شهاب الدین سهروردی

8 مرداد ، روز بزرگداشت شيخ شهاب الدين سهروردی (شیخ اشراق)

8 مرداد ، روز بزرگداشت شيخ شهاب الدين سهروردی (شیخ اشراق)

 شهاب‌الدين‌ابوالفتوح يحيي بن حبش‌بن‌اميرك سهروردی، در 549 ق. ‌در سهرورد در اطراف شهر زنجان امروزي به‌دنيا آمد.سهروردی بعدها در مراغه‌نزد مجدالدين‌جيلي‌رفت‌و گفته‌اند كه‌نزد او حكمت‌و اصول‌فقه‌آموخته‌است‌.سهروردی همچنین در اصفهان‌ نزد ظهيرالدين‌فارسي‌كتاب‌البصاير در منطق‌را خوانده‌است‌.. ......