قانون 220 مجازات اسلامی

ماده 220 قانون مجازات اسلامی

ماده 220 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 220 قانون مجازات اسلامي قانون مجازات اسلامی ماده 220 قانون مجازات اسلامي در رابطه با عدم قصاص ولي قهري در قتل فرزند مسکوت گذاشته شده است. بهمن كشاورز...