شاید زنده بمانم

شاید زنده بمانم – قسمت چهاردهم (قسمت پایانی)

شاید زنده بمانم – قسمت چهاردهم (قسمت پایانی)

شاید زنده بمانم – قسمت چهاردهمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     چقدر دوست داشتم مهتاب هر چه زودتر به هوش بیاید خدا خدا میکردم دوباره او را ببینم...

شاید زنده بمانم – قسمت سیزدهم

شاید زنده بمانم – قسمت سیزدهم

شاید زنده بمانم – قسمت سیزدهمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     سکوت عجیبی بین همه بوجود آمده بود هیچوقت قیافه مضطرب مادر مهتاب را فراموش نمیکنم . و...

شاید زنده بمانم – قسمت دوازدهم

شاید زنده بمانم – قسمت دوازدهم

شاید زنده بمانم – قسمت دوازدهمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی       نمیدانم در آن لحظه چه اتفاقی افتاد چون با گفتن اسم مهتاب روی زمین افتادم و...

شاید زنده بمانم – قسمت یازدهم

شاید زنده بمانم – قسمت یازدهم

شاید زنده بمانم – قسمت یازدهمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     چند روز از تصادفم میگذشت تا اینکه پرستار بخش سی سی یو با عجله به دکتر خبر...

شاید زنده بمانم – قسمت دهم

شاید زنده بمانم – قسمت دهم

شاید زنده بمانم – قسمت دهمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی       در اون لحظه فقط یه چیز یادم بود اونم درد شدیدی که موقع افتادن در سرم...

شاید زنده بمانم – قسمت نهم

شاید زنده بمانم – قسمت نهم

شاید زنده بمانم – قسمت نهمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     اونروز بجای اینکه کلاس برم بسمت خونه مینا رفتم .. مینا دو سالی میشد که ازدواج کرده...

شاید زنده بمانم – قسمت هشتم

شاید زنده بمانم – قسمت هشتم

شاید زنده بمانم – قسمت هشتمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     مهتاب ناگهان رو به من برگشت و گفت : -سارا گوش کن ! میشنوی ؟ صدای نماز...

شاید زنده بمانم – قسمت هفتم

شاید زنده بمانم – قسمت هفتم

شاید زنده بمانم – قسمت هفتمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی         در باز شد آرش بود ... آهی از ته دلم کشیدم هیچوقت نمی دونستم فرصت تو زندگی یعنی چه...

شاید زنده بمانم – قسمت ششم

شاید زنده بمانم – قسمت ششم

شاید زنده بمانم – قسمت ششمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی   به خودم اجازه ندادم داخل شوم کنار چارجوب در ایستادم و به عشق مادر و دخترش خیره ماندم...

شاید زنده بمانم – قسمت پنجم

شاید زنده بمانم – قسمت پنجم

شاید زنده بمانم – قسمت پنجمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     هر دختری خواستگارانی داره و من هم همینطور .. نسبت به خواهرها و برادرم همیشه آرومتر بودم...

شاید زنده بمانم – قسمت چهارم

شاید زنده بمانم – قسمت چهارم

شاید زنده بمانم – قسمت چهارمنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی     خودش بود قیافه ای آرام با لبخندی سرد بر لبش .. خواستم فریاد بزنم ولی یادم آمد...

شاید زنده بمانم – قسمت سوم

شاید زنده بمانم – قسمت سوم

شاید زنده بمانم  – قسمت سومنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی      آن شب را کنار مادرم خوابیدم و او تا ساعتها پا ب پای من بیدار بود .....

شاید زنده بمانم – قسمت دوم

شاید زنده بمانم – قسمت دوم

شاید زنده بمانم – قسمت دومنویسنده: لیلا شاهپورینشر اختصاصی: پورتال آسمونی    وقتی از تخت پایین آمدم لرزش شدیدی در پاهایم احساس کردم نمی توانستم آنها را کنترل کنم بسمت...

شاید زنده بمانم - قسمت اول

شاید زنده بمانم - قسمت اول

شاید زنده بمانم - قسمت اولنویسنده : لیلا شاهپورینشر اختصاصی : پورتال آسمونی   نمی دانم این بار از کجا شروع کنم .. نگاه نگران و غم بزرگ داستانی دیگر در...