27 محرم

شب بیست و هفتم محرم

شب بیست و هفتم محرم

شب بیست و هفتم محرم - twenty seventh night of Muharam 1- لشکر کشی مأمون عباسی به روم (215ق) لشکر کشی مأمون عباسی به سرزمین روم، شرح: مأمون عباسي، هفتمين...