سد گتوند

آسیاب‌های آبی دزفول زیر آب / گردشگران کمی در خوزستان مانده‌اند

آسیاب‌های آبی دزفول زیر آب / گردشگران کمی در خوزستان مانده‌اند

به گزارش آسمونی:رابطه‌ی خوزستان و آب فقط مربوط به شوشتر و سازه‌های آبی‌اش نیست، این استان در 10 منطقه‌ی مختلف، سازه‌های آبی دارد که فقط «شوشتر» از بین ان‌ها جهانی...