شاکی خصوصی

اعلام جزئیات پرونده شهرام جزایری

اعلام جزئیات پرونده شهرام جزایری

وکیل شهرام جزایری درباره جزئیات پرونده موکلش توضیحاتی داد.