میدان خراسان

2 کشته در انفجار انبار سیلندر گاز در میدان خراسان تهران

2 کشته در انفجار انبار سیلندر گاز در میدان خراسان تهران

انفجار انبار سیلندرهای گاز مایع در میدان خراسان تهران 2 کشته داشت.