عبدالرضا داوری

«عبدالرضا داوری» بازداشت شد

«عبدالرضا داوری» بازداشت شد

عبدالرضا داوری از نزدیکان محمود احمدی نژاد با دستور قضایی بازداشت شد.

آیا مشاور محمود احمدی نژاد خودکشی کرده است؟

آیا مشاور محمود احمدی نژاد خودکشی کرده است؟

یک منبع آگاه در پلیس پایتخت در خصوص خودکشی داوری مشاور احمدی نژاد توضیحاتی داد.