سهامدار

سهامدار بانک سرمایه بازداشت شد

سهامدار بانک سرمایه بازداشت شد

مدیرعامل سابق بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت بازداشت شد.