متولدین اسفند

خصوصیات متولدین اسفند ماه

خصوصیات متولدین اسفند ماه

ماه اسفند-esfand month سمبل متولدین ماه اسفند : سمبل: دو ماهی كه خلاف جهت هم شنا می كنند. - عنصر: آب - سیاره: نپتون - عضو آسیب پذیر: پاها -...