مدیریت هوشمند پارک

قانون جدید پارک خودرو در خیابان ها (مدیریت هوشمند پارک)

قانون جدید پارک خودرو در خیابان ها (مدیریت هوشمند پارک)

شهرداری تهران درصدد است تا قانون جدید مربوط به پارک خودروها را اجرا کند. براساس قانون جدید پارک خودرو در خیابان ها یا به عبارت ساده تر مدیریت هوشمند پارک...