معرفی فیلم (2019) crawl

معرفی فیلم (2019) crawl

زمانی که طوفان بزرگ شهر فلوریدا را در بر میگیرد، هیلی بی توجه به هشدارها به دنبال پدر گمشده خود میگردد.بعد از این که دیو او را مجروح پیدا میکند،هر دو در آن جا گیر میکنند. در این میان با بالا آمدن آب آن ها متوجه یک تهدید بزرگتری میشوند که آن .....