مبارزه با دخانیات

ارز دولتی به مافیای سیگار تعلق می گیرد ولی به دارو نه

ارز دولتی به مافیای سیگار تعلق می گیرد ولی به دارو نه

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: مافیای سیگار و توتون برای واردات آن از ارز دولتی استفاده می کند اما برای واردات دارو در گیر و دار قوانین هستیم.