مشاعره (حرف ح)

مشاعره (حرف ح)

امروز براتون سری جدید مشاعره رو آماده کردیم که اینبار حرف (ح) استمثال:حق ندارم به کسی از تو شکایت بکنمداستانی که دروغ است روایت بکنم شکل بوییدن تو با دل...

مشاعره (حرف چ)

مشاعره (حرف چ)

امروز براتون سری جدید مشاعره رو آماده کردیم که اینبار حرف (چ) استمثال:میازار موری که دانه کش استکه جان دارد و جان شیرین خوش استخوب آخرین حرف این شعر چی...

مشاعره (حرف ج)

مشاعره (حرف ج)

امروز براتون سری جدید مشاعره رو آماده کردیم که اینبار حرف (ج) استمثال:میازار موری که دانه کش استکه جان دارد و جان شیرین خوش استخوب آخرین حرف این شعر چی...

مشاعره (حرف ث)

مشاعره (حرف ث)

  امروز براتون سری جدید مشاعره رو آماده کردیم که اینبار حرف (ث) است مثال: میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است خوب...

مشاعره (حرف ت)

مشاعره (حرف ت)

امروز براتون سری جدید مشاعره رو آماده کردیم که اینبار حرف (ت) هستمثال:میازار موری که دانه کش استکه جان دارد و جان شیرین خوش استخوب آخرین حرف این شعر چی...

مشاعره (حرف پ)

مشاعره (حرف پ)

امروز براتون سری سوم مشاعره رو آماده کردیم که اینبار حرف سوم یعنی (پ)مثال:میازار موری که دانه کش استکه جان دارد و جان شیرین خوش استخوب آخرین حرف این شعر...

مشاعره (حرف ب)

مشاعره (حرف ب)

خوب قبلاً در مورد مشاعره با شما حرف زده بودیم امروز سری دوم مشاعره و شروع مشاعره با حرف (ب) رو داریم، یعنی شعرهایی که شروع میکنید همه با حرف...

مشاعره (حرف آ)

مشاعره (حرف آ)

خوب شاید خیلی از شما بدونید مشاعره چیه، ولی خوب بعضی از عزیزان هم که درگیر زندگی هستن نمیدونن.واسه همین امروز توی آسمونی برای اینکه بدونید بهتون آموزش میدیم و...