شاه عباس

شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس

شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس

آسمونی : می گویند روزی شاه عباس از وزیر خود پرسید: "امسال اوضاع اقتصادی كشور چگونه است؟" وزیر گفت: "الحمدالله به گونه ای است كه تمام پینه دوزان توانستند به...