بهتر از اون ولی خوب جوابم همیشه منفیه بخاطر اون و بخاطر درسام……………….حتی شده شبا گریه هم کردم بخاطرش….من و اون ناتنی هستشم ینی پدر رامون از مادر یکی هستن و از پدر جدا…………….یکی از دوستام بهم گفت ک بهش بگم دوسش دارم ولی یکیش گفت ک بیخیال گفتن شو اگه بگه ن غرور تو میشکنه……منم دختری هستم ک غرورمو با هیچ چیز عوض نمیکنم…………امسال میره دانشگاه میترسم ک عاشق یکی بشه……از طرفی دختر دوست زن عموم زیاد با اینا رفت و امد داره از من ی سال بزرگتره از اون دختره متنفرم و میترسم ک پسر عموم عاشقش بشه ………………حالا چیکار کنم تو را خدا جوابمو بدید…اسم من محدثه هست و اسم پسر عموم احمد رضا

پاسخ نظر
جاوید نوری 2016/10/15 at 23:15

به نظر من هرچی زودتر بگن بهتره >>>>

پاسخ نظر
جاوید نوری 2016/10/15 at 23:19

فقط بخاطر داشتن تجربه گفتم همین

پاسخ نظر
habib 2016/10/28 at 21:38

بهش بگو ، کم کم ، بهت نه نمیگه ولی اگه نخوادت خودت میفهمی از رفتارش ، اگه دیدی مرام داره و پات میمونه باهم ازدوااااجج کنید ، البته با گوشی یکی از دوستات چندماه بعد آزمایشش کن

پاسخ نظر
farN 2016/10/03 at 18:31

سلام من عاشق معلم زبانم شدم و هر وقت ميرم کلاس زبان خيلى بيشتر بهش علاقه مند ميشم من 17 سالمه اون 21 سالش بنظرتون چىکار کنم که اونم عاشقم بشه؟؟

پاسخ نظر
معصومه 2016/09/26 at 13:49

♥من 13 سالمه وعاشق یه پسر 15 ساله شدم که فامیلمونه ولی نمیدونم اونم دوسم داره یا ن اون واقعا خشگله من اون تو عروسیه عموش دیدم که خیلی ناز شده بود اما ما که چن روز موندیم تو خونه پدر بزرگش اون اصلا نمیومد اونجا فقط سه بار دیدمش اونم منو میدید نگاشو گم میکرد از اون محل میرفت . نمیدونم دوسم داره یا ن اما به نظرم دختر عموش ایدامیدونه که من دوسش دارم اینجا یه چیز ذهنمو مشغول کره او ی دختر عمو داره که اسمش زهراست ی سال از من کوچیکتره من فک میکنم وقتی بزرگ بشه با اون ازدواج کنه اما بازم نمیدونم میخوام بدونه دوسش دارم اما اون باباش قبلا که بچه بودیم بهم گفت تو عروسه منی اما شوخی میکرد من نمیدونم چطور شد عاشقش شدم اما اگه اون با دختر عموش ازدواج کنه دلم میشکنه البته به احتمال میگم چون تو یه ساختمونن شک دارم بازم خدا میدونه چی میشه کمکم کنید که ایا بهش بفهمونم یا ن

پاسخ نظر
kamran 2016/09/27 at 13:39

??????

پاسخ نظر
سیدمحمد 2016/09/26 at 13:20

منم عااااشقه دختر داییمم2سال از خودم بزرگتره من15اون17سالشه اونم دوسم داره میدونم اما نمیدونم چجوری بهش بگم

پاسخ نظر
رضا 2016/09/27 at 23:19

ببین اینکارو انجام بده:
۱:برو کم کم سمتش و بگو میشه باهات صحبت کنم؟
۲:اون جوابش مثبته شک نکن و میگه مثلا چرا که نه!
۳:اول یه احوالپرسی خاص و گرمی بکن ازش
۴:بگو میخوام بگم ولی میترسم ناراحت بشی و قیافتو یکم ناراحت نشون بده
۵:بهت میگه بگو ببینم چی میخوای بگی مثلا!
۶:بگو باشه میگم
۷:بگو من یه علاقه خاصی بهت پیدا کردم و اوایل فقط حس می کردم که دوست دارم اما الان میدونم و مطمئنم که خیلی دوست دارم.
بعدش دیگه کم کم راه میوفتین.
به شرط اینکه قصدت خوب و مثبت باشه داداش گلم
انشاالله موفق میشی.
زیاد عجله نداشته باش ?

پاسخ نظر
سحر 2016/10/20 at 15:48

سلام
من عاشق پسر خالم شدم ك تا يكسال قبل همه ميگفتن دوسم داره رفتاراش واقعا مث ادماي عاشق بود نگاش خاص بود
پسر خاله اونيكيم ك نامزد كرده بم گفته بود ك شما دوتا عاشق هميد من ميدونم گفتم ك ن اون منو دوس نداره اون ميگف من از نگاش تشخيص ميدم همه حتي خواهراش هم ميگفتن عاشقته اما اول تابستون ك فهميد دوسش دارم تا ماه رمضون رفتارش خوب بود ولي ن مثل قبل ولي الان همش بم بي محلي ميكنه البته منم محلش نميدم پسر عمم به يكي ك عاشقمه گفته ك اون عاشق به دختر ديگس نميدونم ايني ك دوسم داره رأست ميگه يا ميخواد اينجوري كنه ك من ازش متنفر بشم
تو پروفايلاش و استاتوساش هم چيزاي عاشقانه ميزاره درباره عشق دو طرفه خواهش ميكنم كمكم كنيد روز و شب برام نمونده

پاسخ نظر
نازنین 2016/10/26 at 13:16

هنوز دوست داره بهت دروغ میگن حالا که فهمیده تو دوسش داری جای اینکه تو ناز کنی اون ناز میکنه یه بار بکشش کنار باهاش حرف بزن تو اینقدر دوسش داری مطمئنم اونم دنبال فرصته

پاسخ نظر
faezeh 2018/10/12 at 20:18

سلام سحر جان به نظرم بیخیالش شو لایقت نیس چون اگه فهمیده باشه دوسش داری بهت بی محلی نمیکرد

پاسخ نظر
سارا 2016/09/26 at 10:37

سلام من 17 سالمه و پسر عموی من 19 سالشه پدر من با پدر اون از مادر یکی هستن ولی از پدر نه زن عموم میدونه من پسر عمومو میخوام بخاطر همین هر کاری میکنه تا ازش دور باشم رابطه خانوادگی خوبی هم نداریم بخاطر عواملی………. خیلی دارم زجر میکشم من خیلی دوسش دارم یکی از دوستام گفت بهش بگوو ولی یکی گفت اگه بگی غرورت خورد میشه البته اگه قبول نکنه ولی بنظر خودم هم اشتباهه بهش بگم هر کاری میکنم ک جلبش کنم ……..خب تو مهمونی نگاهم میکنه ولی متاسفانه ………..دوریم از هم………عااااشقشششمممممم نمیتونم ب کسی فک کنم خواستگار هم دارم خیلی ولی جواب منفی میدم البته بخاطر اینکه هم درس میخونم هم اینکه پسر عموم دوس دارم ……….ی سری تو مهمونی بهم اونقد زل زد ک زن عموم اول ب اون نگاه کرد بعدش ب من اونم روشو برگردونند ب خاطر خجالت ….تو را خدا کمکم کنیددد خیلی ممنونم …………………امیدوارم شما هم ب اونی ک میخوایید برسید………

پاسخ نظر
سحر 2016/10/04 at 10:36

اااخی فدات شم بیخیال پسرر عموت اگه اون میخواست میومد و میگفت بهت اون ارزش عشق تو رو نداره

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/24 at 12:19

سلام من یکم شرایطم فرق داره من یکی رو دوس دارم که فامیله ولی دوره امیدوارم اونم بفهمه دوسش دارم الانم دوتا خونه با ما فاصله داره
از خدا واسش یه دنیا عشق رو ارزو دارم

پاسخ نظر
محسن 2016/09/22 at 09:48

سلام من پانزده سالمه و در شهرستانی که در توابع کاشان هستش زندگی میکنم دیشب توی تالار فرهنگ نمایش بچگونه بود ک بچه های تقریبا سیزده تا پانزده سال بازی میکردن و به محض وارد شدن به اونجا نگاهی ب یکی از همین دخترا کردم که چشممو گرفت و به حدس خودم اون تقریبا چهارده ساله و واقعا عاشقش شدم اون خیلی ناز و خوشگل بود و من خودم تیپ و قیافه‌ی معمولی دارم چیکار کنم که باهاش دوست شم تروخدا کمکم کنید خیلی ممنون

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/24 at 10:26

عزیزم برو ازش درخواست کن

پاسخ نظر
کامران 2016/09/21 at 00:46

سلام من عاشق دختری شدم که سه سال از خودم بزرگتره… تنها مشکلی که دارم اینه که اون با کوچیکتر بودنم مشکل داره… نمیدونم چیکار کنم که اونم منو بخواد بدون اینکه به تفاوت سنیمون فکر کنه… لطفا راهنمایی کنید

پاسخ نظر
مبینا 2016/10/04 at 10:35

عزیز اشتباهه محضه ..دور اون دخترو خط بکش بعد ازدواج ک یکم بگذره مشکلاتتون شروع میشه ..از من ب تو نصیحت

پاسخ نظر
مینا 2016/09/19 at 23:58

سلام من الان حدود چند ماهی هست عاشق پسر فامیل همسایمون شدم خیلی همدیگه رو نگاه میکنیم من بعضی اوقات میرم توی کوچه تا ببینمش اما چون دوستام باهام هستن روم نیست باهاش نگاه 0کنم فقط اطلاعات کمی ازش دارم من با اون 13 سالمونه

پاسخ نظر
Amir.A.H 2016/09/19 at 01:09

عشق یعنی خانواده

پاسخ نظر
سحر 2016/10/04 at 10:37

لااااااااااااایککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/18 at 11:21

من عاشق دختری هستم نمیدونم چجوری بهش بفهمونم دوسش دارم

پاسخ نظر
Amir.A.H 2016/09/19 at 01:06

منم همینجوریم عاشق یه دختری ام که نمیتونم بهش احساسمو بگم اما ترس هم دارم میترسم به باباش بگه شر شه همسایمونه اما فک کنم اونم از من خوشش میاد اما روش نمیشه بگه

پاسخ نظر
د 2016/09/16 at 01:57

من عاشق یه پسریم که جونمو واسش میدم و این حسم اصلا زووود گذر نیس، میگه خداوکیلی خیلی هم دوست دارم ولی من میدونم مثه یه فامیل فقط، چی کار کنم قبولم کنه؟ توروخدااااااااااا، به خدااااااا به قرآن اگه بهش نرسم میمیرم، اگه جسمم نمیره روحم که لت و پار میشه

پاسخ نظر
آنا 2016/09/14 at 12:21

من عاشق یکی هستم،هی خودشو لوس میکنه.بهم کم اهمیت میده.چیکارش کنم؟

پاسخ نظر
Dddr 2016/09/21 at 00:14

اسم کسی که دوسش دارید چیه؟

پاسخ نظر
زیبا 2016/09/13 at 12:03

واقعا درسته

پاسخ نظر
زیبا 2016/09/13 at 12:10

سلام به شما من عاشق یکی از خیشاوندان خود هستم میدونم که او هم مرا دوست دارد ولی بهش گفته نمی تونم من او را خیلی دوست دارم شب ها و روز ها در فکر او هستم اولین بار که دیدم عاشق او شدم و دومین بار در عروسی پسر عمو من اومده بود و به طرف فقت می دید و مه به طرف او می دیدم بار سوم هم او را دیدم آن وقت به طرفم خندید و می دید کاملان مثلی عاشقا من در آنجا خیلی ایجانی شده بودم وقتی به طرف موتر رفتم او هم اومد در موتر خود به طرف می دید آن وقت فامیدم که دوستم دارد من جانم را فدای او میکنم دوستا دعا کنید که ما به هم برسیم خواهش می کنم دعا کنید من به شما هم میکنم با تشکر

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/13 at 11:31

من 13 سالمه وعاشق پسر عمه ام هستم اونم 20 سالشه من دوسش دارم اونم با نگاش منو می خوره حس سومم به من می گه دوسم داره حتی اطرافیان از نگاش حدس هایی زدن که شاید منو دوست داشته باشه

پاسخ نظر
parasoooo 2016/09/22 at 05:53

سلام من ۱۴ سالمه و مثل تو پسر عممو دوست دارم و اونم ۲۰ سالشه، اما نمی دونم چی کار کنم….بگم بش، نگم؟
شاید اون یکی دیگه رو دوس داشته باشه ولی رفتاراش طوریه که انگار دوسم داره…چی کار کنم؟

پاسخ نظر
یک عاشق 2016/09/23 at 14:30

منم ۱۳ سالمه و عاشق پسر عمه ام که۱۷ سالشه شدم. اما اون بین من و یه نفر دیگه گیر کرده نمیدونه کدو ممون را انتخاب کنه لطفا راهنما یی. کنید که چه کار کنم منو انتخاب کنه

پاسخ نظر
مهران مدیری 2016/09/12 at 01:07

ببینید دوستان پونزده تا هفده سال توجه کنن درسن شما دوستان عزیز عشق زیاده خیلی زود عاشق میشید خیلی زود سرد میشید گرم میشید ولی بزرگ که بشید به این کارتون میخندین پس به این عشق ها محل ندین تنهایی تا هجده سال باعث حفظ ابروتون میشه چون کارایی که برای عشقتون انجام میدین سوپرمن انجام نداده پس اروم باشید این عشق ها زود گزره به زندگی ادامه بدین وبهش توجهی نکنیدوسعی کنیدکه عاشق نشین این نصیحتوازمن که مثله یک برادردلسوز هستم براتون بپذیرید دوستان دوستار شما مهران مدیری

پاسخ نظر
.........a 2016/09/18 at 02:58

به به چه حرف زیبایی از شما شنیدم.پس شمام اینکاره بودی

پاسخ نظر
noname 2016/09/19 at 01:55

سلام. من ۱۵ سالمه. واین چیزی رو که میگین و این حس عاشقی که به ادم دست میده رو تجربه داشتم. اون هم دوبار. بار اول که خیلی دل اشوبی داشتم و یه مدت خیلی تو خودم بودم. و حتی به درسم هم لطمه زد. و دنباله این بودم که یه راهه ارتباطی با اون شخص پیدا کنم.بعد از یه مدت درست شدم. بار دومم که الانه هی یه حسه بدی و ناامیدی بهم دس میده و به خودم میگم زندگی بدونه اون چه فایده داره. همش اون شخص رو کنار خودم فرض میکنمو تو دلم باهاش حرف میزنم… ولی از یه طرف دیگه هم به خودم میگم ولش کن بزار زمان بگذره درست میشه.(اون دفه هم در اثر گذشت زمان خوب شدم). مدرسه داره شروع میشه و من. امیدوارم از این حالو هوا بیام بیرون.

پاسخ نظر
الهام 2016/09/10 at 19:42

سلام من عاشق یکی از پسرای فامیلمون شدم من ۱۴ سالمه و خودش ۱۸ سالشه اولین باری که دیدمش و عاشقش شدم سیزده بدر بود خودش خیلی نگاهم میکرد تا من نگاهش کردم سرشو انداخت پایین
بعد چند دقیقه متوجه شدم که ایشون خیلی خیلی داشت نگاهم میکرد من هم بار دوم که نگاهش کردم دیدم که ایشون غرق شده بود از نگاه کردن من اینجاشو ترسیدم که کسی من را ببینه دارم نگاهش میکنم زود سرمو انداختم پایین خیلی دوسش دارم فعلا ۵ ماه و ۷ روزمون شده لطفا بگید چه جوری بهش بفهمونم که دوستش دارم و چطوری بفهمم که خودش منو دوست داره یانه کلا من ۴ بار دیدمش

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/13 at 09:29

احتمالا عاشقت شده

پاسخ نظر
ترنم 2016/09/10 at 14:29

من پسر عموم دوست دارم ولی چطور بهش بگم نمیفهمه خیلی مذهبیه

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/10 at 04:20

من عاشق همکلاسیه بازیگریم شدم یعنی هر وقت میبینمش احساس میکنم تنم داغ شده و ضربان قلبم تند شده هروقت یه نیم نگاهی بهش میندازم میبینم داشته به من نگاه میکرده و یههو تا من میبینمش سرش رو بر میگردونه این یعنی دوسم داره؟

پاسخ نظر
محمدمهدی 2016/09/10 at 02:04

سلام من عاشق دختر همسایمونم
اونقدر که بخاطرش دیگه دعوا نمیکنم
مدتی که فکروذکرم شده اون حتی خوابشو میبینم
یبار که یه موتور سوار رفت رو چاله آب و آب گلیشم رومن پاشید من دادزدم:هوش….
فوش خیلی زشتی دادم همون لحظه بود که اون فرشته برگشت پشت سرشو نگا کرد ببینه چیشده و تا چشمش به من خورد یک لحظه کوتاه که برای من مثل یک عمر بود نگاهم کرد و یک لبخند زیبا زدو رفت از اون موقع عاشقش شدم ولی من سن کمی دارم تنها ۱۵سالمه اونم هیمین طور ولی اون نمیدونه که من چقد دوسش دارم نمیدونم چطور باهاش روبرو شم البته اون شاهد پرخاشگری من بوده چند بار اسلحه بدست من دیده چون همه در محل اطلاع دارن که من به اسلحه گرم علاقه دارم چند بارهم دیده که من با چاقو به طرف کسی حمله کنم وکلی کار زشت دیگه هم انجام دادم ولی حاظرم بخاژر اون همشونو کنار بزارم چیکار کنم که بفهمه دوسش دارم خیلی سخته بهش بگم یبارم که خواست نگام کنه ازحال رفتم هیچ وقت از سه متری بیشتر بهش نزدیک نشدم
محتاج کمکم جوابمو بدین

پاسخ نظر
نازنین 2016/10/26 at 13:31

محمد مگه قاچاقچی هستی بخاطر اون هم که شده این کاراتو بزار کنار بجای اینکه از 1متریش رد بشی یبار که تو کوچه تنهاست بهش بگو که دوسش داری جلو مامان دختره با ادب باش که مامانش هم علاوه بر خودش از تو خوشش بیاد از حرفات فهمیدم میخوای دست از کارات برداری از ما گفتن بود

پاسخ نظر
محمدمهدی 2016/09/10 at 01:48

سلام٬جالب بودن من تنها۱۵ سال سن دارم ولی عاشقم عاشق دختری که از هیچ چیزش خبرندارم جز اسمشبچه محل است تازه اورا دیده ام٬اما… در همان نگاه اول رو به من خندید ومن عاشقش شدم چندروزیست که در فکر و ذهن من است و حتی گاهی خوابش را میبینم لطفا بگویید در ملاقات اول چطور رفتار کنم تا با من دوست شود من تا قبل از دیدن این فرشته فکروذکرم سلاح گرم بود اما حالا دیگر فکرم مشغول این فرشته است لطفا کمکم کنید که به اوبرسم ولی متاسفانه او یک بار مرا در دعوا دیده است و شاهد وحشیگری من بوده چون طرف را روانه بیمارستان کردم من در محل به مهدی جنی معروفم و افراد زیر ۱۸سال برای خریدن ترقه دستساز ٬چاقو٬بگده و هر ابزار ناپسند دیگری پیش من می آمدند برای همین وحشت دارم
از ملاقات اول وحشت دارم اگر جوابش نه باشد چکنم؟
من بشدت محتاج راهنمایی شما هستم او حتی من را دیده که به سمت یک موتورسوار تیر اندازی کردم فقط دو گلوله
البته در منطقه ما همه یا جانی اند یا قاچاق چی و پدرش در قاچاق است راننده شرکتی که دارو قاچاق میکنند حال بنظر شما من چه کنم؟
عاجزانه درخواست دارم به من پاسخ دهید

پاسخ نظر
مهران مدیری 2016/09/12 at 01:10

شما به یک پلیس مراجعه کن بهتره چون اینجوری که شما میگی شما یک زوج داعم الزندانی خواهید بود

پاسخ نظر
مینا 2016/09/09 at 14:18

من واقعاخیلی عاشق دوس پسرم هستم امانمیدونم اونم اینقدک من دوسش دارم دوسم داره یا نه؟؟

پاسخ نظر
مانا 2016/09/08 at 09:59

اگه دوسش داری ی جوری بهش بفهمون

پاسخ نظر
فاطی 2016/09/05 at 13:57

من عاشق پسر دایی زنداداشم شدم بخاطر اون همه رو رد کردم نمیدونم اونم منو دوست داره یا نه ولی من خیلی دوسش دارم 2ساله که دوسش دارم چیکار کنم که اونم منو دوس داشته باشه؟؟؟

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/05 at 20:58

احمق نباش دوست عزیز ولش کن بره گم شه

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/06 at 14:40

بمیر

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/08 at 01:33

خیلی دوسش دارم

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/08 at 17:28

خیلی دوسش داری

پاسخ نظر
ناشناس 2016/09/16 at 12:59

سولاخی ها از نظر من عاشق نشید و اجازه ندید کسی بیشتر از دوست داشتن تو قلبتون نفوذ کنه چون آخر هر عشقی یا خیانته یا اعصاب خودتون خورد میشه از من نصیحت دوست داشته باشید اما عاشق نشید مرسی اه

پاسخ نظر
Pari 2016/09/22 at 06:01

باشه ولی هر کار میکنم نمیشه?

پاسخ نظر
نازنین 2016/10/26 at 13:34

واقعا باهات موافقم

پاسخ نظر
عاشق 2016/09/01 at 06:11

من ۱۸ساله عاشقم،به خاطر اونی که دوسش داشتم ازدواج نکردم ولی اون ازدواج کرد و الان یه پسر و دختر ۱۰ و ۱۲ساله داره و من حتی یکبار هم بهش نگفتم دوست دارم و الانم پشیمونم،ما گذشتیم و کذشت آنچه تو با ما کردی

پاسخ نظر
فاطمه 2016/08/31 at 10:42

عشق عذاب نیست یه موهبت الهیه که نصیب هر کسی نمیشه،پس قدرشو بدونید و صبر ،از خودگذشتگی،تواضع و خیلی چیزای دیگه رو با عشقتون بدست بیارید

پاسخ نظر
reza 2016/08/28 at 15:16

سلام من عاشق همسایه ی دختر عموم شدم من خیای دوسش دارم یه ماه با هم حرف زدیم ولی دیدم اون منودوس نداره من خیلی دوسش دارم چیکار کنم براشکه اونم منو دوس داشته باشه

پاسخ نظر
رویا 18 ساله 2016/08/22 at 01:10

سلام من فکر میکنم وقتی کسی بهتون محبت کنه شما هم همینطور معنای عشق میفهمین بابا خیلی ب عشق فک نکنین

پاسخ نظر
رعنا 2016/08/24 at 23:15

رویا خانم وقتی شما عاشق نیستی ماچیکار کنیم اینطوری صحبت نکنید

پاسخ نظر
بارلی 2016/08/29 at 17:52

آخه نمیشه

پاسخ نظر
A.A 2016/08/18 at 03:00

خوب همتون عشق رویایی داشتین
مخصوصا اون که پسر دایی شو دوس داشت و خانومی که معلم پیانو شو میخواست
امیدوارم همه یروز به اونی که دوسش دارن برسن
منکه تا حالا کسیو دوس نداشتم
نمیخوامم گرفتار کسی بشم
درسته عشق عذابه قشنگیه
اما خوبه که اونو به مسخره نگیریم عشق یه احساس مقدسه
عشق من اون بالایی همون که ههمونو میبینه
خودش عشق خالصه
اما یه دختره هست که خیلی دوسم داره وحشتناک
شهرامون هم خیلی دوره
نمیخوام اسیرش کنم
ناخواسته عاشقم شد
تو تلگرام
چطوری بهش بگم نه که ناراحت نشه اخه
پوفففففف

پاسخ نظر
.... 2016/08/19 at 13:11

دو راه حل:۱)بهتره که به صورت مستقیم نگی.خب یه کارایی کنی که دختره به مرور زمان احساس کنه تو اون فردی نیستی که عاشقش شده.بهش بیشعوریتو اثبات کن. مثلا با حالت مسخره بگو تو دوازدهمین دختری هستی که عاشقم شدی خخخخ! این طوری از چشمش می افتی
۲) درسته که خدا تنها عشق واقعیه ولی بهتره یه بار هم تو عاشق بشی. مزه عشق رو بچشی. تو نمی تونی که شبا به چشمایه خدا فک کنی بخوابی. نمی تونی که با لبخند خدا بخندی. خدا عشقیه که تو قلبته نه جلو چشات.

پاسخ نظر
m.a 2016/09/03 at 01:41

ببخشیدخب بهش بگیددیگه مرگ یه بارشیونم یه باردیگه اینقدالاف خودتون نکنیدش باشه

پاسخ نظر
قهرمان 2016/08/17 at 14:22

من عاشق دختری هستم که داخل باشگاه ورزشی با هم هستیم نمی دونم چگونه جذاب باشم براش

پاسخ نظر
فاطی 2016/08/14 at 23:46

بابا ول بدید این جنگولک بازی ها رو اگه کسی رو دوس دارید برید خاستگار فووووقش میگه نه بالاخره تکلیفتون مشخص میشه که…..من دختر حتی اگه دیونه یه پسرم باشم هیچ وقت بهش نمیگم پس به امید دخترا نشینین که به سمتتون بیان

پاسخ نظر
مجتبی 2016/08/14 at 02:33

من 23 سال سن از خدا گرفتم تا الان هیچ وقت عاشق نشدم روزی صد تا دختر ازکنار و محل کار و”””میبینم ولی هیچ حسی ندارم دلیلش چیه اگه گفتید چون (خودم دوست ندارم عاشق شم) همه با هم تکرار کنید چی
البته عاشق از جنس شریک زندگی اگر نه عاشق خیلی چیزها هستم که ابدی هستند

پاسخ نظر
Negin 2016/08/11 at 17:11

من پسر داییم رو دوست دارم و عاشقشم و دوست دارم که اون تو فامیل فقط به من نگاه کنه و فقط به من توجه کنه لطفا کمک کنید که فقط شبا با فکر کردن به اون خوابم میبره

پاسخ نظر
سس 2016/08/24 at 00:53

من عاشق دختر عموم هستم نمیتونم بهش بگم همین نطرامو ن مشترکن

پاسخ نظر
محمدرضا 2016/08/11 at 16:20

سلام رفیق من عاشق یه نفرم بچه که بودیم یه روز با هم آشنا شدیم گفتیم و خندیدیم چندین سال گذشت و من دوباره اون رو که هم سنهبهش بگم میترسم منه و با هم رشد قدی داشتیم رو دیدم نمیدونم اون منو دیده یا نه ولی من خیلی دوستش دارم و نمیتونم بهش بگم خیلی میترسم ازم ناراحت شه الانم خیلی داغونمو نمیدونم از فکرش درام چیکار کنم کمکم کنید که عاشقی بد دردیه

پاسخ نظر
ساناز 2016/08/11 at 01:16

من 14سالمه عاشق استاد کلاس پیانو خود شدم استادم مرده و25تا27سال سن داره کمک کنید لطفا

پاسخ نظر
امیر 2016/08/31 at 14:10

لشتباهه

پاسخ نظر
Shima 2016/08/08 at 00:48

بدترین حالت اینه غرورت نزاره بگی دوسش داری اینطوری نمیفهمی باید چکار بکنی اصلا حس اون چیه میشی گیجو سردرگم ،مثل من

پاسخ نظر
dante 2016/08/07 at 02:35

سلام من عاشق یه دختری هستم،ولی مشکل اینکه اون منو نمیشناسه ولی من کاملا اونو میشناسم فقط میترسم برم بهش بگم که دوسش دارم و بیشتر از این میترسم که ازم استقبال نکنه خدایا خودت بگو چه غلطی بکنم.

پاسخ نظر
.... 2016/08/17 at 21:55

مشکل هم اینه دیگه، پسرا میترسن بگن… خب حق هم دارن ولی خیلی وقتا پیش میاد که دختره میفهمه دوسش داری و اعتراف می کنه اونم تو رو دوس داشته ولی نتونسته بگه. درضمن من متنفرم که یکی بیاد یهویی بگه دوست دارم و ترجیح میدم با کاراش بفهمم.مثلا تو یه جمع فقط به من نگا کنه و به هیچ وجه به دخترایه دیگه نگا نکنه همچنین هر وقت من بهش نیگا می کنم زود چشاشو ازم بدزده! اونوقت اصلا واسم مهم نیس که خوشتیپ هس یا نیس! در هر حال برام جذاب میشه.

پاسخ نظر
M.A 2016/08/06 at 21:57

عشقواقعا عذابه من 4 ساله عاشق یه فامیلم ولی نمیتونم بهش بگم

یا نمدونم دوستم داره یا نه کمکم کنید بزور می خوابم

تر خدا

پاسخ نظر
M.A 2016/08/06 at 21:56

عشقواقعا عذابه من 4 ساله عاشق یه فامیلم ولی نمیتونم بهش بگم

یا نمدونم دوستم داره یا نه کمکم کنید بزور می خوابم

پاسخ نظر
علی 2016/08/06 at 02:15

منم عاشق یه دخترشدم که اونم منو نمیخواد

پاسخ نظر
نازنین عبدل پور 2016/08/03 at 02:29

منم عاشق یکی از هم کلاسیه نمایشم شدم و احساس شما را میفهمم چون عشق یک عذابه

پاسخ نظر
HASN 2016/07/18 at 00:59

سلام به دوستان من عاشقه یکی ازهمکلاسی هایه خواهرم شدوم وخیلی دوسش دارم ووقتی بهش گفتم زیاداستقبالم نکرد میشه کمکم کنین تااونم عاشقش کنم

پاسخ نظر
محمد 2016/07/12 at 20:04

من عاشق دختر داییم شدم و بهش گفتم و با استقبال او روبرو شد و بعد از در میان گذاشتن بین خانوادهه،حرف از دوست نداشتن و علاقه به کسی دیگری میزند ولی به طور غیره مستقیم.
این اتفاقات کمتر از یک ماه افتاد.میتونید کمکم کنید؟؟

پاسخ نظر
نازنین عبدل پور 2016/08/03 at 02:26

بابا من احساس همه ی شمت رو میعهمم چون عشق واقعا یهنی عذاب

پاسخ نظر
بی نام 2016/07/01 at 23:38

سلام من یه افغانم ایرانی رو درست بلد نیستم اما عاشق یکی از دختر ایرونی شدم خیلی دوسش دارم اونقدری که واسی اون از جونم میگزرم اسمش زهرا اس توی شرکت که دارم کار میکنم اونجاه خاله اش کار میکونه اون هفته سه روز میاد تو شرکت منم باهربار دیدن اون بیشتر شیفته اون میشم و نمیتونم احساسم رو به اون بیان کنم چون راهی ندارم که بااون حفر بزنم لطفا کمکم کونید یه راهی برام نشون بدید

پاسخ نظر
ناشناس 2016/07/12 at 00:01

من عاشق کسی هستم از اقوام ماست بگویید چکار کنم که بفهمم او مرا دوست دارد

پاسخ نظر
افسی 2016/08/01 at 17:27

عزیزم بیخالش شوبچسپ ب خودت ههههه

پاسخ نظر
نازنین 2016/08/03 at 02:24

تنها قلب انسانه که می تونه تورو به عشقت نزدیک کنه

پاسخ نظر
الهام 2016/08/22 at 14:06

سلام من ی پسری رو دوست دارم ولی غرورم اجازه نمیده برم ببینمش چیکارکنم

پاسخ نظر
بهاره 2016/06/28 at 17:33

عاشق یه پسری شدم همسن خودم ،اموزشگاه داریم میاد اموزشگامون نمیدونم چیکار کنم کمکم کنید تو رو خدا

همیشه تو فکرشم نمیدونم چیکار کنم خسته شدم

اگه بهش بگم کوچیک میشم چون اموزشگاه داریم میترسم سبک بشم

میترسم بگه عاشقت نیستم

میترسم پیش خودش بگه دختر خرابیه نمیدونم
ای خداااااا??????

پاسخ نظر
ع.ن 2016/06/09 at 05:15

سلام من عاشق دختر عموم شدم ولی مشکل اینجاس که همیشه فکر میکنم اون من دوست نداره چیکار کنم که علاقش به من نشون بره

پاسخ نظر
ملیکا 2016/06/05 at 16:26

سلام من ،۱۱ سالمه میدونم یکم برام زود ولی عشق عشقه دیگه اسم اون رامین و افغانی هست ولی من نه من میخواهم اون عاشق من بشه ترخدا یکی کمکم کنه دارم میمیرم

پاسخ نظر
عاشق تنها 2016/06/03 at 01:11

سلام منم عاشق یکی از فامیلام شدم اما افسوس که بهم توج نمی کنه . ای نامرد

پاسخ نظر
عامر 2016/05/31 at 19:56

سلام من اسمم عامر و14سالمه وقتی هفت سالم بود یک دختری را خیلی دوست داشتم و چند سال فراموشش کردم الانم که دیدمش خیلی داغون شدم… و از درد عاشقی میمردم. یه روز رفتیم خونشون. و همه خاطراتو بهش گفتم و اونم دوستم داشته بود. و هروقت میومدم دست خواهرش که 10سالشه نامه میدادم که بده به خواهر دیگش و نامه بازی میکردیم که یک بار اصلا نمیدونم که چیشد جواب نامه همو نداد ولی اون خیلی دوستم داره… من الان چند ماه که نامه ندادم و خونشون نرفتم الان به نظرتون چه نامه ای بدم . قبلا هم نامه دادم بهش که چرا جوابمو نمیدی بازم هیچی نگفت به نظرت دوباره نامه بدم چی بنویسم تو نامه کمکم کنید…

پاسخ نظر
امیر 2016/05/31 at 16:04

اگه داخل تلگرام عاشق یکسی بشی وزایاد در ارتباط باشی باید چیکار کنی

پاسخ نظر
ایرج 2016/05/14 at 22:20

سلام من22سالمه عاشق یه دختر ی شدم وهر روز از کنار خونشون رد میشم اما اون هیچ واکنشی نسبت به من نشان نمی ده نمی دونم چیکار کنم اخرین بار هم بهش یه چشمک زدم دیگه ندیدمش وقتی که می بینمش روشو می کنه اون ور نمی دونم چی کار کنم خواهشا کمکم کنیید تو را خدااااا…….

پاسخ نظر
حميد 2016/05/23 at 15:37

ي مدت اصلا سمتش نرو و وقتي ميبينيش از قبل گوشيتو بگير در گوشت و جوري نشون بده كه يكي رو پيدا كردي و بلافاصله ازش رو برگردون

پاسخ نظر
ایلین 2016/05/27 at 01:48

(«*[{ایلین}]*»)

پاسخ نظر
ناشناس 2016/05/27 at 09:46

شما پا فشاري كن و سره وقت مناسب احساستو بهش ابراز كن يا رد ميكنه يا قبول

پاسخ نظر
Javaf 2016/05/14 at 13:57

سلام عاشق یکی شدم فامیلمون من خیلی دوسش دارم دارمش تو تلگرام باش صحبتم میکنم باشم رو درو حرف زدم ن اونجوری در مورد مسا/ل درسی یه بار بش گفتم عاشقتم گفت ن ن ن من ناراحت شدم گفت من عاشق یکی دیگم اسمشم متین اونو دوست دارم تو رو ن ما دوس نخواهیم شد چیکار کنم میدونم دروغ میگه

پاسخ نظر
ایرج 2016/05/14 at 22:24

oخوب منظورش اینه که بهش بگی بعدش با یه کم صبر وتحمل جواب میده فقط بیخیالش نشووو دداش من از تو بدترم من چی کار کنم

پاسخ نظر
امیر 2016/05/11 at 12:00

چرت وپرت نگو خواهشا ادمیزاد بارفتار صحیح وپسندیده میتواند خودش را به دیگران ثابت کند یا دیگران را مجذوب خود کند

پاسخ نظر
امیر علی 2016/06/01 at 16:27

کاملا درسته آقا امیر

پاسخ نظر
سارا 2016/05/11 at 01:22

من 22سالمه عاشق یکی ازفامیلامون شدم.مشکل اینجاست که.متاهله منم شدیدمیخوامش نمیدونم چیکارکنم کمکم کنید

پاسخ نظر
سپهر 2016/05/16 at 13:20

سلام بهتره بهش بگی اگه قبولم مورد ولش کن.

پاسخ نظر
دختر اهواز 2016/05/10 at 21:29

عاشق يه نفر شدم اون نمیدونه ولی خانوادش خیلی منو ميخوان خیلی هم با خودش چشم تو چشم ميشيم ولی حرکتی نمیکنه همین طور مثه عنی زول ميزنه به آدم چکار کنم بفهمه آخه خودش نفهمه

پاسخ نظر
افسون 2016/05/09 at 12:55

سلام..من ۱۷سالمه نامزد دارم..چند ساله پیش عاشق یه پسر شدم بخاطره غرورش و خودخاهیش منو ب سمت خودش کشوند تا سال قبل من هنوز عاشقش بودم فامیله نزدیکمونه ..ولی من یه دختر لوس و نونور بودم و خجالتی که روم نمیشد بهش علاقمو بگم..بعده مدتی گذشت یکی از اقواممون اومد خاستگاریم چون پول داشت بابام بهم بزور دادش درحالیکه هیچ حسی ندارم بهش…تااینکه نتونسم طاقت بیارم رفتمو تلفنی ب پسری که عاشقش بودم گفتم گفتم که میخامش و عاشقشم .باورتون نمیشه گفت منم عاشقتم ..دنیام داشت خراب میشد کاش زودتر گفته بودم شبوروز گریه کردم..بعده مدتی پسره دیگه منو میذید محل نمیذاشت بعد فهمیدم حق داره چون من بهش گفته بودم ازدواج کردمو دیگه فراموشم کن..الان یکساله نیمه من عقدم و الان واقعا عاشق همرمم چون اون از قبل عاشق منبود و واقعا ثابت کرد در موقع عصبانیت من ارومم کردو بعم ففهموند که میخام..الان ۵ماهه عاشق شوهرم شدم.ولی متاسفانه سال اخر که خاستم دیپلم بگیرم معلمم اومد روی کار اون عاشقه منه حرفاش جلوی دخترا عذابم میده همش دنبالمه من خیلی مغرورم حتی نمیذارم موهای جلومو ببینه..خیلی بی محلی بهش میکنم طوریکه دوستم گفت درسته اینطور بهت دل بسته ولی احترام معلم واجبه..جوونه ولی زن داره..و من نمیدونم چیکار کنم ولم کنه ؟؟کمکم کنید

پاسخ نظر
Amirali z.a 2016/05/08 at 21:47

سلام.امیرعلی هستم.۱۶ سالمه. من با یه دختر خانومی در شرف دوستی هستم.بعضی وقتا این خانوم به چند تا پسر نگاه معنی داری میکنه…منم خیلی از این قضیه ناراحت میشم…می خواستم بدونم که ایا این نگرانی های من بی مورده یا اینکه نه…خیلی ممنون میشم جواب بدین.

پاسخ نظر
عاشق 2016/05/06 at 23:47

سلام دوستت دارم (زهرا حاصلی)، خیییییلی زیاد

عاشقتم

پاسخ نظر
ناشناس 2016/05/06 at 01:22

سلام من 20 سالمه دانشجو ام تو دانشگاه عاشق یک نفر شدم ولی آون اصلا نسبت من توجهی نداره هر وقت سعی میکنم به به بهانه ای باهاش هم کلام بشم خیلی کوتاه صحبت میکنیم و تمام میشه خیلی واسم سخته گاهی وقتآمیزنه بسرم که خودکشی کنم نمیدن دارم دیوونه میشم شما به من بگین چکار کنم????????

پاسخ نظر
مهسا 2016/05/02 at 12:52

سلام خیلی دلم گرفتست 26سالمه بایکی دوستم که فامیله خیلی دوسش دارم نزدیک1ساله ،اون خیلی نسبت بهم سرده سنگین تا میکنه ولی دربعضی مواقع وقتی بهش اس نمیدم ازم دلخورمیشه حالا نمیدونم واقعا منو دوست داره یانه ،حتی بخاطرش موقعیت های خوبی رو ازدست دادم،نمیدونم چیکارکنم قبلا بخاطر سردبودنش دوستیمونا پایان دادم دوباره خودش اومدسمتم ….

پاسخ نظر
ارمین 2016/04/27 at 03:32

داداش گل همیشه کسی که از موضو ع بیرون خیلی راحت تر میتونه کمکت کنه..اول باید بفهمی اون ک باهاش دوست واقعا عاشقشه یا نه ..2 اگه واقعا عاشق هم دیگه هستن باید حتما کنار بکشی مرد باشی….3 در صورت که اون دوسپسرش عوضی باشه باید بهش ثابت کنی که اون چ ادمیه با مدرک دلیل بعد عشق خودتو بهش ثابت کنی ..تو این حالت کارت یکم اسونتره از بقیه مردهاست چون راه داری ..فقط مطمعن باید باشی و هر سه حالت ..

پاسخ نظر
محمد 2016/04/17 at 09:53

سلام
من 17سالمه و یک ساله ک عاشق دختر داییم شدم و خیلی ازش خوشم میاد ولی تا حالا هیچی باهم حرف نزدیم ولی مطمنم ک دوستم داره ولی چیزی ک هست من نمیدونم چطوری باهاش صحبت بکنم و بهش بگم ک دوسش دارم خواهش میکنم یکی به من بگه ک باید چیکار کنم

پاسخ نظر
ارمین 2016/04/27 at 03:17

یکراه دراه دلو بدریا بزن که ی عمر پشیمون نشی …جلوی اینه تمرین کن حرفاتو حتما خیلی کمکت میکنه …

پاسخ نظر
.......... 2016/05/06 at 12:15

فاميليت چيه؟شايد بتونم كمكت كنم.

پاسخ نظر
liyana 2016/04/16 at 01:39

سلام دوستا من 16 سالمه یکیو خیییییلی دوس دارم از4 سال پیش اونم میگه منو دوس داره ولی نمیتونم باور کنم فک میکنم منو برا دو روزش میخواد با اینکه الان 4 ساله با همیم ولی هنوزم فک میکنم فک میکنم به خاطر اینکه اطرافیاش بهش میگن اینو ول کن ولم کنه دارم از این فکرا میمیرم وقتیم اینو بهش میگم میگه من اگه میخواستم برم تا حالا رفته بودم ولی الان تو داری کاری میکنی که من برم ولی من هنوزم شک دارم نمیدونم چیکار کنم. کممممممک میخوام رانماییم کنین

پاسخ نظر
ژاله 2016/04/25 at 22:01

سلام عشقم اینقد بهش نگو که اگه تو بری میمیرم واین حرفا خب راس میگه اگه میخواست بره نا الان رفته بود اگه زیاد تکرارش کنی به ضرر خودته

پاسخ نظر
ارمین 2016/04/27 at 03:21

4سال باید شناخته باشی تاحالا که دوست داره یا نه ..اید بفهمی که چرا فکر میکنی که تو رو واسه دوروز میخواد شکت از چیه واقعا …ب حرف مردم گوش نکن ب حرف دلت گوش کن

پاسخ نظر
سهیل سعادتی 2016/04/15 at 14:25

من سهیل سعادتی ۱۶سالمه و عاشق یکی از فامیلامون شدم و عشقم به نام مهسا زحمتکش ۱۵سالشه ومن حاظرم بخواطرش هر کاری کنم ولی اون دوس پسر داره ولی من هس میکنپ مقداری منو دوس داره چه کار کنم جان مادراتون کمکم کنید

پاسخ نظر
ژاله 2016/04/25 at 22:02

خب داداشی بهش بگو دوسش داری خودتو راحت کن در ضمن سنتو هنوز خیلی کمه

پاسخ نظر
ايوب 2016/04/29 at 00:21

دعاي ناد علي رو شب جمعه ١٤ مرتبه به اسم اون بخوان و بعدش صدمرتبه صلوات بفرست، التماس دعا ايوب

پاسخ نظر
سعید 2016/04/14 at 11:32

من که ب عشقم رسیدم امیدوارم همه به عشقشون برسن نمیدانین چه حالی داره وقتی به عشقتون برسین بعد بهش بگین چه کشیدین

پاسخ نظر
tahsin 2016/04/08 at 15:55

سلام من 15 سالمه یه ساله که عاشق شدم عاشقه یکی از دختر همسایمون شدم من باهاش خیلی صمیمی بودم انقدر صمیمی که با او دست تو دست هم گذاشتیم و همیشه با او حرف میزدم حرف های عاشقونه اما یروز او به من گفت که می خواد بغلم کنه ولی من نذاشتم خلاصه چند وقتی گذشت بعد او از من جداشد ومن الان هم عاشق او هستم ولی نمیدونم او منو دوست داره یانه ومی خوام دوباره بامن دوست بشه چون من خیلی او رو دوست دارم خواهش میکنم به من بگید چیکار کنم تا دلشو بدست بیارم دارم میمیرم شبا خواب ندارم فقط به او فکر می کنم جواب بدید خواهش میکنم چی کار کنم ممنون

پاسخ نظر
مهدی 2016/04/16 at 07:44

دوست عزیز فکر کن داداش بزرگتر داره اینو بهت میگه پس اگه اجازهبی باهم صمیمی بشیم.
اول اینکه بین دوست داشتن و عاشق شدن خیلی فرق هست کوچکترینش اینه که شما خیلی کسا میان تو زندگیت که دوسشون داری ولی این یادت باشه که فقط عاشق یه نفر میشی یعنی شما به خیلی کسا میتونی بگی دوست دارم ولی فقط به یه نفر باید بگی عاشقتم حالا ببین دختر همسایتونو دوست داری یا عاشقشی ؟ اگه اولی باشه که این شب بیدار موندنا زیاد دوام نداره و فراموش میشه ولی اگه دومی باشه خوب حالا شدی داداش خودم پس بهت میگم
خره این که کاری نداره برو دستشو بگیر تو چشاش نگاه کن انقدر محکم بهش بگو که عاشقشی که تمام بدنش سر بشه لازم هم نیست بهش بگی چه حالی داری هیچ وقت نزار کسی دلش واسه تو بسوزه درظمن پسر مگه تو دیوانه ای که نمیزاری دخترا بغلت کنه ؟؟؟؟

پاسخ نظر
یه ادم خاص 2016/04/08 at 10:35

سلام…
من سه ساله که عاشق یه نفر از فامیلمون شدم اون هم از اخلاقش حس میکنم منو دوس داره ولی بعضی اوقات اخلاقش از ایت رو به اون رو میشه …
یعنی چه من نفهمیدم…
تازه رومم غیرت داره به یکی گفته که به من بگه تو کوچه با دوستات نخند …
من باید چیکار کنم خودم 15 سالمه وعشقم 16…

پاسخ نظر
مهدی 2016/04/16 at 08:00

خوب اینکه عشقت از چه جور ادمی هست و که ما نمیدونیم که بگیم خوبه یا بد ولی در کل همین که آخرش نوشتی خودم 15 سالمه و عشقم 16 دیگه فرقی نداره ما چی میگیم اخه عزیزم شما game over شدی وقتی میگی عشقم خوب من الان بگم ولش کن به درد هم نمیخورین آیا ولش میکنی ؟ خانم شما دیگه دلو باختی من که هیچ خدا هم بیاد بگه نه شما اخر کار خودتو میکنی البته اصلشم همینه به قول یه بابایی میگفت حق با شماست ولی من راست میگم
ولی در کل الان که زود چون اونی که میخواد تکیه گاهت بشه تازه میخواد جوش غرور بزنه ببین بعد این جوشا اگه بهت گیر داد و بازم بهت گفت عشقم شما هم به فکر این که چیکار کنی باش واین نکته هم در نظر بگیر که فاصله سنی شما خیلی کمه اونم اگه خواستی بعدا میگم بهت چرا
موفق و پیروز باشی

پاسخ نظر
zahra 2016/04/03 at 01:04

سلام من 18 سالمه ی مشاور تحصیلی دارم خیلی دوسش دارم فک میکنم اونم منو دوس داره اما شک دارم اون خیلی با من راحت حرف میزنه خیلی درمورد اتفاقاتش برام تعریف میکنه و حتی میاد پیامای دانش اموزاش ک دوسش دارنو بم نشون میده وقتیم ک باش کلاس دارم خیلی حواسش بم هست و یواشکی نگا میکنه یعنی دوستم داره؟؟؟؟

پاسخ نظر
مهدی 2016/04/16 at 08:09

به خودت نگیر ولی همین رفتارو سال قبل با کس دیگه ای داشته وهین طور سال بعد با کس دیگه ای داره شما هم همچین که دیپلم گرفتی و از اون مدرسه رفتی بسلامتی دانشگاه به خوردن یه لیوان آب فراموش میکنی پس همه تمرکز خودتو بزار روی کنکوری که در پیش داری چون اصل فرصتتهایی که قرار به دست بیاری از اینجا به بعد هستش .
بهت قول میدم به مون سرعتی که گفتم فراموش میکنی حالا پاشو یه لیوان اب بخور و به کنکور فکر کن مهم خودتی همین

پاسخ نظر
آرامش 2016/03/29 at 19:27

من عاشق یه نفرم٬یه مدتی هم باهم دوست بودیم بهم میگفت عاشقمه ولی بعد اون دو روز با دوستم حرف زد بهم زنگ زده بود میگفت از كجا میدونی دوست ندارم الانم بعضی وقتا بهم زنگ میزنه ولی من میدونم صداشو بشنوم درجا احساس من گل میكنه اون فكر میكنه من دروغ میگم كه عاشقشم.
من چیكار كنم زندگیم شده اون بی معرفت؟؟؟؟؟

پاسخ نظر
arman 2016/03/17 at 16:19

سلام من عاشق یه نفری هم که شوهر کرده ام سنش کمه 17 سالشه منم دیوانش شدم راهی نشونم بدین که اونم عاشقم بشه یا من چطور بهش بگم راستشو بخواین خیلی دوستش دارم میخواهم به راهی نشونم بدین لطفا

پاسخ نظر
مهدی 2016/04/16 at 15:42

به نظر من کسی که به زن مردم چشم داره فقط یه بیمار که به مرغ های خونه خودشونم محررم نیست شما به فکر درمان بیماری خودت باش خیلی هم حالت بده

پاسخ نظر
افسانه 2016/03/08 at 16:37

خواستگاری داشتم که با خانوادش اومدن خواستگاری، همه چی داشت به خوبی پیش میرفت، 4مرتبه خانواده ها همدیگرو دیدن بیش از 10بار منو پسر باهم رفتیم بیرون برای آشنایی بیشتر اما تو این مدت که باهم میرفتیم بیرون من به پسر علاقه مند شدم، اونم همینطور، جوری بود که پسر روزی 2،3بار بهم زنگ میزد، همش با پیام سراغمو میگرفت، همه چیزو تموم شده دیدیم، آخرین بار که خانوادش اومدن خونمون حرف بزنن، اومدن اما حرفی نزدن، فرداش پسر به من زنگ زد که بابام مخالفت کرده و این موضوع باید تموم شه،، الآن یک هفتست که خوراکم شده گریه، دارم میمیرم، دلم عجیب براش تنگ شده؛ توروخدا بگین چیکار کنم؟ بهش زنگ بزنم یا نه؟؟

پاسخ نظر
بهزاد 2016/04/10 at 15:42

اگه واقعا دوسش داری اونو واس خودش میخوای
بهش زنگ بزن از حالش با خبر شو

پاسخ نظر
مهدی 2016/04/16 at 08:26

خواهرم کسی که انقدر ضعیف که نمیتونه بهت بگه مشکلش چی هستش و پشت باباش پنهان میشه و کسی که انقدر راحت میاد با احساسات یه دختر بازی میکنه و به سادگی همچی رو زیر پا میزاره به نظر خودت واسش فرقی هم میکنه اگه شما بهش زنگ بزنی به خدا اگه خم به ابرو بیاره درظمن اون اگه میخواست!! بابا که هیچ کل دنیا بهش میگفتن نه اون باید کار خودشو انجام میداد پس بدون نمیخواد بازم خود دانی هر کاری که دلت میگه رو انجام بده چون بعدا تو دلت نمونه بگی ای کاش این کارو میکردم و ..
ایشالا درست میشه بعدا یه شیرینی هم بدهکار میشی

پاسخ نظر
حسام 2016/03/05 at 06:41

من اسمم حسام مال مازندرانم 14سالمه از یه دختر خوشم اومده ولی نمیدونم چطور بهش بگم دوسش دارم من رامسری هستم

پاسخ نظر
مینا 2016/03/29 at 12:14

اگر دختره اشناست بهتره نگی لما اگر غریبه است با یه گل ویه کارت که توش نوشته دوست دارم بهش بگو

پاسخ نظر
مهدی 2016/04/16 at 14:22

قابل توجه مینا خانم شما اگه با دقت به سن دوستمون توجه کنید میفهمید که عدد 14 نوشته البته جسارت به آقا حسام نباشه ولی حسام جان فعلا برو عشقو حالتو بکن حالا بعدا عاشق میشی……..
چشمو چال مایی داش حسام

پاسخ نظر
Larissa 2016/02/25 at 00:24

من عاشق یه نفرم که بعضی اوقات واقعا عشقم نسبت بهش زیادی میشه…اما نمیدونم اونم منو دوست داره یا نه…ولی برخوردایی که تا به حال با هم دیگه داشتیم که میگه دوسم داره…ولی من با اینکه خیلی دوسش دارم ولی دلم میخواد فراموشش کنم… تا به حال حتی تلفنی هم حرف نزدیم شاید در حد یک دقیقه تو کل این چن وقت رو در رو حرف زدیم…من اهدافی دارم که اگه اونو دوست داشته باشم شاید نتونم بشون برسم و اگر هم بدون اون و با عشق اون بهشون برسم ضربه روحی بهم وارد شه…لطفا برام دعا کنید که یک بار واقعا بهم ثابت شه که دوسم داره و اگه قراره بهش برسم اونطور باشه که خودم دلم میخواد نه اونطور که منو از اهدافم دور کنه…..لطفا دعا کنید که بهش اونطوری که دلم میخواد برسم…مرسی☺

پاسخ نظر
مهدی 2016/04/16 at 14:59

دوست عزیز شما بجای اینکه بگی عاشق یه نفر شدم بگو از یه نفر خوشم اومده چون وقتی عاشق کسی بشی دیگه ماشین حساب بر نمیداری حساب کنی ببینی با اون چند تا خوبه چندتا بده به نظر من که شما به آینده بهتر فکر کنی راحت تری تا اینکه ……
بازم ببخشید اگه چیزی گفتم که ناراحت شدی

پاسخ نظر
فاطمه 2016/02/24 at 15:54

آگه به نفر یکی رو دوست داشته باشه که اون به نفر جلوش مغرور و از خود راضی باشه و حسودی کنه و یک جور رفتار کنه که انگار ازتو بدش میاد ولی گاهی حس کنی که دوست داره و تو هم دقیقا این رفتارهارو جلوشما انجام بدی مغرور و حسود و…نسبت به اون باشی و حس کنی دوستش داری یعنی اونم منو دوست داره یا نه آگه اون یه نفر پسر باشه و کلا مغرور باشه جلو همه نه تنها من دوستم داره ؟

پاسخ نظر
arman 2016/03/17 at 16:10

فاطمه جان همیشه عشق توش نفرت هست ولی تو چند سالته

پاسخ نظر
پرهام 2016/02/09 at 21:11

معلم حسابان من دوست داره اما بروز نمیده چکار کنم

پاسخ نظر
پرهام 2016/02/09 at 21:09

معلم ریاضی من دوست داره اما بروز نمیده چکار کنم

پاسخ نظر
یه شهروند 2016/02/04 at 15:14

پس باهاش دوست بشو

پاسخ نظر
حانیه 2016/01/26 at 23:19

سلام من14 سالمه وتوی مدرسه عاشق یکی از دوستام شدم نمیدونم چجوری بهش بگم دوسش دام لطفا کمکم کنید
ممنون

پاسخ نظر
حسام 2016/03/05 at 06:35

حانیه خانوم فامیلیت چیه.

پاسخ نظر
Ahoo 2016/01/19 at 17:02

عشقم داره میره مسافرت..عین روز واسم روشنه که تا بیاد من میمیرم..توروخدا دعا کنید تا میاد من دق نکنم

پاسخ نظر
مهدی 2016/04/16 at 15:34

هرچقدر سختی بکشی حالش بیشتره خودتو ول کن ولی دعا میکنم که ایشالا سلامت برگرده این مهمتره مگه نه ؟

پاسخ نظر
رضا 2016/01/18 at 09:48

من عاشق یک دختر شدم حالا من نمی دانم که چطور با او بگم.

پاسخ نظر
احسان 2016/01/05 at 01:37

ده سال یا بیشتر میشه که عاشق دختر عمم هستم بعد از اینهمه وقت الان تونستم باهاش حرف بزنم اون خارج از ایرانه الان هرشب باهم تصویری حرف میزنیم ولی هرچی بهش میگم خیلی عاشقتم میگه اصلا تو دلم نیستی و نمیشه زنت شم میگه من میخوام شوهرم عرب باشه پوالدار باشه من چطور میتونم اونو عاشق خودم کنم توروخدا کمکم کنید

پاسخ نظر
Sina 2016/04/06 at 13:08

برای همه دعا میکنم به عشقشون برسن.

پاسخ نظر
mohamad 2015/12/30 at 18:49

سلام.ممنونم از مطالب عالی و سایت بسیار خوبتون.از مطالب دقیق و گویا شما.امید وارم منم یه روز به تونم با این روش ها علاقه خودم رو به اونی که دوستش دارم ابراز کنم.

پاسخ نظر
پاییز 2015/12/28 at 16:49

سلام من 5.6ماه هستش عاشق پسری شدم بینهایت دوسش دارم. ماازهم دوریم اوخارج ازکشوره. ولی باهم درارتباطیم.اونم منومیخواد اما یذره شک دارم میشه بگیدک چطورمتوجه بشم که اونم عاشق منه؟

پاسخ نظر
مهرداد 2016/03/23 at 20:22

سلام بهم نمی رسین به نظرمن بیا منو شما باهم باشیم

پاسخ نظر
باران 2016/04/11 at 13:05

خیلللللی حسودی

پاسخ نظر
مهدی 2016/04/16 at 15:29

پاییز جان شما یه نگاه به حال خودت بکن ببین اونم اگه حال شما رو داره بدون اونم عاشقت
یه جور دیگه میشه فهمید یه چیزی ازش بپرس که حاظری …… کارو انجام بدی ؟ اگه فکر نکرد زود جواب داد بدون درسته ولی اگه هر چقدر بیشتر فکر کرد تا جواب شما رو بده به میزان وقتی که فکر کرداز عشقش کم کن ینی هرچی زودتر جواب داد بدون عاشقتره.البته چیزی که میخوایی یا میپرسی منطقی باشهاااااا

پاسخ نظر
یه نفر 2015/12/17 at 21:34

یه مدت عاشق معلم ریا ضی ام شده بودم و خیلی با اون صحبت می کردم ولی بعد علاقه ام نسبت به اون کمتر شده ولی الان اون منو دوست داره کاملا از رفتارش مشخصه و تمام دوستام هم فه میدن

پاسخ نظر
مریم 2015/12/09 at 03:14

من عاشق ی پسری شدم ک احساس میکنم جدیدا دلش پیش ی دختردیگس

پاسخ نظر
ناشناس 2015/12/08 at 01:19

سلام من یکی ر وخیلی دوس دارم، همه فکروذهنمودرگیرخودش کرده ومن همچنان منتظرش هستم من الآنم خواستگارا یه زیادی هم دارم ولی به هیچکی نمیتونم فکرکنم جزاون اونم منودوس داره میدونه من دوسش دارم اون یه پسره معصوم ولی درعینه حال مغروره ، اول آشنایی میومد باهام حرف میزد درموردمسایل درسی وازاینجورحرفافابعدکم کم بهم نگاه میکردلبخندمیزدبرام همیشه سلام احوال پرسی باهام میکرد هرجامیرفتم میومد بهم سلام میکرد سرکلاس باهام حرف میزد بعدکم کم میخواست خواستگاری کنه من نمیزاشتم حرف بزنه ازشدت خجالت درمورده چیزی دیگه باهاش حرف میزدم چندباراومد نزاشتم حال خیلی پشیمونم خواهش میکنم راهنماییم کنید باتشکر

پاسخ نظر
ناشناس 2015/12/31 at 10:17

سلام میتونم کمکتون کنم

پاسخ نظر
Naser 2015/12/07 at 00:45

من يكي رودوست دارم كه اونم منو دوست داره ولي مامانش مخالفه،..
ب نظرتون چيكاركنم؟؟؟

پاسخ نظر
narges 2015/12/07 at 00:54

درست ميشه ب اميدخدا

پاسخ نظر
یونس 2015/12/05 at 10:32

من عاشق خواهر استادم شدم

پاسخ نظر
فاطمه ♧ 2015/12/03 at 16:40

سلام من یکی رو دوس دارم اون یکیم تو دانشگا مونه اونم منو دوست داره الان باهم دوستیم اون همش ب میگ ک تو منو دوست نداریی نمیدونم چ جوریی بهش ثابت کنم ک دوسش دارم تورو خدا ازتون خاهش میکنم کمکم کنید مم واقعا عاشقشم

پاسخ نظر
علی 2015/11/22 at 18:33

من یکیو دوست دارم.اونم منو دوست داره.ولی خیلی بها ک بش بدم.ازم فاصله میگیره و وقتی کم محلی بش میکنم عاشقم میشه.ی مدت نمیتونستم عشقمو ابراز نکنم.ولی الان همه سعیم اینه ک خودمو کنترل کنم.از من میشنوین اگه فهمیدین کسی دوستتون داره باید بش کم محلی کنین تا این دوست داشتنش ادامه داشته باشه.

پاسخ نظر
اسما 2015/11/21 at 15:45

سلام من یه دختر 17 ساله هستم و عاشق پسر عمه خودمم که 24 ساله هستش من حدود سه ساله دوسش دارم و اون از این موضوع خبر داره راستی روانشناسی هم میخونه
این عشق من سال پیش خیلی باهام بد رفتار میکرد و بهم میگف دوسم نداره ولی امسال باهام خیلی خوب رفتار میکنه و بهم میگه مث دختر داییش دوسم داره ولی برا من کافی نیس میخوام عاشقم بشه چیکار کنم؟

پاسخ نظر
پ 2015/11/17 at 01:48

بچه ها چقدر خوبه که عاشقید، هیچ وقت یادتون نره که عشق قشنگ ترین و زیباترین احساسیه که به آدم شور زندگی میده، پس بهتره از خدا بخواید همیشه عاشق بمونید حتی اگه به عشقتون نرسیدید

پاسخ نظر
Ana 2015/11/15 at 16:52

سلام من عاشق پسریم ک حتی باهاش خوابیدم رابطه هم داشتیم ولی اصلا من دوس نداره یعنی وقتی پیششم تو بغلشم عالی ولی وقتی جدا میشیم اون میره بعدش خیلی بی تفاوت میشه تا دیدار بعدی ک باز همدیگرو ببینیم خیلی سرده چکار کنم چجوری اونو عاشق خودم کنم تورو خدا جوابش برام بفرستین

پاسخ نظر
رهااااا 2016/01/17 at 22:54

توروخدا ازش جدا شو قطعااااا دوستت نداره وفقط میخواد ازت سواستفاده کنه تا دیر نشده این رابطه رو تموم کن بهت قول میدم این رابطه تا وقتی باهاش بخوابی ادامه داره

پاسخ نظر
دختر خوب:-) 2016/02/14 at 00:56

بيچاره اون فقط دنبال همخوابه ،جنباعالی ام که تأمينش ميکنی!!!!
مث روز روشنه که داره ازت سواستفاده ميکنه…بعدم ببخشيدا مث چيز…تف ات ميکنه
شما حکم دستمال کاغذی داری براش…
انقد حرص ميخورم اسم اين کثافت کاريا رو ميذاريد عشق!!!!!
من انقد مغرور ام که هيچ پسری جرأت نداره بهم نزديک شه حتی به اس عشق و عاشقی!
ارزش قائل باش برا خودت ،من اگه تمام دنيا رو هم بهم بدن حاضر نيستم با کسی ارتباط نامشروع داشته باشم،پاک بودن انقد حس خوبيه که با هيچی قابل قياس نيست…چه با افتخارم ميگه رابطه داشتم،متااااآسسسسفم

پاسخ نظر
مینا 2015/11/13 at 16:38

سلام من ۱۶ سالمه ازیکی ازدوستان خوشم میاد یه جورایی عاشقشم امانمیدونم اونم منومیخواد یانه چندباراقدام کردم که بهش بگم امانگفتم یکم فضوله ومنم ازمامانش خیلی میترسم لطفا کمکم کنید…

پاسخ نظر
احمد 2015/11/12 at 20:25

من دنباله یه دوست هستم واسه اینده

پاسخ نظر
پردیس 2015/11/07 at 13:37

آقا کمکم کنید من یه دخترم چند وقت پیش ها با دو ستم که اونم دختره دعوامون شده اونم قهر کرد الانم هیچ خبری ازش ندارم چکار کنم؟

پاسخ نظر
امین 2015/11/02 at 22:37

سلام من یکی رو دوست دارم و اونم منو هر جا میبینه زیرنظر داره ولی نمیدونم دوستم داره یا نه؟؟

پاسخ نظر
m 2015/10/29 at 09:21

من متاهلم ولی یکی رو دوست دارم که اونم متاهله چکار کنم

پاسخ نظر
ناشناس 2015/10/24 at 21:25

مطلبتون خیلی خوب بود من دختر عمومو دوست دارم ولی نمیدونم اون دوستم داره یا نه. به وسیله اون یکی دختر عموم فهمیده که دوستش دارم چه کار کنم

پاسخ نظر
زهرا 2015/10/22 at 00:20

من یه نفرو دوست دارم خیلی به ازدواج با اون فکر می کنم ولی اصلا موقعیت ابجین رو ندارم که بخوام حتی باهاش صحبت کنم. چه برسه ابربز علاقه!!!!!!تمام حرف هایی که باهم تابهحال رد و بدل کردی سلام و خداحافظی بوده.

پاسخ نظر
یکی 2015/10/21 at 00:03

سلام ممنون از مطالبتون خیلی عالیه راستش من دختری هستم ک اصلن عاشق کسی نمیشدم اصلن با پسرای زیادی دوست بودم ولی فقط دوست معمولی بودیم نه عشق و عاشقی و این حرفا من تازه با یه پسری آشنا شدم اول اون پیشنهاد دوستی داد منم قبول کردم یکم چت کردیم و بیرون رفتیم بعد گفت ک من میخوام آبجیم باشی !منم قبول کردم چون حسی نداشتم بهش
ولی الان احساس میکنم دارم عاشقش میشم نمیدونم چیکار کنم آخه هم نمیخوام ب کسی وابسته بشم هم میخوام اون بگه دوستم داره لطفا بهم بگین چیکار کنم الان گیجم واقعا!

پاسخ نظر
بی حسسسس 2015/10/17 at 12:22

8چرا من عاشق نمیشم؟
تو عمرم یه بار که به یه روزم نکشید طعمشو چشیدم… اما دیگه تجربش نکردم
اون حس بی نظیره..میخخخخوام…چرا عاشق نمیشم؟جنس این قلب لللعنتی گور به گور شدم چیه؟زندگی بدون عشق هیچه هیییچ…
چیکار کنم؟

پاسخ نظر
mari 2015/10/12 at 11:04

من نمیدونم چرا تا وقتی کسی را که دوستش داریمو بهش نرسیدیم.انقدر بی تابو آشفته ایم و از خدا دلگیریم که چرا ما را بهم نمیرسونه.اما وقتی بهم میرسیم.فقط مدتی بهترین هستیم.کم کم همه چی عادی میشه.راحت ناراحتش میکنی یا ناراحتت میکنه چون میدونه دیگه تو مال خودشی.یاهم میدونی.و خیلی چیزهای دیگه.این مطلب را اصولا کسانی میتونن درک کنن و روش بحث کنن که به عشقشون رسیدن.چون تا به این مرحله نرسی نمیتونی نظر بدی.تا قبلش من هم مثل مجردا میگفتم نه من با بقیه فرق دارم .عشقمون هم فرق میکنه با بقیه.خوبش را بخواهیم به نظر من عشقی خوبه که وصال نداشته باشه.عشق یعنی تپیدن و دستپاچه شدن دل و دست و پاهات.یعنی نبینیش توی دلت آشوب به پا بشه.انقدر بی قرارش بشی که ثانیه ها سالها طول بکشه.عشق یعنی دیوونگی ، عشق خیلی چیزهاس که میتونم بگم قبل از وصال شیرین ترین اما بعد از وصال میفهمی به خاطر مزدوج شدن خواه ناخواه حرمتها شکسته میشه سر یک سری مشکلات و مسائل.اون شرمو حیا خیلی بخواهی حفظش کنی کمرنگ میشه.اینجاست که با خودت میگی یعنی عشق همینه ؟؟؟؟؟! یا من عاشق نبودم و فکر میکردم عاشقم ؟! هر چقدر سعی کنی نمیتونی جوابتو بگیری چون چیزهایی از خودت و رابطتت میدونی که هیچکس نمیتونه قضاوت کنه و درک کنه.بهترین قاضی خودتی برای خودت. من کسی هستم که عاشق عاشق شدنم اما زندگی رویی را بهم نشون داد که با صلابت و جرات میگم عشق به وصال نیست.خوشا انان که به عشقشون نرسیدن و تا آخر عمر شیرینی اون عشق به دهنشون همیشه تازه اومد.
یه خواهشی دارم و یه نصیحت از بنده ی حقیر ، کسانی که میخوان با عشقشون یا حتی به روش سنتی ازدواج کنن.از همون ابتدا مراقب حریم ها باشیم. دور حریم هامون خط قرمز بوشیم تا کسی بهش تجاوز نکنه حتی عشقمون.و اینو باید بدونیم که این خط قرمز دو طرفس.ما هم نباید از خط قرمز عشقمون عبور کنیم.مراقب فاصله ها و ارتباطاتمون با خانواده های همدیگه باشیم. و مراقب خیلی مسائل کوچک پیش پا افتاده حتی
برای تک تکتون بهترین ها را آرزومندم از یگانه خالق هستی ( الله )

پاسخ نظر
رویا 2015/10/08 at 14:47

سلام من دختر 13 ساله ای هستم در کلاسی عاشق پسری هم سن خودم شدم بعد از طریق اسم با هم صحبت میکردیم و بلاخره گفتیم دوست داریم هم دیگر رو ولی بعد که دیدم احساس کردم سرد شده نسبت به من
به نظرتون چرا این جور شده

پاسخ نظر
امیر 2015/10/08 at 14:28

فکر کردم فقط من خدا زده ام اینجا که اومدم دیدم نه بابا همه مث همیم …دلم میسوزه برا هممون

پاسخ نظر
مهدی 2015/09/28 at 23:55

خخخخخخ میدونم دوستان چی میکشین منم تواین حال هستم

پاسخ نظر
ناشناس 2015/09/28 at 05:27

سلام
من با يكي عقد كردم كه اون از اول منو ميخواست و همه جا پيچيده بود. ولي من اصلا نميخواستمش . خلاصه از سر اصرار زنش شدم. هنوزم هيچ علاقه اي بهش ندارم هييييييچ.
اونم بيشتر از پيش, عاشق و وابسته شده. در صورتي كه ميدونه دوسش ندارم اصلا. چ كار كنم كه علاقش از بين بره. از من بدش بياد و ولم كنه؟؟؟
واقعا چكار كنم.7

پاسخ نظر
دانیال 2015/09/19 at 03:11

من کسی رو دوست دارم که نمی توانم به او بگویم نه به خا طر این که میترسم ,به خاطر اینکه اگه بگویم ممکن است از من دور تر شود حالا هم منتظر یه زمانی هستم که بش بگم ??♥

پاسخ نظر
ناشناس 2015/10/06 at 15:05

عالیه

پاسخ نظر
reza 2015/10/13 at 23:37

نگو
یواش یواش خودتو بهش نزدیک کن
یه کاری کن اون بهت پا بده
مثلا مواظبش باش
غیرتی شو
حواست همیشه بهش باشه
کمکش کن
طرفداریشو بکن
بعد که دیدی ازت خوشش اومده بهش پیشنهاد بده

پاسخ نظر
الهام 2015/10/28 at 17:50

سلام دنی .شوهر منم عاشق منه تو دوران جوانی مون هم رو دیدیم واون عاشقم شد اون با نگاهش بهم فهموند عاشقمه بعد به دفعه ازم دور شد منم دلتنگش شدم بعد از اوج دلتنگی بهم گفت عاشقمه بعد از دو سال دوستی پاک با هم ازدواج کردیم الان پنج سال میگذرد و ما هنوز عاشقیم

پاسخ نظر
محدثه 2015/11/12 at 00:16

منم عین تو هستم.یه پسری رو دوس دارم ولی بهش نگفتم و نمیگم.

پاسخ نظر
ناشناس 2015/11/23 at 15:25

اقا دانیال به نظر من بهش ثابت کنید که دوستش دارید و از هیچی‌هراس نداشته باشید

پاسخ نظر
حسین 2015/11/27 at 23:30

داداش من خب باید بدونه اگه بگی خوشحال هم بشه شاید باید بگی

پاسخ نظر
فاطمه 2015/08/31 at 18:08

الان زمونه جوری شده اگه بخوایعشقتوبه کسی ثابت کنی بایدتنتوعریان کنی
تاخدابنده نوازاست به خلق بی ارزشش چه نیازیست
میکشم ناز کسی تابه همه نازکنم خداجونم دوست دارم عشمی

پاسخ نظر
ناشناس 2015/11/18 at 14:57

آفرین

پاسخ نظر
Dis love 2015/11/24 at 09:54

اوپسسس ب جانه خودم هزارتا لایک

پاسخ نظر
فاطمه 2015/08/29 at 23:45

عالیه اما اون که دوسش دارم نمیخواد بامن حرف بزنه امروز دعوا کردیم باهاش حرف میزنم تو شهر خودمونه اما نمیدونم چرا اینکارو میکنه خیلی دلم باهاشه اون نمیدونه من رنگ مورد علاقه اش رو میدونم هیچی رو نمیدونه یه دوستش دوست پسر دختر خالمه از اون میپرسم اونم میگه به خاطر دختر خالم میگه خیلی برام مهمه یه راه خوب نشون بده تازه الان فهمیدم خجالتی ولی دوسش دارم

پاسخ نظر
سجاد 2015/11/16 at 21:59

خیلی خوبه ک وفاداری قدر خودتو بدون دختر مثل تو خیلی کم پیدا میشه

پاسخ نظر
ناشناس 2015/08/27 at 01:01

سلام من یکی رو دوست دارم ، و از طریق مبایل خیلی باهم صحبت میکنیم ، شاید هر باری که باهاش تماس میگیرم حدوداً یه ساعت یا بیشتر از آن با هم حرف بزنیم ، و همینطور مسج بازی بیش از حد نیز داریم ، اما قصه های ما عادی است نه عاشقانه ، وقتی میپرسم مرا دوست داری؟
و پیشنهاد ازدواج میدهم میگه اختیار من نزد فامیلیم است به جواب شما نه بلی گفته میتوانیم و نه هم نخیر…
من از این چی برداشت کنم آیا مرا دوست دارد؟
لطفاً دوستان کمکم کنید ممنون میشم 🙂

پاسخ نظر
ناشناس 2015/10/17 at 13:43

سلام بلی دوست تان دارد. اگه واقعآ دوستش داری ازش خواستگاری کو.

پاسخ نظر
شکیبا 2015/08/26 at 01:22

من از استادمون خوشم اومده من یه دختر 16 سالم 8 سال باهاش اختلاف سنی دارم نمیدونم چیکار کنم که ازم خوشش بیاد لطفا کمکم کنین

پاسخ نظر
سید رضا 2015/10/27 at 03:49

به نظر من شما هنوز سن و سالتون به استاد نمیخوره صرفه نظر کن

پاسخ نظر
ناشناس 2015/08/21 at 03:03

سلام ممنون ازگفته هاتون من یک نفررودوست دارم البته اونم منوولی بابیخیالیاش کلافم میکنه منم گلایه که چرابیادم نیستی اونم هربارمیگه درست میشم ونمیشه قصدازدواجیم مشکلش اینه ک کارنداره هردواصلونصب هم رومیشناسیم یه بارم امدخانه یمان وباپدرم درموردیه مسعله شخصی صحبت کردالبته چیزی غیرازمسعله خودمون راستش گاهی تفکرات منفی دارم اینکه بهم نرسیم یااگه خانوادش موافق نباشن چی چون همش رفتارای سردش گاهی منوبه این فکرمیاندازه ک اونقدراعاشق نیس ک وقتی بهش میگم بیشتریادم کن براحرفوخواستم ارزش قایل باشه اونوقت چطورمیخوادمحکم بگه منومیخوادنگرانیم بیشتربه اینه ک من معتقدم ولی به نیت ازدواج باعث شده فقط به اون فکرکنم ودستدادنش بامن و…منظورم اینه ک حتی اگه بتونم پارواحساسم بذارم این مسعله شدیداازارم میده وازلحاظ روحی درشرایط بدیم بااینک میدونم این فردی یه انتخاب عقلانی هم هست هموخانوادهامون روهمشناخت دارن هم گرچه نه همه مواردبلکهدرکل ایده ال منه اخلاق و…..وهم میدونم پدرم میپسندش ولی درموردنظرات خانواده ی اون بجزحدسای متناقض چیزی نمیدونم بااینک گفته انتخاب خودش مهمه ولی میترسم چون ازلحاظ مادی شایداونابالاترباشن ضمن اینک محل زندگی اونامرکزاستانه وماشهرستا ن لطفن میشه کمکم کنیدتادرمورداین افکاربه نتیجه برسم؟

پاسخ نظر
امیر 2015/08/19 at 22:06

اخه دیونه اون اصفهانه ولی من دوسش دارم نمیدونم چیکار کنم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! دیونه شدم

پاسخ نظر
ناشناس 2015/08/18 at 09:15

من یکی و دوست دارم بعد طرف باکسی دیگه دوسته الان من با پسر دوست شدم میگه بیا خونه دختر که من اونجام دلمو بدست بیار چجوری ؟

پاسخ نظر
فاطمه 2015/08/31 at 18:09

بنظرم باهاش نروخونه

پاسخ نظر
معین 2015/09/25 at 09:35

اگه عاشقش. هستی برو

پاسخ نظر
َآفتاب 2015/07/28 at 15:39

آفتاب میگه : در مورد مطلب دوسم داری ؟ جواب نه محاله , در مورد چطور یک رابطه عاشقانه رو پایان بدیم ؟ جواب اینکه رابطه عاشقانه نبوده یا جاده یطرفه
بهترین پایان دهنده این رابطه وصل برق هزار ولت به طرفین هر دو برن که نصیب
گرگ بیابون بشن نه آدمای دیگه , در مورد عشق حقیقی هم که عرض شد ,
صلاح خویش خسروان دانند. آمن وای به حالت نظراتمو ارسال کنی نمیام توسایت
نرنجی ازم . ایام به کام 8

پاسخ نظر
aftab 2015/07/28 at 15:02

آفتاب میگه: 1- نظردهنده اولین عزیز زندگی گفتی آمیخته از آموزش و یادگرفت ها , دل دادن و دل بستن نه و محبته پس چرا عشق رو کنار گذاشتی ؟ یکی گفته هنوز داریم درس میخوونیم, عزیز دیگه گفته من برای ابراز احساسم دیر جنبیدم واز دستش دادم ( این باشه درس عبرت که دیر جنبدن هم حدی داره حالا میگفتی خدا
نکرده جونت بالا که نمی اومد ,می اومد ؟ جون اون عزیزت بالا اومد قشنگه ؟
شنیدم عاشقم شده !!! (شنیدن کی بود مانند دیدن ) اگه عشقی که عقل و احساس قبولش نداشته باشه کنار بزاریم چی می مونه ؟ ول دان , عشق حقیقی که مطلب آول اومده بود راستش اینجا یه جورایی درهم برهم شده,
اما چیزی که مسلمه شناخت واقعی ازهم با خوبیها یا بدی های قابل تحمل و
تغییر البته , به عشق میرسه والا کار این همه شاعر و ترانه سرا و ..و..کساد
اندر کساد بود و راستی چرا از عشق نگیم ؟ درستش البته اونقدر نظرات زیاده
که آفتاب برا همه اشون جواب تو آستیانش داره ولی وقتش نه باید مسیر تابششو عوض کنه … من آرزو میکنم همه آقایون و خانمای گل به عشق خوب
وواقعی اشون برسن با خوشبختی و عاقبت به خیری انشاءالله .خود آفتاب اهل
ازدواج دراینجا نیس حالا ….

پاسخ نظر
heinrisch 2015/08/13 at 00:43

آقا اوایل همه چیز شیرینه مثل عسل اما بعدش که خیال جفتمون از تصاحب هم دیگه راحت میشه شیرینی عشقمون هم میشه در حد نوبر هندوانه کم شیرین کم شیرین اگه از اون اول هم توقعات رو جور تنظیم میکردیم که جنبه ی اعتدال رعایت میشد الان اوضاع یه چیز دیگه بود.جوری برین جلو که بعد چند وقت پی نقاب برای چهرتون نباشید واسه اینکه طرفتون راضی باشه.

پاسخ نظر
فاطمه 2015/07/27 at 01:55

من عاشق کسی شدم که میدونم اونم عاشقممه ولی انقدر غرور ش بیشنر از عشقشه که چن بار مزدیک بوده دس روم بلند کنه ولی ولی چن بارم انقدر به خاطر من غیرتی شده که نزدیک بوده خودشو به کشتن بده ی بارم ماشین یکم مالید بهم خوردم زمین بد بخت راننده زنم بود منم از ترس زیاد عصبام حرکت ممیکرد به ختطر همین هم رانندرو هم خودشو داش به کشتن میداد

پاسخ نظر
الهه 2015/07/24 at 13:05

من خودم هنوز نمی دونم عاشق شدنم کی هست .هر دفعه عاشق اخری میشم .

پاسخ نظر
فاطمه 2015/07/24 at 11:42

من نظری ندارم اما من خودم ب ى پسر وابسته شدم .اما نمیدونم چکار کنم پسره هی بهم دروغ میگه خیلی دوسش دارم نمیدونم چکار کنم که دوسم داشته باشه

پاسخ نظر
ناشناس 2015/07/21 at 21:53

واقعا از مطلتون استفاده کردم تا حالا از نظر دادن در سایتا بیزار بودم اما الان اینقد مطلبتون قشنگ بود که جذبش شدم

پاسخ نظر
ali 2015/07/21 at 08:16

منم یکی رو دوست دارم اما اون یکی دیگرو دوست داره

پاسخ نظر
yegane 2015/12/12 at 02:09

هعییییی دقیقامنم

پاسخ نظر
مهدی 2015/07/19 at 20:25

سلامتی همه عاشقا
انشالله همه ی عاشقا به عشقشون برسن …
فقط اینو بگم که برای ابراز عشق به طرف مقابلتون دست دست نکنین و خیلی محکم ظاهر بشین چون در صورت مثبت بودن این ابراز ؛یه خاطره خوب در آینده از جلسه خواستگاری تون خواهید داشت و خدای نکرده درصورت منفی بودن هم ، از بلاتکلیفی در میاین و در هر صورت این قاطعیت براتون مفیدتر خواهد بود
دل رو بزنین به دریا و به خدا توکل کنین
یا علی

پاسخ نظر
مهدی 2015/11/18 at 09:06

لایک داری

پاسخ نظر
... 2015/07/18 at 06:38

زندگی تشکیل شده برای اموختن و زتدگی کردن و یادگار گذاشتن وحتی محبت کردن. ما انسان ها به وجود نیامدیم که بخواییم دل بدیم و دل ببنیدیم. نه اینکه عاشقی حال خوبی نیست ولی باید هر طور شده فراموشش کنیم اگر البته قضیه ازدواجی نباشه . این نظر منه

پاسخ نظر
baranm230 2015/07/16 at 19:42

من عاشق کسی شدم که نمی دونم دوستم داره یانه……………………..

پاسخ نظر
رضا 2015/07/21 at 12:15

اگر واقعا عشقت خدایی است برو ابراز کن اگر نه شنیدی نمیخواد عجله کنی اخه دست روی دست گذاشتن هم فایده نداره…بیا به وبلاگم نظر بده کمکت میکنم چون من هم عاشق بودم

پاسخ نظر
امین 2015/07/16 at 04:35

منم عاشق ی دختری هستم که با زبونش گاهی میگه دوستم داره گاهی میگه دوستم نداره اما با رفتارش بیشتر میگه دوستم داره،،آیا دوستم داره؟؟؟؟ کمکم کنین بخدا الآن دو ساله حیران ماندم،،اینم بگم حاضرم جونمو واسش بدم*

پاسخ نظر
رضا 2015/07/21 at 12:20

سلام کاکای عاشقم
اگر عشقت خدایی است حتما بهش بگو اخه دست هم روی دست گذاشتن فایده نداره بیا به وبلاگم تو قسمت نظرات تا کمکت کنم

پاسخ نظر
آتنا 2015/07/16 at 04:10

بابا یکی ام ما رو دوست داشته باشه

پاسخ نظر
مریم 2015/07/14 at 20:03

سلام من یه نفرو دوست دارم خانوادش 2بار تاحلا که منو دیدن در گوش هم در مورد من حرف زدن یکی از خواهراش زن پسر عموم می خواستم ببینم چه جوری خودمو به خواهرش نزدیک کنم اگه خودش رو دیدم چه جوری خودمو جذبش کنم

پاسخ نظر
ناشناس 2015/07/10 at 01:00

من قاشق ی نفرم حاظرم جونمو بهش بدم

پاسخ نظر
amir 2015/07/07 at 10:04

من کسی رو دوست دارم و حاظرم به خاطرش هر کاری بکنم

پاسخ نظر
الی 2015/07/06 at 21:51

منم کسی دوست دارم

پاسخ نظر
پوریا 2015/07/06 at 00:28

منم عاشق یه نفر هستم
به حدی که میمیرم براش

پاسخ نظر
ناشناس 2015/07/06 at 00:20

من هم یکی رو دوست دارم اسمش شهلا س
انقد عاشقشم که حاضر براش بمیرم

پاسخ نظر
هلیا 2015/07/05 at 18:02

من یکی رو دوست دارم که هم سنه خودمه دوتامون ده سالمونه انم دوسیتم داره ولی چگونه بدانم چقدر دوسم دتره

پاسخ نظر
رضا 2015/07/21 at 12:23

سلام تو هم خدا رو دوست داشته باش بعد میفهمی عشق یعنی چه
خواهر خوبم

پاسخ نظر
سمیه و عشقش علیرضا 2015/07/22 at 14:17

بهش بگو باور کن این کار از همه بهتر من خودم این کارو کردم

پاسخ نظر
میم 2015/07/05 at 11:44

اگر دخترین, هرگز برای شروع یک رابطه عاشقانه پیش قدم نشید.
این تجربه ی منه, شیش سال با خودم کلنجار رفتم تا حسمو به زبون آوردم و همین کارم باعث شد عزیزم ازم رو بگیره.
کاش نگفته بودم
فقط غرور و نجابتتون رو حفظ کنین
همین

پاسخ نظر
فرشته 2018/04/17 at 23:10

من کاملا باشما موافقم درحالی که اصلا تجربه اش نکردم

پاسخ نظر
شادی شهسوار 2015/07/02 at 06:32

منم عاشق ی پسریم ک نمیدونم اینا روش تاثیر میزاره یا نه

پاسخ نظر
رضا 2015/07/21 at 12:29

سلام خواهر گلم
من هم عاشق یه دختر هستم الان هزار بار بهش گفتم حتی تمام خانواده اش هم میدونند اما غرورش چنان بالاست که همین باعث میشه بهم نرسیم اما بیا به وبلاگم تا کمکت کنم

پاسخ نظر
هانیه 2015/07/01 at 16:20

منم پسر خالم دوست دارم اون از من دو،سه سال بزرگتره انقدر دوست دارم بهش بگم دوست دارم ولی خجالت میکشم.

پاسخ نظر
جیگر 2015/06/29 at 18:39

سلام من عاشق پسر عمه ام هستم و 6 سال از من بزرگتره این کارا رو حتما می کنم
امیدوارم جواب بده

پاسخ نظر
بهناز 2015/06/29 at 11:54

من یکی را دوست دارم نمیشه گفت بهش کمکم کنید

پاسخ نظر
رضا 2015/07/21 at 12:11

لعنت بر غرور بیجای دختری که یه پسر شدیدا عاشقش است اگر عشق براش مهمه باید غرور را کنار بگذاره
من خودم چنان عاشق یه دخترم که به خود دختره هزار بار گفتم به مادرش از صمیم قلبم صحبت کردم اما چی حاصل شده فقط غرور بیجا
از من به تو نصیحت اگر یه نفر از صمیم قلب دوست داره اینجا غرور معنی نمیده خودت هم اگر دوستش داری ابراز کن چون عشق یه حس زیباست که اگر با عشق خدایی همراه بشه خیلی زیبا میشه

پاسخ نظر
هلیا 2015/06/28 at 01:23

سلام من ده سالمه شوهر عمم میشه دایی سینا یعنی کسی که من و دوست داره و من او را دوست دارم همسنه خودم کلاس سوم است امسال میریم باهم چهاروم سینا خودش به دختر عموم گفته من هلیا رو دوست دارم یک بارم به دوستش گفت من شنیدم اینم از ماجرای من

پاسخ نظر
baranm230 2015/07/16 at 19:45

میدونی چیه تو حالا سنت خیلی کوچیکه……………

پاسخ نظر
رها 2015/06/27 at 15:01

منم فاملمون رودوس دارم حالا این کارارو میکنم ببینم چی میشه

پاسخ نظر
نصیح 2015/06/27 at 10:54

من کسی رو دوست دارم از من ۶سال بزرگ است نمی دونم منو دوست دارد یا نه چگونه بهیش بگم دوست دارم

پاسخ نظر
انشتین 2015/06/27 at 18:31

اقای فصیح ئنبالش نرو بدرد نمیخوره

پاسخ نظر
baranm230 2015/07/16 at 19:48

اره چون اگه دوست داشت قبول میکنه اگه نداشت که هیچی……….

پاسخ نظر
ناشناس 2015/09/22 at 16:41

باهات موافقم

پاسخ نظر
ناشناس 2015/09/22 at 16:43

باهات موافقم عزیزم

پاسخ نظر
ناشناس 2015/06/26 at 02:24

من عاشق یکیم و اون با من خیلی شوخی میکنه اون من و دوست داره؟سریع جواب بدین

پاسخ نظر
محمد 2015/06/25 at 18:01

من پسری 15ساله ام که عاشق یه دختر13ساله شدم که خدایی خیلی خیلی خوشگله من و این دختر همدیگرو میشناسیم و هرروز به هم اس میدیم اما متاسفانه اون یک دوس پسر داره وحاضر نیس اونو بخاطر من رها کنه اما خودش میدونه که من عاشقشم…خواهش میکنم به من کمک کنید ک چگونه این دخترو عاشق خود کنم تورو خدا منو راهنمایی کنید این دخترو خیلی دددددددددددددددددددوووووووووووووووووووووووسسسسسسسسسسسس

پاسخ نظر
مهدی 2015/06/25 at 17:24

من عاشق ی دختر خیلی خوشگل هستم اما اون دوس پسر داره.همدیگرو میشناسیم و هروز به هم اس میدیم و اون میدونه که من عاشقشم اما حاضر نیست به خاطر من اون دوس پسرشو رها کنه خواهش میکنم به من کمک کنید که چگونه میتونم اونو عاشق خود کنم؟تورو خدا منو راهنمایی کنید خیلی این دخترو دددددددددددددددووووووووووووووووسسسسسسسسسس دارم.

پاسخ نظر
fatemeh 2015/06/25 at 17:08

من یکی را دوست دارم بهم گفته که دوست دارم گفت من خیلی دوست دارم عشقم ولی نمیدونم باور کنم که ان منا واقعا دوست داره یا نه به نظر شما چی کار کنم

پاسخ نظر
عماد 2015/06/25 at 16:43

چطوری بفهمم کسی دوسش دارم عاشقم هست یا نه

پاسخ نظر
عماد 2015/06/25 at 16:38

از کجا بفهمم کسی که دوسش دارم عاشقم هست یا نه

پاسخ نظر
فریحا 2015/06/22 at 19:09

من عاشق یه پسرم تازه باهاش رابطه هم دارم اونم میگه دوسم داره … اما نمیدونم چرا من فکر میکنم اون دوسم نداره… یعنی میتونه حسم درست باشه.؟… اما میدونم بخواطر من هر کاری میکنه چون امتحانش کردم… شما چی میگید دوسم داره یا نه؟

پاسخ نظر
غریبه 2015/06/25 at 17:12

پسرا مثل دخترا لوس نیستن مطمئن باش که دوستت داره

پاسخ نظر
ناشناس 2015/06/26 at 06:37

هیچ کی نمیتونه درمورده طرفت بهت نظر بده هیچ کی اون حس و ک خودت میفهمی نمیتونه بفهمه پس فقط خودت میتونی تشخیص بدی دوس داشتنشو

پاسخ نظر
nadiya 2015/06/18 at 15:17

من یه نفرودوست دارم ولی اون منو دوست نداره یعنی اون یه پسر خیلی بدیه اما من میخوام اونو عاشق خودم کنم میشه شما کمکم کنین

پاسخ نظر
محمد 2015/06/25 at 17:32

وقتی اون تو رو دوس نداره ترک بهترین راههههههههههههههههههه

پاسخ نظر
ناشناس 2015/06/26 at 02:21

باید سعی کنی بهش نزدیگ بشی ویعد ازش …بگیری

پاسخ نظر
ناشناس 2015/06/16 at 22:22

منم عاشق شوهرمم ولی او خیلی به من خیانت میکنه طوری که خیلی ازم دور شده

پاسخ نظر
shirin 2015/06/16 at 21:18

ببخشید من ی سوال داشتم
من عاشق یه پسری شدم که حتی ندیدمش ولی همدیگرو میشناسم ولی میخام واقعا بدونم که دوسم داره یا نه اخه هردفعه که بهش میگم من دوست دارمو یه حسی بهت دارم و اینا اونم میگه دوست دارم و برام مهمی و ا این حرفا و اینکه من 500هزارتومن بهش دادم و بعد که میخاست بهم بده گفتم نه نمیخادو اونم بیخی شد به نظرتون با اینکه ندیدمش ولی اینقد بهم نزدیکیم اون منو دوس داره یانه؟و اینکه الان اون پول رو لازم دارم و میخام ازش بگیرم به نظرتون باعث نمیشه رابطمون سر بشه؟خودش بهم گفت هرموقع پول یا هرچیزی لازم داشتی بهم بگو
تروخدا جواب بدید ایمیلمو دارید.منتظرم PLZZ

پاسخ نظر
اشکان 2015/06/25 at 15:28

سلام
پیشنهاد میکنم درخواست کنید پولتون رو لازم دارید
اگه علاقمند به شما باشه حتما جواب صحیح میده

پاسخ نظر
ناشناس 2015/06/26 at 02:23

بگو بهش

پاسخ نظر
shirin 2015/07/21 at 20:01

بهش گفتم پول لازم دارم گف باشه اخر ماه رمضون میدم بهت.روز بعدش اومد گف ی خبر نمیگیری منم گفتم خو تو بگیر گف شارژ نداشتم منم گفتم حالا ک ب من رسید نداری دعوا شد رف تموم شد همه چی.قید پولمو هم زدم حس کردم صدقه دادم بیخیالش شدم.

پاسخ نظر
shirin 2015/06/16 at 21:03

خیلی خیلی ممنون کمک کننده بود 🙂

پاسخ نظر
حميد 2015/06/07 at 12:46

منم دختري به اسم ندا رو دوست دارم ولي اون بي اهميته ٠٠٠٠٠٠٠

پاسخ نظر
مسعود 2015/06/03 at 15:32

سام امیدوارم همه ی عاشقها به عشقشون برسن اگه به نظر من باید یه
پیام بدی ببینم نظراون چیه اگه گفت اره که مبارک باشه.اما اگه گفت نه یه ایمیل بده تا راهنماییت کنم mhranliravi77@gmail.com

پاسخ نظر
ناشناس 2015/05/29 at 19:54

سلام من یکی رودارم واون هم میدونه ازکجابفهمم دوسم داره یانه.ممنون

پاسخ نظر
علیرضا 2015/05/28 at 18:26

مطالب باحال و جالبی بود.مرسی

پاسخ نظر
S.A.F 2015/05/26 at 11:14

سلام دوستان من یک دختری را دوست دارم که در همرای من یک جا است اون نمی فهمد که من او را دوست دارم و تا حال هیچ کدام حرکتی از او ندیدم که نشان بدهد که او هم من را دوست دارد اما من او را جانم هم بیشتر دوست من عاشق اون شدم
لطفا یک راه حل برای بگوید که چه کار کنم

پاسخ نظر
یحیی 2015/05/25 at 08:44

من دختر عمو یمو دوس دارم یه ساله ده تلاشه شم که دلشو به دست بیارم میگه به خاطر مادرمه بفهمه میکشتم چکار کنم

پاسخ نظر
کیان 2015/05/24 at 14:46

من یکی از نزدیکای شوهر خالمو دوست دارم،مدتی باهاش حرف میزدم ولی نه برای رابطه ی ازدواج،ولی الان بهش گفتم،و اونم به من حس خوبی داره،فقط۳ماه از من کوچیکتره ،من هم دیپلم دارم ولی اون لیسانس داره،ولی حس خوبی ب هم داریم ینی میتونیم ما زندگی خوبی داشته باشیم،البته به باباش خبر دادیم واسه نداشتن کارم،یکم ناراضیه کمک کنید منو

پاسخ نظر
Samim Samimi 2015/05/24 at 11:42

چیزی که شما گفتین درسته ام. وقتی میخاهی. به کسی که از خودت بزرگتر ابراز عشق نمای ولی نتونی در مقابلش قرار بگیری
در این حالت چی بای کنیم
البته عاشقشم……،…..،……

پاسخ نظر
فاطمه 2015/05/23 at 18:56

من پسرخاله ام رو دوس دارم ولی نمیدونم اون هم منو دوس داره یا نه من حالا چی کار کنم حاضر بخاطر اون هرکاری رو بکنم حتی حاضر بخاطر او جانم رو بدم

پاسخ نظر
Samim Samimi 2015/05/24 at 11:45

راستش اگر چهره زیبا داشته باشی
برو یک کیس از ش بگیر…
متمعینم. قبول میکنه….

پاسخ نظر
نیلوفر 2015/06/05 at 16:59

عزیزم سعی کن زیاد بهش نشون ندی که دوسش داری واسش یه آدم مغرور و دست نیافتنی باش سعی کن همیشه جلوش خوشگل و زیبا باشی

پاسخ نظر
سارا 2015/06/06 at 20:47

من ازطریق چت یکی بایه پسرکوچکترازخودم آشناشدم عاشقش شدم اون هم بامادرش درموردمن صحبت کردامامادرش قبول نکرده منوبه عنوان عروسش قبول کنه پسره هم ازکارکردن بدش میادازاون ورهم میترسه که بازبه خانوادش بگه بازمخالفت کنندکه بامن ازدواج کنه البته اون میگه که فکرنکنم امیدی باشه مابه هم برسیم ولی من تواین مدت واقعابهش وابسته شدم نمی تونم ترکش کنم واقعابرام سخته میشه راهنماییم کنیدکه بایدچکارکنم ممنون میشم

پاسخ نظر
sadra 2015/06/11 at 14:16

اگه میخوای شانس به دست اوردنش داشته باشی،نباید پسر خالتون بفهمه که در این حد دوسش دارین.اگه بفهمه دیگه کارتون سخته….

پاسخ نظر
ناشناس 2015/06/15 at 14:56

ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻭ ﺭا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺒﻴﻦ

پاسخ نظر
ناشناس 2015/06/15 at 15:33

گولش بزن عاشقش کن تا بفهمی گلم که دوست داره یا نه ببین باهات خوش صحباه یا نه؟!

پاسخ نظر
علی 2015/06/21 at 20:05

به نظر من به اون کم کم احساس خوت ربکن

پاسخ نظر
هستی 2015/06/23 at 02:18

بهش بگو : از من بدت میاد؟
جواب اون در واقع جواب سوال تویه
خودم امتحان کردم

پاسخ نظر
بهنام 2015/06/24 at 07:20

باید بهش احترام بگزاری اگر می خواهی اونم به تووو علاقه نشوون بده سعی بکن هر بار که می بینیش یکی دو بار زیر چشمی نگاهش کن شاید به خاطر فامیل بودنتوون یکم مغرور بشه نگاهت نکنه ولی مطمئن باش توو درونش فقط به توو فک می کنه که چرا نگاه کرده و…

پاسخ نظر
سارا 2015/05/17 at 22:11

سلام من 15سالمه اما از نظر عقلی همه میگن انگار20سالمه بیشتر از سنم میفهمم دختریم چادری مهربون که عاشق پسرخاله ام شدم واقعا نمیدونم اصلا الان شب و روز ندارم اونم پسر خوبیه و تقریبا مومنه دختر باز نیست اون تو یه شهر دیگس خیلی بد جوری نگام میکنه زیر چشی یواشکی زل میرنه تو صورتم هر از گاخی متلک میندازه ولی رفتارش عجیبه نمیدونم دوستم داره یا نه اگرم دوستم داشته باشه میدونم که نمیگه چون خیلی خجالتیه …دوست دارم حرف دلشو بگه من الان خواب و خوراک ندارم اونم 20سالشه

پاسخ نظر
فاطیما 2015/05/16 at 00:00

سلام من دختری20ساله ام که عاشق استادم شدم 10سالی تفاوت سنی داریم
احساس میکنم استاد از من بدش نمیاد و توجه داره بهم ولی نمیدونم چه طوری میتونم عاشق خودم بکنم استاد رو؟!
آرزوی دیدار دوبارشو میکنم وقتی نمی بینمش
من باید چیکار کنم با این دل عاشق

پاسخ نظر
جیگر 2015/05/13 at 00:53

بابا همه ی پسر ها چرتن ااااااااااااااااااااااااااه

پاسخ نظر
ZINB 2015/05/12 at 02:34

برو بهش بگو

پاسخ نظر
مهدي 2015/05/11 at 01:58

سلام دوستان من19سال دارم عاشق يه نفرشدم 14سالشه حاظرم زندگیمو بدم ولی اون منو دوس ندار ه کمکم کنید چیکار کنم دوسم داشته باشه.مرسي

پاسخ نظر
فریحا 2015/06/22 at 19:11

بهش بگو دوسش داری حتما یه حسی نسبت بهت پیدا میکنه

پاسخ نظر
شهریار 2015/05/11 at 00:17

ب همه عزیزان باید بگم عشق تا ۳۰سالگی بچه بازی و هوسه تموم شد و رفت..من خودم ۱۸سالمه دنبال این بچه بازی و این مسخره بازیا نمیرم چون میدونم جوونیم خراب میشه..برین با هم جنساتون حال کنید باو چیه تو نخ همدیگه هسین

پاسخ نظر
sadra 2015/06/11 at 14:20

افرییییییییییین.

پاسخ نظر
amir 2015/05/10 at 13:05

من عاشق دختری هستم و میخواهم با او ازدواج کنم چکارکنم که او هم منا دوست داشته باشه

پاسخ نظر
پرپری 2015/04/28 at 14:56

احساس میکنم پسر خاله ی مادر که من خیلی باهاش صحبت نمیکنم در حد یه سلام و علیک
بااین که رفت تو آمدم خیلی زیاده بهم علاقمنده خودمم بهش علاقه دارم نمیدونم اقدام کنم که بهش بفهمونم دوستش دارم یا منتظر بمونم خودش اقدام کنه
لطفا کمکم کنید
تو خونواده نمیتونم از کسی کمک بخوام
نگاهاش با بقیه فرق داره
تقریبا اگه تو یه محیط شلوغ مثل عروسی باشیم سعی میکنه بهم نزدیک شه
اطرافیانم میگن داره نگاهم میکنه وقتی من نگاهش میکنم سرشو برم گردونه
ولی معمولا نگاهش روم قفل میشه
وقتی می ایستد بدنش به سمت من اشاره داره لطفا بهم بگین این یه فریب یا واقعا دوستم داره یا یه حس معمولی

پاسخ نظر
ناشناس 2015/06/21 at 17:38

دوستون داره

پاسخ نظر
سپهر 2015/04/26 at 15:16

من یه پسر ۱۶ ساله ام،یکی رو دوست دارم ولی نمیدونم چه جوری بهش بگم که زیاد رسمی نباشه چون از رسمی صحبت کردن خوشش نمیاد.

پاسخ نظر
نازنین 2015/04/24 at 14:56

سلام خوبید میگما من چند روزیه که عاشق کسی شدم ترو خدا کمکم کنید چهکار کنم نامه بنویسم چه کار کنم کمکم کنید ترو خد…..

پاسخ نظر
نازنین 2015/04/24 at 14:48

سلام من چند روز یه که عاشق یک پسر شدم خیلی خوشگله نمی دونم چه کار کنم نامه براش نویسم نمیدونم لطفا کمکم کنین ترو خدا….

پاسخ نظر
فاطمه 2015/04/23 at 13:18

سلام به همگی ازتون کمک میخوام من 6ماه ازدواج کردم که باشوهرموخونوادش بدجورمشکل دارم حتی کارمون به دادگاه طلاق کشیدشوهرم خیلی بی احساسه بهم ثابت شده که دوستم نداره ولی خودش اینوقبول نداره بخاطرمن دورهمه روخط کشیدحالامنم میخوام کاری کنم اینقدعاشقم بشه که نتونه ازم دوربشه بهمه ثابت کنم منواون خوشبختیم ولی راهشویادندارم کمک کنیدراهشوبهم یادبدید

پاسخ نظر
شهرام پور رحیم دکتر فوق تخصص قلب و عروق 2015/05/23 at 15:39

سلام خانوم محترم اولا باید با همسرت مهربون خوش رفتار حرف بزنی خودت را از اون کوچکتر بدونی و لباسی که شوهرت خوشش میاد بپوشی و روابط جنسی داشته باشین بیشتر روابط جنسی هست که تو اوج خوشبختی تاثیر داره و تو اخلاق شوهرت را هم میدونی که اون در چه حالی است باید راه روش او جلو بروی انشالله به پای هم پیر میشی موفق موید باشید یاعلی خداحافظ.(با احترام دکتر شهرام پوررحیم)

پاسخ نظر
melika 2015/04/17 at 12:30

سلام دوستان منم ی مشکلی دارم تقریبا ۱۵ سالمه احساس میکنم پسر خالمو خیلی دوس دارم یا بهتره بگم عاشقشم از بچگی باهم بزرگ شدیم واقعا نمیدونم چرا ..اخه ما بچه بودیم از هم متنفر بودیم و خیلی هم دیگرو اذیت میکردیم اما الان چند سالیه که احترام خاصی به هم میذاریم و زیاد دعوا نمی کنیم من برای فراموش کردنش هرکاری کردم اما نشد چون من واقعا نمیدونم اونم من رو دوست داره یا نه اما بعضی وقتا ی جورایی نگاه میکنه که تا من متوجه میشم نگاش رو از من میگیره و روشو می کنه اونور البته این اتفاق برا خودمم پیش اومده .. من هیچ وقت احساسمو بهش نگفتم اونم چیزی نگفته الان چند وقتیه که زیاد باهم حرف نمیزنین و اون خیلی سرد شده ولی هنوز اون نگاش ادامه داره و راستی یک سال از من بزرگ تره خواهش میکنم کمکم کنید ممنون میشم .،

پاسخ نظر
پارمیدا 2015/04/16 at 16:27

سلام من عاشقه شدم ولی طرفم عاشق نیس چیکارکنم چطوری عاشقش کنم

پاسخ نظر
عسل 2015/04/16 at 12:29

سلام ببخشید من پانزده سالمه و عاشق پسر داییمم که هفده سالشه خیلی دوسش دارم و واقعا بدون اون نمیتونم زندگی کنم،با پیام بهش گفتم که دوسش دارم قبل از اینکه بدونه دوسش دارم خیلی رفتارش باهام خوب بود و باهام راحت بود ولی از اون وقتی که بهش پیام دادم دیگه باهام راحت نیست و حتی وقتی بهش پیام دادم جواب پیامم رو نداد
خواهش میکنم کمکم کنید من واقعا دوسش دارم

پاسخ نظر
علی 2015/04/15 at 21:05

به نظرم اخرش طلاق میگیرید از هم بچتون هم انگل جامعه میشه

پاسخ نظر
فاطی 2015/04/09 at 00:17

عزیزایه من عشق و عاشقی و بی خیال….اول خدا و بعد خودتونو دوست داشته باشین ازش هیجی درنمیاد قدر لحظه هاتونو بدونید و خوشحال باشین بی هیج دلیلی ما دخترا باید خیلی هوایه خودمونو داشته باشیم الکی به جنس مذکر دل نبندین اونا فقط فقط به فکر هوسشونن

پاسخ نظر
عدنان 2015/03/10 at 01:53

پسرای گل بی ادب نشین لاشی بودن ربطی به جنسیت نداره!!!! حالااز اینا گذشته من ۲۱سالمه اینو میدونم که دخترا احساساتی اند پس گول ما پسرارو زود میخورن!! به جان خودم ما پسرا عاسق زنمونم نمیشیم !!!!!چه برسه دوس دخترمون به قول مامان بزرکم مردا عاشقخودشونو مامانشونن!!!!من پزشکی میخونم واینو باتوجه به مقالات علمی میگم:مردا باید هر۲هفته یه بار حد اقلش ارضا جنسی بشن!!بعکس خانوما اونا تاآخرعمرم مبیتونن همینطوری با خودشون کنار بیان وفقط دنبال عشقن!!خواهرای گلم درس بخونید آقا و سرور خودتون باشین!!!موفق باشین

پاسخ نظر
کتی 2015/03/24 at 22:45

حرفت درسته هیچ مردی عاشق نمیشه

پاسخ نظر
سیده مریم 2015/04/30 at 01:13

آفرین بر شما آقا عدنان برادر عزیزم …دمت گرم حرف خوب را شما زدید من داداشم پزشکی میخونه دقیقا همین نظر رو داره که شما گفتین…خوشحالم ایقده فهمیده هستید…خوشبخت باشید انشاالله

پاسخ نظر
یه دختر 2015/03/10 at 01:04

سلام منم یه مشکلی دارم!! گفتم شاید یکی پیدابشه کمکم کنه! من کلا ازپسرا زیاد خوشم نمیاد حالابنابه دلایلیکه خودم دارم!۱۹سالمه و از پسرعموم مدت هاست خوشم اومده اولش فکر میکردم چون باهاش راحتموبه قول مامان بابام مثه داداش نداشتمه!!!!!دوسش دارم!امابعدهادیدم باهرباردیدنش قلبم اونقدرتندمیزنه و دستام عرق میکنه و دهنم خشک میشه و….که میخوام پس بیوفتم تاحالاهم باهیچ پسری نبودم!امااین حس لعنتی از۵ساله پیش شروع شد.بارهاوبارها برای مدت طولانی خودمو ازش دورنگه میداشتم تا ازیادببرمش سعی هم میکردم اما دریغ از فراموشی!!!میدونم مامان بابام هم اصلا ازاین اتفاق خوششون نمیاد اصلا!براهمین منم تاالان دم نزدم!نمیتونم هم بگم!حتی تابه حال پسرموم یه بارم چیزی نگفته بهم امایه نگاهایی میکنه یه احترامای خاصی میذاره ومنو برتر از بقیه میکنه و همش کنارمه ومدام تونخمه!حالانمیدونم چیکاکنم ازیادببرمش یانه??ازکجامطمین بمشم دوسم داره یانه?من زیاد بهش محل نمیدم!اصن نمیدونم از روی هوس این کارارو میکنه یامثه من علاقه منده!ازش بیش از۷سالکوچیک ترم!اصلنم خوشگل نیس!راسی بگم که نگاهاش خیره توچشامه اصن اونورتر نمیره هرازچندگاهی هم لبام!چشام خیلی قشنگن لبام هم خوبن ای!هیکلم هم حرف نداره !تعریف نیس میخوام بونم هوسه?دامه?الکیه?کمممممممممک لطفا دعاتون میکنم

پاسخ نظر
hamid 2015/04/03 at 19:39

فک کنم عاشقت شده ولی بهش بگو از یه جایی حرفاتو شروع کن

پاسخ نظر
فرشته 2015/04/14 at 00:51

به نظرمن خودتو اسیر نگاه مسخره وهوش آمیز پسرانکن ازر پسرعمو ت واقعا دوست داشته باشه مطمئن باش اون ازتو طاقتش کمتره به هیچ عنوان بهش نگو دوسش داری که خیالش راحت نشه وخودش بیاد جلو

پاسخ نظر
محمد حسین 2015/05/06 at 19:41

من هم مثل شما عاشقم من 15 ساله هستم من به دختر عمه دختر خاله ام عاشق شده ام نمی دونم او من را دوست دارد

پاسخ نظر
امید 2015/05/15 at 20:37

اگه دوست داشتی به من زنگ بزن تا برات قشنگ شرح بدم من تا الان چهار تا زن داشتم سه سال در مورد مرد ها و دوسال در مورد زن ها تحقیق کردم حالا اگه دوست داشتی زنگ بزن تا راهنماییت بکنم

پاسخ نظر
2015/05/16 at 19:15

اگه واقعآ از پسرا خوشت نمیاد پ واسه چی خودتو درست میکنی.ب خودت میرسی کلی بصورتت ب قول معروف سفید کننده . روژلب و… میزنی.برو بابا دختر از خود راضی ..

پاسخ نظر
جواد 2015/03/09 at 02:26

سلام.من 16سالمه.حدود یک سالی هست که یه احساس علاقه خاصی به یکی دارم.چن وقت پیش دیگه نتونستم طاقت بیارم.گوشیرو برداشتم و بهش زنگ زدم و گفتم.(اون دو سال از من بزرگتره و کنکور داره.)جوری جوابمو داد ک خودم نفهمیدم واقعا اونم منو دوست داره یا نه.بهم گفت چون براش مهم هستم بهتره ک درسمو بخونم تا تو کنکور موفق باشم.از اون روز خیلی گرفته ام.حتی یه روز به خاطر همین گریه کردم.ب نظرتون دوباره بعد از کنکورش بهش بگم یا نه؟آخه میترسم از دست ح بدمش.چون ممکنه برن کانادا.حاضرم تمام دنیامو ب پاش بریزم.تورو خدا کمکم کنین.دوستش دارم.

پاسخ نظر
feshfeshe 2015/03/15 at 23:05

سلام دوست عزیز.یادت باشه هیچ گاه زندگیو بر اساس سیاست و از روی جزوه و کتاب پیش نبر.خود خودت باش و اون کاری که فکر میکنی درسته با تدبیر انجامش بده.و یقین داشته باش شمایی که باخودت صاف و صادقی قهرمان و پیروز میدانی.شک نکن

پاسخ نظر
دختر 2015/05/12 at 02:31

تو دخترچته برو بهش بگو دیوونه ای اگه بهش نگفتی ببخشد هااااا

پاسخ نظر
nazi 2015/03/07 at 16:37

mano oon asheghe ham boodim sang andakhtan jolo pamoon …..donya yek bare ro saram kharab shood hanooz bade 5sal divoone bar mi khamesh……..baram dooaakonin……!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پاسخ نظر
مرتضی 2015/03/06 at 19:35

سلام من 15 سالم است عاشق دختری هستم و نمی دونم چطوری بهش بفهمونم که عاشقش هستم ولی فکر کرده که بهش دروغ میگم لطقا راهنمایی کنید

پاسخ نظر
یکی 2015/03/04 at 10:12

من عاشق یکی هستم توی یه شهر دیگه ست و خبر نداره قراره چند روز دیگه بریم مهمون خونه شون کاش اونم عاشقم شه

پاسخ نظر
q 2015/02/27 at 14:09

manam ashegheam.am a inghad badbakhtam k mama no babam razi nemishan.harkar mikonim badtar mishan.3 sale hamo mikhaym,babam in akhari khast bendazatesh zendan,gala ham rafte azash khabar nadarm .man bayad chikar on am akhe.daram jonon migiram

پاسخ نظر
ناشناس 2015/02/23 at 18:57

میدونید من اینو با اشگ میگم من عاشقم اونم عاشق اما نمیزار مابهم برسیم دیوونه شدم دارم میمیرم ملیکا دوست دارم علی

پاسخ نظر
ناشناس 2015/02/22 at 17:41

سلام منم شش ساله بایکی آشناشدم همدیگروهم دوس داریم من به خاطراون تموم موقعیتاموازدست دارم میدم وبهش گفتم ولی نمیدونم اون چرااصلاخیالش نیست بهم میگه برودنبال زندگیت خوشبخت باشی ولی بعدش دوباره میزنگه ومیگه دلم برات تنگ شده نه واسه همیشه میره نه میادمن این وسط خیلی عذاب میکشم بهم کمک کنیدچطوری حالیش کنم چی بهش بگم؟

پاسخ نظر
ناشناس 2015/03/10 at 01:56

داره میپیچوندت!!!!!! به خدا راس میگم !!!مریضن اینا منم شبیهشو دیدم!!!گول نخور مواظب باش

پاسخ نظر
.... 2015/01/28 at 22:09

عاشقه دختر عمم شدم خیلی باهام خوبه انقد ک من خجالت میکشم ک جلو بقیه زیاد برم پیشش چون زیاد قربون صدقم میره نمیدونم چیکار کنم بهش بگم ینی؟ دارم دیوونه میشم یکی کمک کنه

پاسخ نظر
kh 2015/03/31 at 04:42

اگه واقعا دوسش داري حتما بهش بگو
تادير نشده
بهش بگو

پاسخ نظر
معصومه جوووون 2015/01/16 at 12:46

سلام خسته نباشید♥خوب بود اما هر کاری هم برایه پسرا بکنی اونا دنبال بهترشن پس بیخیال عشقو عاشقی بابا

پاسخ نظر
محمد 2015/01/13 at 00:30

سلام.عشق یعنی کشکـــــــــــــــــــــــــــــــ
بای…

پاسخ نظر
گیتی 2015/01/12 at 15:42

سلام منم یروز عین شما بودم اما بد یسال فهمیدم واقعا لیاقت منو نداره وقتی فهمیدم ک دیره مواظب خودتون باشین عاشق هر کسی نشین هرکس لیاقت شمارو نداره…..

پاسخ نظر
NASIIIII 2015/01/11 at 21:00

به عشقم گفتم عشقتو ثابت کن ولی چطوری باید ثابت کنه؟؟؟؟؟

پاسخ نظر
ناشناس 2015/01/11 at 20:15

من نیدونم چ دیدگاهی دارم و عاشق کسی نیسم ولی کسی هس ک عاشقمه منم تقریبا ازش خوشم میاد ولی اصن نمیتونم این کارا رو انجام بدم

پاسخ نظر
نازی 2015/01/10 at 05:27

.سلام بچها شما که میگید 14یا 13سالتونه خیلی هنوز بچه اید مخصوصا دخترا که تو این زمونه البته ببخشید خیلی پسرا دنبال نیاز جنسین راحت گولتون میزنن…فعلا به عشق فکر نکید درستونو بخونید

پاسخ نظر
fatemeh 2015/06/25 at 17:19

موافقم

پاسخ نظر
فاطمه 2015/01/05 at 18:31

نمیخواد منو

پاسخ نظر
لیلی 2015/01/01 at 12:52

سلام.من 14 سالمه و6ساله عاشق پسر عموی پدرم شدم.قبلا تهران بودن و به خودم میفهموندم که خیلی از من دوره و هیچ کار نمیشه کرد.اما حالا امدن شیراز و خیلی تو فکرشم.نمی دونم چیکار کنم.فقط میخوام بفهمم دوسم داره یا نه.تو مهمونی بعضی مواقع زیر چشمی نگام میکنه.یک شب هم توجمع کنارش نشسته بودم داشت آهنگ عاشقانه گوش میداد نگاه من میکرد و میخوند.نمی دونم منظوری داشت یا نه؟خواهش میکنم زود جوابم رو بدین.

پاسخ نظر
ناشناس 2014/12/31 at 17:27

یه سال و نیم عاشق یه پسری بودم که از رفتارش معلوم بود که اونم دوسم داره بعد از یه سال باهم دوس شدیم اما اخلاقمون اصلا جور نبود نمیدونم چرا همش حرفایی که میزدیم به هم دیگه برمیخورد و ناراحت میشدیم هر روزم بحثمون میشد ولی خب قهرنمیکردیم ولی دوستی ما همش یه هفته طول کشید یعنی بعد یه هفته که دوس بودیم سر یه چیز الکی بحثمون شد بعد منم بهش گفتم که کلا کات کنیم چون آصی شده بودم و عصبانی بودم ولی حالا پشیمونم میخوامش میخوام که دوباره باهاش باشم هربارم که میبینمش شدید بهم میریزم چیکار کنم که دوباره خودش بیاد سراغم….

پاسخ نظر
ناشناس 2014/12/29 at 01:43

خیلی سخته خیلی منم یکیودوس داشتم مامانش ازمن گرفتش بچه ها دعا کنین

پاسخ نظر
ابوالفضل 2014/12/21 at 20:01

هر کی میگه عشق دروغ غلت کرده

ولی دختر جماعت لاشی می باشد

پاسخ نظر
سرور 2014/12/13 at 16:10

بیشتر عشق ها با یه سوتفاهم و یا ذهنیت اشتباه از بین رفته پس نشینیدن غصه بخورید
برین دنبال عشقتون و ندارین از بین بره
ندارین بعدا یه عمر پشيمون شین

پاسخ نظر
یکی دیگه 2014/12/11 at 00:37

یکی رو الان 4ساله دوس دارم اما یه بار هم به روش نیاوردم الان دیگه صبرم سر اومده باید چیکار کنم؟ چه جوری به روش بیارم غرور دخترانه اجازه نمیده ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦راه حل راه حل********

پاسخ نظر
mohamadreza 2014/12/05 at 18:02

vaghan kasio ke dosesh dariii o besh naresi naboooodet mikone

پاسخ نظر
amirhossein 2014/12/05 at 17:59

eshgh baraye zere 18 viran konaaaaaaaandas

پاسخ نظر
فروزان 2014/11/28 at 20:16

منم یک سال است یه پسردوست دارم امااومنو فریب داددوستم ندارد چی کنم که اوفراموش کنم کمکم کنید شب تاصبح بخاطرش اشک میریزم اما اوازداج کرده بادختر خاله اش

پاسخ نظر
معین 2014/11/03 at 04:18

سلام به ابوالفضل . نبودن ببین ابوالفضل اصلا تو با خودت درگیری هر چیزی را که اسمشا عشق نمیگذارن تو امکان داره بعد از این هم عاشق 10 نفر دیگه بشی که به احتمال زیاد 9 تاش شکست میخوره عزیز من تو اول به من بگو از چی یه دختر خوشت میاد از اندامش حرف زدنش تیکه کلامش چهرش بعد بگو عاشقم برو فعلا دنبال دوست دختر بگرد نه عشق تو اول باید رابطه دوستی دخترانه را مثل دوستی پسرانه درک کنی بعد عاشق بشی و اما نبودن تو هم اصلا درکت نمیکنم ضمیر تو نشانه وابستگی یا احترام نیست اون طرف یه آدم کاملا باجنبه بوده که طرز فکرش مثل یه آدم خارجی بوده و تو کاملا پسر ندیده که بایک اس دلباخته اون شدی تو و برداشت تو از طرز فکر اون غلطه
عشقی هم درکار نبوده که حالا داری گریه میکنی

پاسخ نظر
پریا 2014/10/20 at 07:22

من عاشق پسر عمم شدم 15 سالشه و اونم میدونه دوسش دارم ولی وتی باهاش حرف میزنم ی جوری صحبت میکنه میگه دوست دااارم ولی بعضی موقع هااااا دییونه میشه میگه دوسم نداری یا ازش حرف میپرسم تفره میره لطفااا کمکم کنید

پاسخ نظر
alireza 2014/10/18 at 20:59

عاشقی بد دردیه

پاسخ نظر
امیر حسین 2014/10/10 at 14:39

سلام
من13 سالم و عاشق یه دختری شدم ولی اون رابطه ی سردی را نسبت به من نشان میده لطفا کمکم کنید
باتشکر

پاسخ نظر
هانیه جلیل پور 2014/12/13 at 13:48

بهش بگو دوسش داری

پاسخ نظر
abolfazl 2015/01/04 at 17:08

من تا حالا تجربه نکردم
و نمیدونم چه جوری است
کسی هست با من جور بشه….؟؟!!!

پاسخ نظر
ناشناس 2015/02/24 at 14:04

حرفت رو رک و راست بهش بگو

پاسخ نظر
حامد 2015/03/06 at 12:56

کوچلو فعلا برو با با اسباب بازی هات بازی کن بعد برو باب اسفنجی رو نگاه کن
والا چه دور زمونه ایی شده بخدا

پاسخ نظر
mahdighasemi 2015/03/07 at 16:13

بچه 13 ساله با تو ام امیر حسین برو شیرتو بخور

پاسخ نظر
سیما 2014/09/27 at 12:03

سلام من با دوست پسرم بعد 3 ماه که خیلی باهم خوب بودیم الان اون نسبت به من سرد شده باید چیکار کنم که اونم عاشقم بشه؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید … ممنون

پاسخ نظر
ناشناس 2014/12/28 at 06:50

شما بیا با من اون خودش بر میگرده اخه شلنس منه

پاسخ نظر
یه دوست 2015/02/05 at 09:01

به خدا توکل کن این کار ها عاقبت نداره

پاسخ نظر
عاشق دلباخته دلباخته 2014/09/04 at 19:39

سلام.من حدود ۲ ساله که عاشق همکلاسیم شدمه تو دانشگاه ولی جرات گفتن بهش رو ندارم.چی کار کنم؟به نظرتون تنها گیرش بیارم و بهش بگم یا راه دیگه ای مد نظرتون است؟
از کجا بفهمم که اونم عاشقمه یا نه؟

لطفا راهنماییم کنین
ممنون
عشق=علاقه شدید قلبی

پاسخ نظر
هیوا 2014/08/19 at 14:48

سلام من یه دختر 14 سالم تازگی ها تو کلاس زبان عاشق یه پسر شدم. پسر خیلی خوبیه نمیدونم چه جوری باهاش شروع کنم.لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ نظر
حامد 2015/03/06 at 13:00

دخترم فعلا برو خاله بازی کن تو کوچه و تو عید هم حتما پیک شادی رو هم حل کنی بعد بیا صحبت میکنیید.
واااای خدا چه دوره زمونه اییی شده

پاسخ نظر
16 2014/07/01 at 11:04

از عاشق بودن زیباتر چیزی نیست

پاسخ نظر
Bahar 2018/12/29 at 01:41

من 19 سالمه ،عاشق کسیم و اونم اونم عاشق منه ولی همش بحث میکنیم و ب روی هم نمیاریم دوست داشتنو هر دو مغرور هستیم و منتظر هستیم یکیمون واس اشتی پا بذاریم جلو باید چکار کنم؟؟واس ازدواج همو میخوایم ولی همش قهریم

پاسخ نظر
مهسا 2014/06/25 at 12:05

عاشقش بودم با هم ارتباط داشتیم ولی اون منو ابجی صدا میکرد اون یکی دیگه را دوست داشت هنوزم باهاش در ارتباطم بهش با گریه اشک گفتم عاشقتم اونم اشکای منو پاک کرد با بغض گفت منم اونو دوست دارم ابجی

پاسخ نظر
ناشناس 2014/06/20 at 21:30

سلام چیکار کنم عاشق عشقم هستم چگونه به اون بگم یا بهش بفهمون خیلی دوستش دارم

پاسخ نظر
--> آسمونی 2014/06/20 at 21:38

لینک آخر مطلب را ببینید

پاسخ نظر
تنها ترین تنها 2014/06/14 at 17:52

من فقط اسمشو میدونم عاشقم عاشق دارم نابود میشم یه راه حلی بگید دوستان تروخدا نابودم کرد خیلی دوسش دارم خودم فهمیدم اونم منو دوس داره نمیدونم چیکار کنم باش دوس شم یا نه

پاسخ نظر
ناشناس 2014/12/31 at 17:19

اگه واقها عاشقشی خب بهش بگو که علاقه داری بهش مطمعن باش ردت نمیکنه

پاسخ نظر
ناشناس 2014/05/30 at 15:56

به من میگه بگو دوسم نداری.! آخه دوسش دارم! باشم گفتم،خسته شده ازم!

پاسخ نظر
خورشید 2013/11/28 at 23:27

به نظرمن عاشقی اتفاق است میوفتد.عاشق شدن فرمولی نداره عشق رو نمیتوان تحت هیچ چهارچوبی قرار داد.آدمی عاشق بدی معشوقشم برای قشنگ حتی جفاشم دوست داره عشق واقعی یعنی از خویشتن فارغ شدن.حتی اگه کنارتون نبود همیشه دعای خیرتون بدرقه راهش باش.براتون مهم نباشه پیش یکی دیگه است براتون فقط بودنش مهم باشه.

پاسخ نظر
cyrus 2013/11/29 at 00:19

اگه مهم نبود پیش کس دیگه ایی باشه غیرت معنی نمیداد. و در ضمن آدم وقنی کسی رو دوست داره یا چیزی رو دوست داره اونو فقط برا خودش میخواد و نمیزاره کس دیگه ایی ازش استفاده کنه .

پاسخ نظر
ناشناس 2013/10/30 at 21:56

😉 😈 🙄 😳 :mrgreen: 😆 💡 👿 😥 ➡ ❓ 😐 😡 😮 😛 😀 😕 🙂 🙁 ❗ 😯 8)

– منبع: آسمونی : چگونه کسی را عاشق خود کنیم؟ https://www.asemooni.com/human/romance/how-can-anyone-love-her#ixzz2jEOmAudf

پاسخ نظر