معرق

تاریخچه هنر معرق روی چوب

تاریخچه هنر معرق روی چوب

مقدمه تاریخی معرق در معنای كلام «اصولاً هر چیز رگه دار را گویند» ولی مفهوم آن در این نوع بخصوص هنر، ایجاد نقش‌ها و طرح‌های زیبایی است كه از دوربری...