روز جهانی زبان اسپانیایی

23 آوریل ، روز جهانی زبان اسپانیایی

23 آوریل ، روز جهانی زبان اسپانیایی

روز جهانی زبان اسپانیایی از سوی سازمان ملل در 24 آوریل جشن گرفته می شود.