قتل های ناموسی

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 تفسیر اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 67 قانون اساسی اصل 167 قانون اساسی: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و...

حکم قتل های ناموسی(خانوادگی) در مجازات اسلامی

حکم قتل های ناموسی(خانوادگی) در مجازات اسلامی

قتل‌هاي خانوادگي قتل های خانوادگی اصطلاح قتل‌هاي خانوادگي يك اصطلاح عمومي است كه شامل مصاديق متعدد مي‌شود. در حالت كلي به قتل‌هايي كه در يك خانواده با روابط خويشاوندي سببي...