فریده فیرزوبخت

درگذشت ریاضیدان ایرانی

درگذشت ریاضیدان ایرانی

دکتر فریده فیروزبخت، ریاضیدان ایرانی و عضو بازنشسته هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان درگذشت.