پاتیناژ

پاتیناژ ؛ معرفی ورزش پاتیناژ

پاتیناژ ؛ معرفی ورزش پاتیناژ

یخ‌ماله یا پاتیناژ نام نوعی ورزش است که با اسکیت روی یخ انجام می‌شود.