بیماری سرخک در ایران ریشه کن شد

بیماری سرخک در ایران ریشه کن شد

نمکی از ریشه کنی بیماری سرخک در کشور خبر داد و گفت: همکاری سازمان دامپزشکی در زمینه مدیریت غذا باید بیشتر شود.