روز قوه قضاییه

7 تیر ، روز قوه قضاییه

7 تیر ، روز قوه قضاییه

روز 7 تیر به عنوان روز قوه قضاییه نامگذاری شده است.قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد.