گازها

بهترین فروشندگان تجهیزات آکوستیک

بهترین فروشندگان تجهیزات آکوستیک

صوت شناسی یا آکوستیک یکی از شاخه‌های علم فیزیک است و موضوع آن بررسی موج‌های مکانیکی در گازها، مایع‌ها و جامدها، از جمله نوسان‌ها، صدا، فراصوت و فروصوت است. آسمونی...