4 مراسم بین المللی دختر شایسته جهان

4 مراسم بین المللی دختر شایسته جهان

برای انتخاب دختر شایسته جهان در طول سال چند مراسم برگزار می شود و در هر کدام یک دختر با عناوین Miss World ، Miss Universe ، مراسم Miss Earth...