ریشه زنی

رفوگری و ریشه زنی فرش

رفوگری و ریشه زنی فرش

فرش ها جز وسائل آسیب پذیر منزل هستند و نیازبه مراقبت دارند. مراقب نکردن از آن ها یا استفاده نادرست باعث آسیب دیدگی، پوسیدگی و غیره می شود. بعضی از...