سید محمد صابری

تمام بیمارستان‌های استان کرمان در سطح قرمز هستند

تمام بیمارستان‌های استان کرمان در سطح قرمز هستند

رییس اورژانس استان کرمان گفت: تمام بیمارستان های استان در سطح قرمز هستند و اورژانس ها در آمادگی کامل می باشند.