روز جهانی مبارزه با خشونت جنسی

19 ژوئن ، روز جهانی مبارزه با خشونت جنسی

19 ژوئن ، روز جهانی مبارزه با خشونت جنسی

سازمان ملل 19 ژوئن را «روز جهانی مبارزه با خشونت جنسی در مناقشات» اعلام کرد.