مهمان

3 آوریل ، روز جهانی مهمانی

3 آوریل ، روز جهانی مهمانی

امروز 3 آوریل روز جهانی مهمانی نامگذاری شده است.

ضرب المثل هایی درباره مهمان

ضرب المثل هایی درباره مهمان

به مهمان همیشگی ، خوشآمد گفته نمی شود .ضرب المثل آلمانیمهمان هر روزه دزد آشپزخانه استضرب المثل اسپانیاییمهمان همیشگی سربار می شود .ضرب المثل عبریمهمان و ماهی در ظرف سه...