میرزای شیرازی

24 اردیبهشت ، لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی

24 اردیبهشت ، لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی

فتوای تاریخی وی در تحریم تنباكو ، توطئه ای را كه به  سال 1309 ه.ق به دست ناصر الدین شاه قاجار با واگذاری امتیاز دخانیات ایران به مدت پنجاه سال به انگلیسی ها در حال شكل گرفتن بود، در نطفه نابود كرد.

متن فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی

متن فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی

قیام تنباکو، قیام تحریم تنباکو، جنبش تحریم تنباکو، نهضت تحریم تنباکو یا نهضت تنباکو در اعتراض به اعطای امتیاز توتون و تنباکو (انحصار-مونوپل) در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به...

زندگینامه آیت الله میرزا حسن شیرازی

زندگینامه آیت الله میرزا حسن شیرازی

یکی از عالمان بزرگِ اسلامی، آیت الله میرزا حسن شیرازی است. وی که به سببِ فتوایِ تاریخی تحریم تنباکو، شهرتِ فراوانی یافته در واقع یکی از مراجع بزرگ تقلید است....