سینما سینما

نرگس آبیار مؤثرترین چهره سینمایی سال 97 از دید آکادمی سینما سینما شناخته شد

نرگس آبیار مؤثرترین چهره سینمایی سال 97 از دید آکادمی سینما سینما شناخته شد

هومن سیدی بهترین کارگردان و نرگس آبیار مؤثرترین چهره سینمایی سال 97 از سوی دومین جایزه سینماسینما انتخاب شدند.