سید جبار موسوی

خواستم اما نشد

خواستم اما نشد

خواستم اما نشد سید جبار موسوی اختصاصی آسمونی خواستم من آدم خوبی شوم اما نشد دلفریب و یار دلجویی شوم اما نشد سعی کردم خلق و خویم بهتر از هر...