موزه ایران باستان

21 اردیبهشت ، آغاز ساختمان موزه ایران باستان

21 اردیبهشت ، آغاز ساختمان موزه ایران باستان

موزهٔ ایران باستان، اولین موزهٔ ایران، در ابتدای خیابان 30 تیر، در بخش غربیِ میدان مشق تهران در خیابان سی تیر جای دارد. ساخت این موزه در 21 اردیبهشت سال 1313 خورشیدی به دستور رضا شاه توسط معمار فرانسوی، آندره گُدار، شروع شد. ساختمان موزه در سال 1316 به اتمام رسید و موزه برای بازدید عموم افتتاح شد.

موزه ایران باستان در تهران

موزه ایران باستان در تهران

موزه ایران باستان، اولین موزه رسمی ایران است که بیشترین یافته‌های باستان ‌شناسی حاصل از کاوش‌های علمی از دوران پارینه سنگی تا اسلامی در آن نگهداری می‌شوند. این موزه داری...