روز جهانی شعر

21 مارس ، روز جهانی شعر

21 مارس ، روز جهانی شعر

شعر، چون ساقه ای ترد و پیچنده بر بلندای احساس، خاموش و پرشتاب است؛ چون شبحی سرگردان است در سرزمین های کشف ناشده ناخودآگاه درون، با ظهور ناگهانی در آستان اندیشه و بارش بی امان واژه ها، آمیخته با کشف و شهود، عقل و عشق.