شب بیست و هفتم محرم

شب بیست و هفتم محرم

1- لشکر کشی مأمون عباسی به روم (215ق) لشکر کشی مأمون عباسی به سرزمین روم، شرح: مأمون عباسي، هفتمين خليفه طايفه بني عباسدر 27 محرم سال 215 قمري براي تنبيه متجاوزان رومي و شكستن قدرت...