ستاد اقتصادی دولت

صحبتی برای افزایش قیمت بنزین در مرداد نداشته ایم

صحبتی برای افزایش قیمت بنزین در مرداد نداشته ایم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در ستاد اقتصادی دولت این جمع بندی انجام شد که تا پایان سال تغییری در سیاست تخصیص ارز دولتی انجام نشود، گفت : در هیچ جلسه ای موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی در مرداد ماه مطرح نشده است.