مسئولیت پذیری

هوشیار باشید وهوشیارانه تصمیم بگیرید

هوشیار باشید وهوشیارانه تصمیم بگیرید

                به نام یگانه عالم    در دوران آشنايي بهترین زمان برای شناخت طرفین است اگر در این زمان چنين جملاتي شنيديد بدون...

تعهد چیست و چگونه بوجود می آید؟

تعهد چیست و چگونه بوجود می آید؟

تعهد به معنی عهده دارشدن یا کاری را به عهده گرفتن واین تعهد از دوران کودکی شکل میگیرد و والدین مسئول آموزش به کودک هستند.سعی کنید در دوران کودکی وظایفی...

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

به نام یگانه عالم مسئولیت پذیری از دوران کودکی شکل می گیرد و همگام با رشد کودک به تکامل می رسد. به کودکان خود اجازه دهید کارهایی که در حد...