خسرو سینایی

برای خسرو سينائی

برای خسرو سينائی

سكانس كرونا
برداشت آخر

خسرو سینایی درگذشت

خسرو سینایی درگذشت

خسرو سینایی کارگردان پیشکسوت سینما به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت.