روز جهانی موز

15 آوریل ، روز جهانی موز

15 آوریل ، روز جهانی موز

15 آوریل روز جهانی موز است. به مناسبت این روز در این مقاله به خواص موز می پردازیم.