کمال گرایی

سندروم کمال گرایی

سندروم کمال گرایی

به نام یگانه عالم آیا در زندگیتان نیازمند موفقیتهای خیلی بزرگ هستید تا احساس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید؟ آیا همیشه به بهتر بودن فکر می کنید؟ وقتی اشتباه...

کمال گرایی نامطلوب (افراطی) - بخش دوم

کمال گرایی نامطلوب (افراطی) - بخش دوم

به نام یگانه عالم سعی کنید ارزشمند بودن خودتان در گرو تحقق یافتن تمام اهدافتان نباشد؛ بلکه میزان ارزشمندی به شخصیت فرد بستگی دارد و همچنین میزان منفعتی که این...

کمال گرایی نامطلوب (افراطی) - بخش اول

کمال گرایی نامطلوب (افراطی) - بخش اول

به نام یگانه عالم اینگونه افراد با چهار مشکل اساسی در کار و زندگی خود رو به رو می شوند. رفتار اجتنابی دارند: در افراد کمال گرایی افراطی رفتار اجتنابی...