مشروطه خواه

رئیسعلی دلواری که بود؟

رئیسعلی دلواری که بود؟

رئیس علی دلواری مبارز مشروطه‌خواه و رهبر قیام جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دورهٔ جنگ جهانی اول بود. اگر می خواهید با رئیس علی دلواری بیشتر...