گاه‌ شماری هجری قمری

گاه‌ شماری هجری قمری

گاه‌ شماری هجری قمری یکی از سالنامه های رایج در کشورهای مسلمان است. این گاهشماری براساس چرخش ماه است. آسمونی در این بخش به معرفی گاه‌ شماری هجری قمری می...