طنز نوشته های جدید و جالب

طنز نوشته های جدید و جالب

طنز نوشته های جدید و جالب آسمونی : رفتم خونه دیدم داداشم جلوی در ناراحت نشسته نگران شدم رفتم داخل دیدم مامانم داره گریه میکنه بیشتر نگران شدم دیدم صدای...