روز جهانی گردشگری

مظلومیت صنعت گردشگری در پایتخت

مظلومیت صنعت گردشگری در پایتخت

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران ضمن تاکید بر راه اندازی سازمان گردشگری گفت: مدیریت شهری همواره به دنبال درآمد پایدار است که با افزایش سهم تهران از گردشگران می‌توان این مهم را محقق کرد.