کربن اینجینیرینگ

استخراج ارزان کربن از جو

استخراج ارزان کربن از جو

آسمونی| یکی از روش های پیشنهادی برای مقابله با گرمایش جهانی، کاهش غلظت کربن دی اکسید موجود در جو از طریق استخراج آن از هوا و ذخیره کردن آن زیر...