فرشته های آسمونی

فرشته های آسمونی

فرشته های آسمونی(عکس کودک)-angel in the sky شاید خداوند در هیچ جای دیگر هستی مثل معصومیت کودکی خودش را اینگونه آشکار نکرده باشد. ما گاهی از شدت وضوح خداوند در...